Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rönnskärs udde

Rönnskärs udde.

Naturreservatet Rönnskärs udde är beläget vid Väddökusten nordost om Norrtälje och utgörs av en del av en bred udde. Naturreservatet inrättade av Norrtälje kommun 2002. Syftet med reservatet är att bevara skogsområde och hällmarskområde med dess växtliv och djurliv samt geovetenskapliga företeelser som är mycket värdefullt ur ett forsknings-, naturstudie-, och friluftslivssynpunkt 

Området är en klassisk observationslokal för fågel. Totalt har det noterats 219 fågelarter vid Rönnskärs udde. I dag beräknas tusen personer årligen besöka området. Området omfattar en area av 2,3 hektar, varav 1,5 hektar utgörs av ett skogsbestånd och resterande 0,8 hektar av berghällar mot havet.   

Så hittar du hit

Rönnskärs udde naturreservat ligger cirka 25 km nordost om Norrtälje och cirka 5 kilometer öster om Älmsta. Hit kommer du lättast med vägen från Älmsta via Hammarby och Sandviken fram till Rönnskärs udde. Från naturreservatets sydvästra hörn vid grusvägen leder en mindre, men vältrampad stig ned mot havet. Stigen är cirka 200 meter lång och delar upp sig i två stigar, där den nordliga slutar vid den mest använda fågelobservationsplatsen.

Förkastning och isräfflor

Rönnskärs udde är beläget på kanten av den regionala förkastning i berggrunden som utbildat den markanta skiljelinjen mellan land och hav längs Väddös utsida. Ett stycke utanför Rönnskärs udde blir havsdjupen snart ner mot 30 meter. På de glacialslipade urbergshällarna på Rönnskärs udde finns isräfflor bildade under olika tidsåldrar.

Opåverkad skogsmark

Skogsmarken på Rönnskärs udde är opåverkad av olika typer av exploatering och inga skogliga åtgärder har vidtagits under de senaste decennierna. Skogen påverkades av stormen Alfrida 2019 och de träd som föll har lämnats kvar, men stigarna är framhuggna. Skogen domineras av gran med inslag av asp, tall och björk. I skogsmarken återfinns orkidén knärot, en art knuten till äldre barrskogar.

Det 1,5 hektar stora skogsbeståndet skyddas inte genom Rönnskärs uddes reservatsbeslut. Sedan den 19 december 2001 är beståndet skyddat som biotopskyddsområde av Skogsstyrelsen Mälardalen. Målsättningen med reservatet är att vegetationen ska få utvecklas fritt utan skötselåtgärder. Träd och buskar såväl levande som döda ska lämnas orörda. Små skötselåtgärder för att gynna rödlistade arter kan behöva genomföras på sikt.

Klassisk fågellokal

Hällmarksområdet längst ut på Rönnskärs udde är en klassisk observationslokal för sträckande flyttfågel. Det är under hösten som fågelsträcket är som intensivast. Rönnskärs udde är ett av de östligaste landfästena längs hela Väddökusten och utgör ett viktigt område för starkt uttröttade småfåglar som lyckats ta sig över Ålands hav.

 
I slutet av september och oktober är sträcken mot söder som intensivast med bland annat lommar, viggar och ejdrar. Ett besök i november eller december ger en del kvardröjande sjöfågel av flera arter. Isfria vintrar kan det finnas till exempel smålom, storskarv och alfågel vid kusten. Vårsträcken förbi Rönnskärs udde börjar redan i mars med ejdrar, knipor, viggar och storskrakar. Vid skiftet mot april passerar tofsvipor, skogsduvor och ringduvor, sånglärkor och många andra arter. 

 

 

 

Senast ändrad: 2015-06-22
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.