Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Biologiska mångfaldens dag – kommunens arbete för artrikedom

22 maj 2019

År 2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse för ekosystemet och även för människan, exempelvis genom ekosystemtjänster som pollinering av grödor, kontroll av skadeinsekter och naturlig rening av miljön.

Kommunekologerna Josefin Sundberg och Frida Skagerberg

Norrtälje kommuns ekologer Josefin Sundberg och Frida Skagerberg

I början av maj 2019 släppte FN´s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, en rapport av cirka 400 experter från ett 50-tal länder, som är den mest omfattande studien av livet på jorden som genomförts sedan 2005. Resultatet slår fast att utrotningen av växt- och djurarter sker i en snabbare takt än någonsin tidigare i mänsklighetens historia och om vi inte löser situationen riskerar upp till en miljon arter att försvinna, många redan inom det närmaste årtiondet.

Varför behövs biologisk mångfald?

Enligt FN:s konvention om biologisk mångfald finns en definition:

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och ekosystem.

Den biologiska mångfaldens och artrikedomens betydelse för ekosystemet och även för människan är till exempel ekosystemtjänster som pollinering av grödor, kontroll av skadeinsekter och naturlig rening av miljön.

Överbelastningen av ekosystemen leder också till bland annat minskade fisk- och djurbestånd, avskogning, torka, och vattenbrist samt till ökning av koldioxid i vår livsmiljö, vilka är faktorer som på sikt kan hota livet på jorden.

Idag finns många olika hot mot den biologiska mångfalden. Bland annat förstörs livsmiljöer för många djur, växter och svampar, miljöförstöring i form av miljögifter förorenar och minskar arters fortplantningsförmåga, överutnyttjande av resurser leder till att arter dör ut, och införsel av främmande arter konkurrerar ut de inhemska arterna.

Sverige är ett av drygt 190 länder som har förbundit sig att arbeta för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i och med undertecknandet av FN:s konvention om biologisk mångfald. EU:s strategi till 2020 för bevarande av biologisk mångfald är en del i arbetet med att uppnå konventionen om biologisk mångfald.

Vad gör kommunen?

För att vara en del av Sveriges, EU´s och FN´s arbete för den biologiska mångfalden och för en hållbar framtid för djur, natur och mänsklighet ur ett globalt och lokalt perspektiv pågår bland annat flera projekt med kommunens ekologer för att förbättra den biologiska mångfaldens förutsättningar i Norrtälje kommun.

– Arbetet med naturvård i kommunen är mycket varierat, ingen dag är den andra lik och man får ständigt lära sig nytt. På biologiska mångfaldens dag åker jag till Linköping och går en kurs om skötsel av brynmiljöer. Förhoppningsvis kommer jag då att lära mig ännu mer för att kunna gynna biologisk mångfald i dessa miljöer, berättar Josefin Sundberg, som är en av kommunekologerna.

Kommunen jobbar utöver de egna projekten för att stimulera till långsiktiga naturvårdsengagemang av bland annat föreningar och organisationer i kommunområdet för att bidra till att bygga en livskraftig landsbygd och skärgård med ett rikt växt- och djurliv. Kommunen har ett flertal projekt för att främja biologisk mångfald innebär mycket arbete i skog och mark.

– Det bästa med mitt jobb är att jag får arbeta med alla dessa tusentals arter som finns i våra vatten, från våtmarkens padda och åns utter till sjöns trollsländor och Ålandsdjupets torskar, samt med alla människor som brinner för det här precis som jag, både kollegor och invånare i alla åldrar, säger kommunekolog Frida Skagerberg.

Färsna naturreservat

Det finns ett uppdrag att inrätta ett naturreservat i Färsna strax norr om Norrtälje stad. Färsna gård med omgivningar hyser höga värden för friluftsliv och kulturmiljövård, men också för naturvård och biologisk mångfald.

I området finns höga biologiska värden och flera rödlistade arter har sin hemvist i området. Genom att skydda Färsna som naturreservat kan kommunen bidra till att gynna biologiska mångfalden i området.

Norrtälje kommun är idag förvaltare av åtta naturreservat. Inom kommunen finns totalt 114 reservat.

Marina biotopskyddsområden i grunda vikar

Det finns ett uppdrag att Norrtälje kommun ska utreda möjligheten att bilda frivilliga marina biotopskyddsområden i grunda vikar i skärgården. Grunda vikar fungerar som lek- och uppväxtområden för fisk och är viktiga för den biologiska mångfalden och för den gröna infrastrukturen i skärgården.

Länsstyrelsen har i ett samverkansprojekt pekat ut ett flertal skyddsvärda marina områden i Stockholms län där de bedömer att det är lämpligt att bilda biotopskyddsområden.

Grön infrastruktur

Under 2018 naturvärdesinventerades 61 naturområden på kommunalägd mark i Rimbo och i Norrtälje. Resultatet av inventeringarna låg därefter till grund för en analys av grön infrastruktur. Analysen har bland annat visat viktiga områden med lövskog- barrskogs och groddjurssamband.

Arbetet är nu inarbetat i kommunens grafiska informationssystem (GIS) och materialet kommer att vara en viktig pusselbit i samhällsplaneringen. Detta kommer att kunna bidra till att större hänsyn kan tas till biologisk mångfald när kommunen planerar för nya bostäder.

Ängs- och betesmarker

I Sverige finns endast 1,7 % slåttermark och 30 % betesmark kvar (jämförelse mellan 1927 och 2016). Varje år sköter kommunen ett 20-tal ängs-och betesmarker om ungefär 58 hektar. Skötseln består av slåtter, bete, röjning, hamling (beskärning av träd) med mera. Detta är ett löpande arbete för att bevara odlingslandskapets värden och den biologiska mångfalden i det.

LONA - naturvårdssatsning till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa

Just nu pågår åtta Lokala naturvårdsprojekt (LONA) i kommunen. Det är framförallt föreningar och stiftelser som driver projekten och i fyra av projekten har kommunen bidragit med medfinansiering. Projekten innebär bland annat att ansvarsarter i kommunen utreds, våtmarker restaureras, skogar sköts på ett hållbart sätt och att information om naturvärden sprids. Dessa projekt bidrar samtliga till gynnandet av biologisk mångfald.

Projektet Ansvarsarter är ett av de projekt som kommunen medfinansierar. Det är ett flerårigt LONA-projekt tillsammans med Roslagens ornitologiska förening där det görs en analys av Norrtälje kommuns ansvarsarter och ansvarsnaturtyper. Dessa arter och naturtyper hyser en stor del av sin population inom kommunen och det finns ett särskilt ansvar att bevara dem. Detta projekt ska fungera som underlag för naturvårds- och samhällsplanering samt inspirera barn och unga.

Klicka här för att läsa mer om LONA-projekten i Norrtälje kommun.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.