Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolplikt och frånvaro

Barn som är eller ska vara folkbokförda i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Ansvar över skolplikten

Ansvaret för att skolplikten följs är delat mellan flera parter. Om barnet inte fullgör sin skolgång får hemkommunen förelägga vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande är ett myndighetsbeslut som innebär att den som beslutet gäller måste vidta en viss åtgärd. Hemkommunen får förena föreläggandet med vite. Det innebär att vårdnadshavare kan behöva betala för varje dag som barnet ej deltar i undervisningen.

Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om kommunen inte beslutar något annat. Ibland utgör upprepad eller omfattande skolfrånvaro en signal om att ett barn far illa. Alla som arbetar i skolor och andra verksamheter enligt skollagen är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn under 18 år far illa.

Ledighet i skolan

En elev i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan enligt förarbetena vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl, får längre ledighet beviljas.

Mer information om ledighet i olika skolformer (Skolverket).

Om ledigheten gäller längre tid än tio dagar får rektorn inte delegera beslutet till någon annan. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Som exempel på omständigheter som normalt bör beaktas lyfts i förarbetena frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ledighetsansökan för elev i grundskolan

Önskas det att barnet i stället för ledighet ska fortsätta med skolutbildning, men i annan form och på annan plats, krävs ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Fullgöra skolplikt på annat sätt

I undantagsfall kan ett barn få fullgöra sin skolplikt på annat sätt än vad som anges i skollagen. Enligt förarbetena kan exempel på sådana undantagsfall vara att barnet får sin undervisning vid en filminspelning eller i en skola som tillhör ett annat lands skolsystem.

1. Verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt skollagen,

2. Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.

3. Att det finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl. Medgivande om fullgörande av skolplikten på annat sätt får lämnas för upp till ett år i taget och beslutet fattas av hemkommunen.

Ansök om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Upphörande av skolplikt

Om ett barn varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten, även om barnet är folkbokfört i landet. Det är hemkommunen som avgör om en utlandsvistelse ska anses som varaktig eller inte. Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en utbildning utanför ordinarie skola ska vara för att anses som varaktig, men en tumregel är att utbildningen som sker på annat sätt varar minst en termin, sex–nio månader. Att alltså vistas exempelvis tre månader i Thailand för semester med tillfällig skolgång godtas inte som att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Upphör skolplikten upphör även barnets skol – och klassplacering vilket kräver en ny skolansökan vid inflytt till Sverige.

Mer information

Vid frågor angående skolplikt och frånvaro i Norrtälje kommun är du välkommen att kontakta skolplikt@norrtalje,se

Vårdnadshavare behöver även kontakta andra myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan inför en varaktig utlandsvistelse. Se deras information om utlandsvistelse.

Flytta utomlands (Skatteverket)

Flytta utomlands (Försakringskassan)

Allt om skolplikten och rätt till utbildning (Skolverket)

Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2023-01-31
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.