Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje kommuns centrala barn- och elevhälsa

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i en människas livsperspektiv. Därför har alla barn och elever rätt till lärmiljöer som präglas av förståelse, anpassningar och en tilltro till att alla kan lära och utvecklas. För ökad tillgänglighet har vi även en digital elevhälsa.

Den centrala barn- och elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i våra kommunala förskolor och skolor. Syftet är att bidra till en så positiv lärande- och utvecklingssituation som möjligt för alla barn och elever. Det genom att skapa en lärmiljö av god kvalitet och genom att stödja det enskilda barnet eller elevens utveckling mot utbildningens mål.

Vuxnas ansvar i skolan och förskolan

Alla vuxna i kommunens förskolor och skolor har ett ansvar för att:

  • vara delaktiga i genomförandet av barn- och elevhälsoinsatser.
  • ta ett särskilt ansvar över att undanröja hinder för barn och elever som på olika sätt är i behov av särskilt stöd.
  • skapa delaktighet och inflytande för barn, elever och deras vårdnadshavare.

Resurser för barn- och elevhälsan

I den centrala barn- och elevhälsan finns skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer och specialpedagoger och en arbetsterapeut. Skolsköterskorna och skolkuratorerna har sina placeringar ute på de kommunala skolorna. Övriga professioner åker ut till våra förskolor och skolor regelbundet.

Elevhälsa på skolorna

På varje grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola finns det lokala elevhälsoteam. Det är skolans rektor som ansvarar och fattar beslut i elevhälsoarbetet. Skolans elevhälsoteam bidrar till att stötta lärarna i att skapa miljöer som främjar elevernas lärande och utveckling. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna nå kunskapsmålen.

Skolans elevhälsoteam samverkar med flera instanser utanför skolan. Det kan vara Socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin till exempel.

Digitala elevhälsan

Som komplement till den fysiska närvaron av elevhälsa på skolorna har vi även en e-tjänst, som finns på skolornas datorer och läsplattor. På så sätt har elever möjlighet att komma i kontakt med skolsköterska eller kurator digitalt.

Elever kan använda e-tjänsten kontakta elevhälsan (kurator eller skolsköterska)

Senast ändrad: 2023-02-16