Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmänna frågor och svar om coronaviruset

Här hittar du Norrtälje kommuns allmänna frågor och svar om coronaviruset.

Tillbaka till startsidan om coronaviruset

BARN. Jag räknar med att hålla mitt barn hemma fram till sommaren p.g.a. nuvarande situation med corona och sen kommer mitt barn att vara ledig under sommaren. Kan jag ”pausa” min förskoleplats till hösten?

Enligt nuvarande regler gäller att vårdnadshavare ”abonnerar” på en plats och har inte rätt till något uppehåll i placeringen. Avgift utgår för platsen 12 månader per år oavsett lov, semester, sjukdom och annan ledighet. Om en vårdnadshavare, utan att i förväg meddela förskolan, inte nyttjar platsen på en månad ska förskolan avisera vårdnadshavaren om uppsägning av platsen. Uppsägningstiden är därefter två månader, och avgift debiteras vårdnadshavare under hela perioden. Vårdnadshavare kan ansöka skriftligen om dispens för ledighet upp till 3 månader om det finns särskilda skäl, men avgift utgår ändå under hela perioden.

Du har självklart möjlighet att säga upp platsen. Då gäller att uppsägningstiden är två månader. Du kan därefter ansöka om ny förskoleplats från hösten, men vi kan då inte garantera att plats kan erbjudas vid samma förskola om det finns flera barn som står i kö till aktuell förskola.

BARN. Jag har förlorat mitt jobb och kommer att få sänkt inkomst. Hur påverkar det min avgift?

Du anmäler ändrad inkomst via e-tjänsten för vårdnadshavare. Då justeras avgiften från det datum ändringen avser, dock högst 2 månader bakåt i tiden. Vilka inkomster som ska räknas in i din avgiftsgrundande inkomst hittar du här: https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/forskola/avgifter-och-taxor-for-barnomsorg/avgiftsgrundande-inkomst/

Norrtälje kommun har också beslutat att senarelägga förfallodagen på vissa typer av kommunala tjänster. Det betyder att du som vårdnadshavare får upp till 90 dagar på dig att betala fakturan.

BARN. Jag håller mitt barn hemma p.g.a. av nuvarande situation med corona. Kan jag få reducerad avgift?

Norrtälje kommun följer myndigheternas rekommendationer. I nuläget är verksamheten öppen som vanligt och det finns inga direktiv att friska barn ska vara hemma från förskolan. Det kan förekomma att vissa förskolor vädjar till vårdnadshavare att tillfälligt hålla barnen hemma p.g.a. att det är många i personalen som är sjuka. Men så länge det handlar om tillfälliga uppmaningar ger detta inte rätt till reducerad avgift.

Vi får många frågor om barnomsorg och avgift just nu. I nuläget har Norrtälje kommun inte fattat några beslut om att införa några förändringar i regelverket gällande avgift för eller plats i förskola/fritidshem.

Men läget kan förändras och det kan då bli aktuellt att införa lättnader i regelverket för att underlätta för vårdnadshavarna i den nu rådande situationen. Det kan t ex. handla om att korta uppsägningstider alternativt förlänga den tid en vårdnadshavare kan göra uppehåll i placeringen. Det kan även handla om tillfälliga förändringar av avgiften. Det kan också inträffa att det under en period blir en stängning av alla förskolor med undantag för vissa förskolor som kommer att ha öppet för de vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. I det fallet förskolor stängs kommer kommunen inte att ta ut avgift för plats som inte kan utnyttjas.

 Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på kommunens webbsida om eventuella förändringar.

BARN. Om min förskola/fritidshem stängs och jag inte erbjuds annan barnomsorg, måste jag då ändå betala avgift för platsen?

Om stängningen är varaktig, (d.v.s. inte bara enstaka dagar) så kommer du inte att behöva betala avgift för den tid du inte kunnat utnyttja din plats.

Norrtälje kommun följer myndigheternas rekommendationer. I nuläget är verksamheten öppen som vanligt och det finns inga direktiv att friska barn ska vara hemma från förskolan. Det kan förekomma att vissa förskolor vädjar till vårdnadshavare att tillfälligt hålla barnen hemma p.g.a. att det är många i personalen som är sjuka. Men så länge det handlar om tillfälliga uppmaningar ger detta inte rätt till reducerad avgift.

Vi får många frågor om barnomsorg och avgift just nu. I nuläget har Norrtälje kommun inte fattat några beslut om att införa några förändringar i regelverket gällande avgift för eller plats i förskola/fritidshem.

Men läget kan förändras och det kan då bli aktuellt att införa lättnader i regelverket för att underlätta för vårdnadshavarna i den nu rådande situationen. Det kan t ex. handla om att korta uppsägningstider alternativt förlänga den tid en vårdnadshavare kan göra uppehåll i placeringen. Det kan även handla om tillfälliga förändringar av avgiften. Det kan också inträffa att det under en period blir en stängning av alla förskolor med undantag för vissa förskolor som kommer att ha öppet för de vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. I det fallet förskolor stängs kommer kommunen inte att ta ut avgift för plats som inte kan utnyttjas.

 Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på kommunens webbsida om eventuella förändringar.

BARN. Jag är permitterad och kommer att jobba oregelbundna tider. Har jag rätt till förskola även de dagar/veckor jag inte arbetar?

Vid permittering har du kvar din anställning och är inte att betrakta som arbetslös. Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det innebär att förskola ska erbjudas under den tid förälder arbetar. Om barnet har ett eget behov av förskola även under den tid förälder inte arbetar kan förälder ansöka om utökad tid enligt nuvarande regler https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/forskola/extra-stod-och-hjalp-i-forskoleverksamhet/

BARN. Kommer studenten att hållas som vanlig på Rodengymnasiet, med utspring och mösspåtagning?

