Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad gäller för mig som vårdnadshavare inför en eventuell stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?

I dagsläget finns inga planer på någon övergripande stängning av våra verksamheter. Men mot bakgrund av att smittspridningen ökar och att vi med kort varsel har fått stänga enheter eller delar av enheter på grund av smittspridning behöver vi vara förberedda på att stängning av enheter eller delar av enheter kan bli aktuellt.

Vem erbjuds förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet vid en stängning?

Även vid en stängning kommer vissa barn och elever att erbjudas omsorg.

Barn till föräldrar som utför samhällsviktig verksamhet.

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som bara kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

 

Du som vårdnadshavare kommer att få information direkt av förskolan eller skolan om hur du går till väga för att anmäla behov av omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna den på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

Vad kan du göra redan nu?

För att du som vårdnadshavare ska vara förberedd är det bra om du redan nu har en dialog med din arbetsgivare om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla en samhällsviktig verksamhet.
Information  till vårdnadshavare MSB


Här finns intyg om din förskola/skola efterfrågar det.

Intyg om deltagande i samhällsviktig verksamhet

Vad behöver din arbetsgivare göra?

Vid en stängning kan du som vårdnadshavare erbjudas omsorg till ditt barn om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Det är din arbetsgivare som bedömer om din arbetsinsats ska ses som samhällsviktig. Här kan din arbetsgivare gå in och läsa mer.

 Stöd till verksamhetsutövare (arbetsgivare) MSB

Jag har frågor om symtom och hur länge barns ska stanna hemma.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller kring barn som uppvisar symtom och om de ska testas. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vad kan jag som elev göra för att bidra till en trygg skolmiljö?

  • Undvika kramar och annan närkontakt
  • Tvätta händerna ofta, både hemma och i skolan
  • Cykla eller gå till skolan om du kan
  • Stanna hemma om du är krasslig
  • Håll avstånd

Vad kan jag som förälder göra för att bidra till en trygg skolmiljö?

  • Prata med ditt barn och påminn dem om varje individs ansvar
  • Hjälp dem att undvika kollektivtrafiken om det är möjligt
  • Förklara vikten av att hålla avstånd
  • Hjälp dem att stanna hemma vid symptom
  • Påminn om att tvätta händerna, både hemma och i skolan

Hur ska jag göra för att inte belasta kollektivtrafiken när jag ska ta mig till skolan?

Välj, om det är möjligt, alternativa sätt att ta dig till skolan. Gå, cykla eller egna transportmedel är alternativ till kollektivtrafik.

Mitt barn/jag uppvisar symtom, hur kan hen/jag ta del av undervisningen?

För elever som uppvisar symtom arbetar skolorna med digitala lösningar som gör det möjligt att fortsätta undervisa på distans. Regeringen har även gett större handlingsutrymme och flexibilitet till kommuner för att göra det möjligt med lokala anpassningar utifrån lokala förutsättningar, om det behövs.

Mitt barn/jag är i riskgrupp, hur kan hen/jag ta del av undervisningen?

För elever i riskgrupp arbetar skolorna med digitala lösningar som gör det möjligt att fortsätta undervisa på distans. Regeringen har även gett större handlingsutrymme och flexibilitet till kommuner för att göra det möjligt med lokala anpassningar utifrån lokala förutsättningar, om det behövs.

Hur sker undervisning för mitt barn på förskola och grundskola?

Utgångspunkten under hösten är att bedriva undervisning inom förskola och grundskola på plats i verksamheternas lokaler. En rad åtgärder genomförs för att skapa en sådan trygg skolmiljö som möjligt samtidigt som hänsyn tas till kraven på lagstadgad undervisningstid. Förskolor och grundskolor följer Folkhälsomyndighetens regler och arbetar med visuell kommunikation för att påminna om dessa i lokalerna. Lärare och rektorer på skolor och förskolor har en tät dialog med ledningen för att kunna hantera undervisningen på bästa sätt.

Varför får jag förlängd betalningstid på min barnomsorgsfaktura?

Norrtälje kommun har beslutat att senarelägga förfallodagen på vissa typer av kommunala tjänster. Det betyder att du som vårdnadshavare får upp till 90 dagar på dig att betala fakturan.

Jag är permitterad och kommer att jobba oregelbundna tider. Har jag rätt till förskola även de dagar/veckor jag inte arbetar?

Vid permittering har du kvar din anställning och är inte att betrakta som arbetslös. Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det innebär att förskola ska erbjudas under den tid förälder arbetar. Om barnet har ett eget behov av förskola även under den tid förälder inte arbetar kan förälder ansöka om utökad tid enligt nuvarande regler https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/forskola/extra-stod-och-hjalp-i-forskoleverksamhet/

Om dina arbetstider är oregelbundna ta kontakt med rektor för din förskola för att komma överens om hur vistelsetiden på förskolan kan schemaläggas på för barnet bästa sätt.

