Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns krisledningsorganisation

Vi i Norrtälje kommun planerar för hur vi ska kunna hjälpa dig som invånare vid olika kriser. Exempelvis har vi förberedda krisplaner för att kommunen ska kunna leda arbetet med att skydda och rädda liv, egendom och miljö om en kris uppstår.

Norrtälje kommun övar kontinuerligt ansvarig personal för att de ska kunna hantera kriser om de väl uppstår. Kommunen dokumenterar även vilka risker och hot som finns identifierade i den egna regionen för att kommunen ska vara förberedd. Resultatet sammanställs i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys, RSA.

Norrtälje kommuns krisledningsorganisation

Vid störning eller allvarlig händelse ska kommunen sträva efter att lösa situationen inom ramen för den ordinarie verksamheten. Vid en större allvarlig störning skall dock kommunen kunna organisera en särskild krisledningsorganisation, såväl på central nivå och ute i verksamheterna. Detta ställer krav på transparens i hur dessa organiseras och kan interagera och att hänsyn tas till bemanning så att en krisledningsstruktur på en nivå inte bemannas till nackdel för en annan nivå.

Att särskilt observera är att den kommunala krishanteringen enligt lag skall kunna utgöra ett stöd till alla som vistas i kommunen samt all verksamhet som bedrivs inom kommunen, oavsett om den drivs kommunalt, i kommunalt bolag eller i upphandlad privat regi.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utses av kommunfullmäktige och utgör kommunens politiska krisledning. Den skall genomföra övergripande och strategisk ledning och därvid av kommunfullmäktige getts mandat att vid en extraordinär händelse överta samtliga andra nämnders befogenheter och beslutsrätt i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning. Krisledningsnämndens uppgifter anges i bilaga till gällande reglemente för kommunstyrelsen.

Central krisledning

Under kommunchefen organiseras en krisledningsgrupp med kommunens chefstjänstemän samt de resurser som finns i kommunledningskontoret. Uppgiften för denna krisledning är att inom ordinarie mandat fatta beslut om inriktning och skapa förutsättningar för det operativa krisledningsarbete utifrån vad som är nödvändigt med hänsyn till händelsens art och omfattning.

Operativ krisledning

I de kommunala verksamheterna skall vid större allvarliga händelser en eller flera krisledningar kunna organiseras, det för att leda och hantera händelser inom dess olika verksamhetsområden. Den operativa krisledningen stödjer och samordnar krisledningsarbetet vid avdelningar/enheter. Respektive chefer ansvarar för att nödvändiga krisledningsplaner upprättas och löpande revideras.

Krisledning på avdelning/enhet

På varje avdelning/enhet skall den ansvarige chefen kunna organisera en egen krisledning för att kunna hantera en händelse inom sitt ansvarsområde, samt vid behov kunna stödja annat motsvarande avdelnings/enhets händelsehantering. Respektive chefer ansvarar för att egen krisledningsplan upprättas.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.