Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Förvaltarskap

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med godmanskap eller hjälp på annat mindre ingripande sätt får inte förvaltarskap anordnas. Ett förvaltarskap kan bli nödvändigt när en sjuk person vidtar åtgärder med sin ekonomi på ett sätt som hotar dennes ekonomi och sociala situation.

Vad är förvaltarskap

En förvaltare kan utses mot personens vilja. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det kan bli aktuellt när någon riskerar att fara illa på grund av sitt eget handlande eller riskerar att bli ekonomiskt utnyttjad av andra. Att en person är slarvig är inte ett skäl för att få förvaltare.

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga, men blir inte omyndigförklarad. Huvudmannen har därför kvar vissa rättigheter som att rösta i allmänna val, ingå anställningsavtal, gifta sig, skriva testamente och bestämma om behandling inom sjukvården.

Förvaltaren behöver inte ha sin huvudmans samtycke till vad han eller hon gör för huvudmannens räkning. Förvaltaren ska alltid agera utifrån huvudmannens bästa. 

En förvaltare förordnas av tingsrätten.

Förvaltarskapets innebörd

Den som får förvaltare kallas huvudman. Inom de delar som förvaltarskapet omfattar förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning. Huvudmannen har dock rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete och rätt att råda över vad han tjänat genom eget arbete. Tingsrätten har dock möjlighet att inskränka denna rättighet om det är nödvändigt.

Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för att vidta åtgärder och agerar på eget ansvar för huvudmannens räkning. Om förvaltaren handlar utanför sitt förordnande blir rättshandlingen ogiltig och förvaltaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot tredje man.

Om huvudmannen vidtar en åtgärd utan samtycke av förvaltaren är det att jämföra med att en underårig person handlar utan förmyndarens samtycke. Ett avtal blir bara bindande om samtycke till avtalet lämnas av förvaltaren. Den som huvudmannen ingått avtal med måste vänta på förvaltarens samtycke.

När det gäller huvudmannens personliga frågor som boende och vård bör i första hand huvudmannen själv få bestämma även om förvaltarens synpunkter inhämtas. En förvaltare har inte rätt att bestämma i frågor om äktenskap eller skilsmässa. I undantagsfall kan förvaltaren dock ansöka om skilsmässa. 

Omprövning av förvaltarskap

Varje år ska förvaltarskapet omprövas. Det innebär att vi ska ta ställning till om det finns skäl att förändra förvaltarskapet. Förändringen kan vara att förvaltarskapet kan upphöra helt eller kan  begränsas. Om det inte är möjligt bedömer vi att förvaltarskapet ska kvarstå som det är. 

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning behöver vi få underlag från förvaltaren som berättar förvaltarens åsikt. Om ett förvaltarskap kan begränsas eller upphöra är det tingsrätten som fattar beslut om det.

Vart femte år begär vi desutom in nytt läkarintyg för att höra deras åsikt. Vi ber då  förvaltaren att ordna ett sånt, eftersom de har bättre kännedom om de läkarkontakter som finns.

Senast ändrad: 2022-12-15