Om min förskola/fritidshem stängs och jag inte erbjuds annan barnomsorg, måste jag då ändå betala avgift för platsen?

Om stängningen är varaktig, (d.v.s. inte bara enstaka dagar) så kommer du inte att behöva betala avgift för den tid du inte kunnat utnyttja din plats.

Norrtälje kommun följer myndigheternas rekommendationer. I nuläget är verksamheten öppen som vanligt och det finns inga direktiv att friska barn ska vara hemma från förskolan. Det kan förekomma att vissa förskolor vädjar till vårdnadshavare att tillfälligt hålla barnen hemma p.g.a. att det är många i personalen som är sjuka. Men så länge det handlar om tillfälliga uppmaningar ger detta inte rätt till reducerad avgift.

Vi får många frågor om barnomsorg och avgift just nu. I nuläget har Norrtälje kommun inte fattat några beslut om att införa några förändringar i regelverket gällande avgift för eller plats i förskola/fritidshem.

Men läget kan förändras och det kan då bli aktuellt att införa lättnader i regelverket för att underlätta för vårdnadshavarna i den nu rådande situationen. Det kan t ex. handla om att korta uppsägningstider alternativt förlänga den tid en vårdnadshavare kan göra uppehåll i placeringen. Det kan även handla om tillfälliga förändringar av avgiften. Det kan också inträffa att det under en period blir en stängning av alla förskolor med undantag för vissa förskolor som kommer att ha öppet för de vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. I det fallet förskolor stängs kommer kommunen inte att ta ut avgift för plats som inte kan utnyttjas.

 Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på kommunens webbsida om eventuella förändringar.

Jag håller mitt barn hemma p.g.a. av nuvarande situation med corona. Kan jag få reducerad avgift?

Norrtälje kommun följer myndigheternas rekommendationer. I nuläget är verksamheten öppen som vanligt och det finns inga direktiv att friska barn ska vara hemma från förskolan. Det kan förekomma att vissa förskolor vädjar till vårdnadshavare att tillfälligt hålla barnen hemma p.g.a. att det är många i personalen som är sjuka. Men så länge det handlar om tillfälliga uppmaningar ger detta inte rätt till reducerad avgift.

Vi får många frågor om barnomsorg och avgift just nu. I nuläget har Norrtälje kommun inte fattat några beslut om att införa några förändringar i regelverket gällande avgift för eller plats i förskola/fritidshem.

Men läget kan förändras och det kan då bli aktuellt att införa lättnader i regelverket för att underlätta för vårdnadshavarna i den nu rådande situationen. Det kan t ex. handla om att korta uppsägningstider alternativt förlänga den tid en vårdnadshavare kan göra uppehåll i placeringen. Det kan även handla om tillfälliga förändringar av avgiften. Det kan också inträffa att det under en period blir en stängning av alla förskolor med undantag för vissa förskolor som kommer att ha öppet för de vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. I det fallet förskolor stängs kommer kommunen inte att ta ut avgift för plats som inte kan utnyttjas.

 Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på kommunens webbsida om eventuella förändringar.

Jag har förlorat mitt jobb och kommer att få sänkt inkomst. Hur påverkar det min avgift?

Du anmäler ändrad inkomst via e-tjänsten för vårdnadshavare. Då justeras avgiften från det datum ändringen avser, dock högst 2 månader bakåt i tiden. Vilka inkomster som ska räknas in i din avgiftsgrundande inkomst hittar du här: https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/forskola/avgifter-och-taxor-for-barnomsorg/avgiftsgrundande-inkomst/

Norrtälje kommun har också beslutat att senarelägga förfallodagen på vissa typer av kommunala tjänster. Det betyder att du som vårdnadshavare får upp till 90 dagar på dig att betala fakturan.

Jag räknar med att hålla mitt barn hemma p.g.a. nuvarande situation med corona. Kan jag ”pausa” min förskoleplats?

Enligt nuvarande regler gäller att vårdnadshavare ”abonnerar” på en plats och har inte rätt till något uppehåll i placeringen. Avgift utgår för platsen 12 månader per år oavsett lov, semester, sjukdom och annan ledighet. Om en vårdnadshavare, utan att i förväg meddela förskolan, inte nyttjar platsen på en månad ska förskolan avisera vårdnadshavaren om uppsägning av platsen. Uppsägningstiden är därefter två månader, och avgift debiteras vårdnadshavare under hela perioden. Vårdnadshavare kan ansöka skriftligen om dispens för ledighet upp till 3 månader om det finns särskilda skäl, men avgift utgår ändå under hela perioden.

Du har självklart möjlighet att säga upp platsen. Då gäller att uppsägningstiden är två månader. Du kan därefter ansöka om ny förskoleplats från våren, men vi kan då inte garantera att plats kan erbjudas vid samma förskola om det finns flera barn som står i kö till aktuell förskola.