Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny samverkan ska få fram fler bostäder och lokaler

16 december 2019

Nu prövar Norrtälje kommun ett nytt arbetssätt där bostadsexploatörer själva får leda och genomföra detaljplanearbetet, genom en så kallad exploatörsdriven planprocess. Målsättningen är att fler detaljplaner tas fram snabbare än idag.

I vanliga fall tar Norrtälje kommun fram handlingarna till en detaljplan tillsammans med exploatörer, men kommunen gör ändå den större delen av arbetet. Nu startar vi ett nytt arbetssätt där exploatörer får ett större ansvar för att själva driva detaljplaner på mark de äger, medan kommunen fokuserar på de moment i processen som innebär myndighetsutövning.

– Genom att vi inför exploatörsdriven planprocess kan vi möta den efterfrågan som idag finns från privata markägare och företag i kommunen som vill bygga på sin egen mark. Vi som kommun ska vara en möjliggörare för dem som vill bygga hos oss och på det här sättet kan fler planer tas fram snabbare, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Plan i Rimbo blir pilotprojekt

Exploatörsdriven detaljplan, även kallad byggherredriven planprocess, är en långtgående och strukturerad samverkan mellan Norrtälje kommun och markägare som vill planera och bygga på sin egen mark. Pilotprojekt för Norrtälje kommuns exploatörsdrivna detaljplaner blir en plan i Rimbo där Rex arkitektbyrå projekterar för 70-100 bostäder i flerbostadshus, parhus och radhus. Vardag arkitekter ansvarig för framtagandet av detaljplanehandlingarna.

– Vi ser det här som ett bra sätt att både kunna hjälpa kommunens fastighetsägare att utveckla nya projekt och samtidigt avlasta kommunens planarkitekter. Det blir ett mer effektivt sätt att möjliggöra nya efterlängtade och vackra byggnader i kommunen. Projektägaren har ett direktare inflytande över planprocessen och kommunen kan fokusera på myndighetsrollen, säger Olle Rex, vd och ägare av Rex arkitektbyrå.

Effektiviserar processen

Även med exploatörsdriven planprocess har förstås Norrtälje kommun fortfarande det formella myndighetsansvaret för en kvalitetssäker planprocess. Kommunen fattar politiska beslut och sköter juridiska avstämningar som slutgranskning och antagande, och säkerställer att berörda invånare kan ta del av exploatörernas handlingar och lämna synpunkter. Men genom att delegera stora delar av ansvaret och ekonomin för detaljplaner till exploatörerna vill kommunen utmana dem att förbättra och effektivisera processen.

Tar tillvara på kompetens och resurser

En av kommunens planarkitekter kommer fortfarande vara delaktig och ansvarar för att säkerställa att planförslaget uppfyller lagkraven, att de kommunala behoven uppfylls och att planförslaget med utredningar utgör ett gott underlag för den demokratiska processen inklusive politiska beslut.

– Genom det här arbetssättet tar vi på ett effektivt sätt ta tillvara både exploatörens och de kommunala projektdeltagandes kunskap, kompetens och resurser. På det sättet kan vi förkorta ledtiden från projektidé till att färdiga byggnader kan tas i anspråk, säger Helena Purmonen, planchef Norrtälje kommun.

Varför skriver vi det här?

Ett av våra övergripande mål är att Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras. Genom satsningen där bostadsexploatörer själva får leda och genomföra detaljplanearbete hoppas vi kunna få fram fler bostäder och lokaler och därmed främjar näringslivet.

Läs Mål och budget här.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.