Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Minireningsverk

Minireningsverk kan användas både för att behandla blandat avloppsvatten eller enbart bad,- disk- och tvättvatten.

Tekniken som används för rening är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Det finns även minireningsverk med enbart biologisk rening och enbart kemisk rening.

Idag finns det många olika tillverkare med likartade tekniklösningar. Anläggningarna varierar emellertid mycket i storlek, kostnad, utseende och i viss mån prestanda. Gemensamt är att de i hög grad är automatiserade vad gäller kemfällning, pumpning och luftning av den biologiska reningen och levereras/installeras kompletta att använda. Minireningsverk finns anpassade för ett normalhushåll (fem personer) och många tillverkare har även större modeller för gruppvisa lösningar.

Efterföljande reningssteg

Det renade avloppsvattnet från minireningsverket behöver ett efterpoleringssteg före utsläpp. Efterpoleringsstegets utformning är beroende av vilken typ av verk som valts och var utsläppet kommer att ske.

För att kontrollera funktionen av minireningsverket kommer krav att ställas på provtagning av utgående avloppsvatten. För mer information om provtagningsfrekvens samt övriga villkor, kontakta bygg- och miljökontoret. Eventuellt kan tillsynsavgifter tillkomma.

Villkor i tillstånd för minireningsverk

 • Tömningsinstruktion för minireningsverket ska finnas tillgänglig i anslutning till verket i samband med tömning.
 • Ett egenkontrollprogram ska tas fram och enligt tillverkarens anvisningar bedrivas och journalföras. Vid begäran ska kopia på journal över egenkontroll kunna delges bygg- och miljökontoret.
 • Anläggningens drift och funktion ska kontrolleras minst en gång per år av sakkunnig person med specialkunskaper om avloppsreningsverk.
 • Vid normal skyddsnivå för miljöskydd ska provtagning av utgående avloppsvatten med analys av biokemisk syreförbrukning och totalfosfor utföras efter att anläggningen varit i drift i ett år.
 • Vid hög skyddsnivå för miljöskydd ska provtagning av utgående avloppsvatten med analys av biokemisk syreförbrukning, totalfosfor och totalkväve utföras efter att anläggningen varit i drift ett år.
 • Vid hög skyddsnivå för hälsoskydd ska provtagning av utgående avloppsvatten ske med analys av parametrarna Intestinala enterokocker och E.coli. Intervallet anges efter bedömning.

 • Provtagning ska ske i samråd med bygg- och miljökontoret och resultatet ska delges kontoret för bedömning av fortsatt behov av provtagning.
 • För mer information om provtagningsfrekvens samt övriga villkor, kontakta bygg- och miljökontoret.

Tidsdebitering sker av kommunen för handläggning av provtagningsresultat och bedömning av fortsatt provtagning. Se Taxa miljöbalksärenden.

För minireningsverk med fosforfälla/fosforfilter

 • Uttjänt fosforfälla/fosforfilter ska hämtas av kommunen då detta klassas som ett hushållsavfall. Beställning sker via Kontaktcenter. Avgift för hämtning av fosforfälla/fosforfilter
 • Det fosforbindande materialet ska vara tillgängligt för hämtning med kranbil. Uppställningsplatsen för kranbilen ska ha tillräckligt utrymme och avståndet mellan kranbilen och materialet får vara max 5 meter. Den fria höjden över kranbilen och mellan uppställningsplatsen och materialet ska vara minst 7 meter. Vid skärgårdshämtning ska materialet kunna hämtas inom 5 meter från angöringsplatsen för hämtfordonet. Fastighetsägaren ansvarar för att materialet förflyttas från verket till plats för upphämtning.

Vid slamtömning

När du har fått ditt tillstånd till en avloppsanläggning med minireningsverk är det viktigt att du tänker på följande inför slamtömning av verket:

 • En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas lättillgänglig för personalen i anslutning till verket i samband med tömning.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske.
 • Eventuellt känsliga delar i verket ska skyddas.
 • Om minireningsverkets funktion kräver återfyllnad efter tömning ligger ansvaret för detta på fastighetsägaren. Återfyllnad ingår inte i abonnemanget men kan beställas via Kontaktcenter innan tömning. Tjänsten kan dock inte erbjudas i skärgården.
  Avgift för återfyllnad minireningsverk

Om det saknas tömningsinstruktion eller skydd som medför risk för skada på anläggningen i samband med tömning kan vi välja att inte tömma anläggningen. Vid sådant tillfälle tar vi betalt för en bomkörningVad du mer behöver tänka på inför slamtömning 

Minireningsverk vid fritidsboende

Om ett minireningsverk ska installeras vid ett fritidsboende är det viktigt att välja ett reningsverk som även fungerar för den typen av temporärt boende med ojämn belastning på verket. Mer och detaljerad information om minireningsverk finns på avloppsguidens webbplats.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.