Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Utredning vårdnad, boende, umgänge

När föräldrar inte kan komma överens är det domstolen som bestämmer. Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol.

Syftet med utredningen är att domstolen ska få ett beslutsunderlag. Utredningen fokuserar på barnets behov. Barnets bästa är vägledande vid bedömning och förslag.

Det är viktigt att känna till att:

  • barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar
  • utredningen kan när som helst avbrytas om föräldrarna kommer överens.

Kontakta Familjerätten för mer information
Telefonnummer: 0176–710 00

Från 1 januari 2022 är det obligatoriskt att ha deltagit på informationssamtal hos Familjerätten för att väcka talan i mål om vårdnad, boende och umgänge. Informationssamtalen syftar till att ta del av information om barnets behov av båda sina föräldrar samt ge möjlighet att komma överens i frågor som rör barnet gällande vårdnad, boende och umgänge utan en rättsprocess. Samtalet syftar också till att hitta andra vägar att gå i form av samarbetssamtal, gruppverksamhet eller andra insatser liksom få information kring hur en tingsrättsprocess går till. Informationssamtalen ska önskvärt genomföras gemensamt med båda föräldrarna, men kan också ske enskilt. Efter samtalet erhålls ett intyg på deltagande i informationssamtal, vilket ska bifogas stämningsansökan till Tingsrätten.

Så går en utredning till

Utredningsinformation

Domstolen ger familjerätten i uppdrag att göra en utredning om vårdnad, boende och umgänge. Utredningen ska utgå från barnets behov och enbart innehålla information som är viktig för domstolen.

Utredningstid

Domstolen bestämmer när utredningen ska vara klar. Vårt mål är att påbörja utredningen så fort som möjligt.

Enskilda samtal

Vi har 2-3 utredningssamtal med var och en av er föräldrar. Familjerättssekreteraren sammanfattar samtalen och tar med det som är viktigt för utredningen. Du får möjlighet att läsa den skriftliga sammanställningen av de uppgifter du lämnat, så att eventuella felaktigheter kan rättas.

Social- och polisregister

Vi kontrollerar om du eller din familj har eller har haft kontakt med socialtjänsten. Om vi behöver, tar vi kontakt med aktuell socialsekreterare. Vi hämtar in utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister.

Hembesök

Vi gör hembesök hos var och en av er föräldrar, om möjligt då barnet finns i hemmet. Det gör vi för att få träffa barnet i sin hemmiljö tillsammans med dig som är förälder. Barnet får då möjlighet att träffa oss inför ett eventuellt barnsamtal.

Barnsamtal: barns rätt att komma till tals och få information

Vi har samtal med barnet beroende på ålder och mognad. I samtalen får barnet berätta om sin vardag och sina relationer. Barnet ges möjlighet att säga vad det tycker och hur det skulle vilja ha det.

Referenssamtal

Vi samtalar enbart med personer som har en yrkesmässig kontakt med barnet, vanligen skola och förskola. I vissa fall är det värdefullt med andra uppgifter som kan röra er föräldrar, till exempel från sjukvården. Referenterna får läsa och godkänna en sammanfattning av de uppgifter som de lämnat.

Ny partner

Vi samtalar med förälderns nya partner, som får beskriva barnet och deras relation. Vi hämtar också in uppgifter från social- och polisregister när det gäller partnern.

Bedömning

Vi väger samman de uppgifter som lämnats, framför allt om barnets relation till er föräldrar, er lämplighet, vilja och förmåga att samarbeta. Vi gör en bedömning om det finns någon risk för att barnet kan fara illa på grund av bland annat våld, hot, missbruk, kriminalitet, bortfarande, psykisk ohälsa eller omsorgsbrist. Barnets bästa ska vara vägledande i det förslag till beslut som lämnas till domstolen.

Utredningen

Innan utredningen skickas till domstolen får du alltid läsa igenom den. Du har möjlighet att lämna skriftliga kommentarer om utredningen till familjerättssekreteraren. De skickas till den andra föräldern och tillsammans med utredningen till tingsrätten. Du kan även lämna kommentarer till ditt ombud eller din advokat, om du har någon, som kan lämna dem till domstolen.

Föräldrar som kommer överens

Om ni kommer överens under pågående utredning, kan ni kontakta tingsrätten och återkalla era yrkanden eller låta tingsrätten fastställa överenskommelsen. Då avbryts utredningen. Samarbetssamtal kan påbörjas om ni är villiga att arbeta för en överenskommelse. Ärendet kan då handläggas som samarbetssamtal eller enligt metoden ”Konflikt och försoning”.

Mer information på mydigheten för familjerätt och föräldraskap

Vårdnad, omboende och umgänge

Verksamheten är HBTQi-certifierad. Läs mer om vad det innebär på RFSL's hemsida.
RFSL's hemsida.

 

Senast ändrad: 2022-11-07