Studenten är en viktig höjdpunkt för avgångseleverna på Rodengymnasiet. Då vi inte vet hur coronapandemin kommer att utveckla sig är det svårt planera i förväg. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att människor ska begränsa sina sociala kontakter i så hög grad som möjligt och det påverkar även studentfirandet. Skolverket har i nuläget ingen vägledning men skriver att det kan vara klokt att avvakta utvecklingen i samhället ett tag innan man bokar upp olika saker i samband med studenten. Rodengymnasiets ledning ser över om och hur studenten kan arrangeras i den rådande situationen och återkommer i frågan.

BARN. Hur vet jag om jag omfattas av distansundervisningen från och med den 18 mars?

Alla som är inskrivna i undervisning vid Rodengymnasiet, Komvux omfattas av fjärr- och distansundervisning från och med den 18 mars 2020. Undantaget är gymnasiesärskolans individuella program. 

BARN. Hur tar jag del av distansundervisningen?

Du hittar all praktisk information via respektive lärosätes hemsida:  
• Gymnasieskolan: https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/gymnasium/ 
• Campus Roslagen och Komvux: https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/utbildning-for-vuxna/ 
Här hittar du steg-för-steg-information om hur det går till rent praktiskt. 

BARN. Varför är det bara gymnasieskola, universitet och Komvux som stängs?

Detta görs på rekommendationen från Folkhälsomyndigheten.

BARN. Personal som jobbar inom skola, förskola och som har vistats i områden där smittspridning förekommer, ska de stanna hemma?

Folkhälsomyndigheten gick ut, den 10 mars, med information om att de ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Med anledning av detta ser kommunen att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Norrtälje kommun uppmanar medarbetare som jobbar inom skola, förskola med symptom på luftvägsinfektion att stanna hemma från arbetet. Sjukfrånvaro meddelas närmaste chef samt försäkringskassan.

BARN. Ska barn och elever stanna hemma från skolan?

Avseende barn och elever i kommunala förskolor och skolor vidtar kommunen en tydlig försiktighetsprincip. Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i skolan och på fritiden och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Norrtälje kommun uppmanar därför barn och elever med symptom på luftvägsinfektion att stanna hemma från förskola och skola. För att minska oron bland barn, elever och vårdnadshavare och skapa så trygg arbets- och skolmiljö så att så många barn och elever som möjligt kan gå till skola och förskola, så har kommunen löpande dialog och uppföljningar med ansvariga myndigheter.

BARN. Gäller inte skolplikten?

Generellt gäller skolplikten, dock väljer Norrtälje kommun att, avseende barn och elever i kommunala förskolor och skolor, vidta en tydlig försiktighetsprincip. Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i skolan och på fritiden och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Har man symtom ska man stanna hemma, kontakta 1177 Vårdguiden samt rektor för samtal om hur skolgång kan ordnas hemifrån under eventuell inkubationstid. Känner du som vårdnadshavare stark oro utifrån att ni vistats i riskområden? Eller av annat skäl känner oro och vill hålla ditt barn hemma? Då kan du kontakta skolan för dialog kring frånvaro och andra praktiska frågor kring skolgången.

BARN. Jag studerar vid en gymnasieskola eller gymnasiesärskola på annan ort och får stöd från kommunen för inackordering (inackorderingsbidrag). Får jag behålla bidraget nu när skolan är stängd och undervisningen sker på distans?

Ja, i nuläget gäller att om du har beviljats stöd för inackordering från kommunen och avser att behålla din inackorderingsbostad för dina fortsatta studier så får du behålla ditt bidrag vårterminen 2020. Om du däremot säger upp inackorderingsbostaden och flyttar hem permanent ska du anmäla detta till kommunen. Du har inte rätt till bidrag om du inte har några kostnader för boende på annan ort.Anmälan om ändrade förhållanden gör du till kontaktcenter@norrtalje.se  eller telefon 0176-71000.

 

Om du studerar vid en fristående gymnasieskola och får inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden (CSN) finns information på https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-17-med-anledning-av-coronaviruset.html#expand:svid10_25c8284616ffa19f1e7384.

BARN. Jag har fått ett busskort av min skola för mina dagliga resor mellan min bostad och skolan. Får jag behålla det nu när skolan är stängd?

Ja, i nuläget gäller att du får behålla ditt busskort för den period busskortet gäller. Om dina förhållanden ändras t. ex. att du flyttar eller väljer att göra ett studieavbrott ska busskortet återlämnas till kommunen. Anmälan om ändrade förhållanden gör du till kontaktcenter@norrtalje.se  eller telefon 0176-71000.

BARN. Varför kräver inte Norrtälje kommun att föräldrar håller sina barn hemma?

Norrtälje kommun har en skyldighet att erbjuda förskola och skola till alla barn och elever. Enligt Folkhälsomyndigheten kan friska barn och elever gå i förskola och skola även om de har vistats i områden med smittspridning.Norrtälje kommun har dock valt att vidta en tydlig försiktighetsprincip. Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i skolan och på fritiden och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Norrtälje kommun uppmanar därför barn och elever med symptom på luftvägsinfektion att stanna hemma från förskola och skola. För att minska oron bland barn, elever och vårdnadshavare och skapa trygg arbets- och skolmiljö så att så många barn och elever som möjligt kan gå till skola och förskola så har kommunen löpande dialog och uppföljningar med ansvariga myndigheter.

BARN. Hur gör kommunen med grundskola och förskola?

Det finns en allmän beredskap för att hantera förändringar inom verksamheten, men i nuläget fortsätter verksamheten som tidigare. 

BARN. Hur vet läraren att mitt barn/jag som elev deltagit i undervisningen på distans?

Genom att visa att man är studieaktiv i lärplattformen, kommunicerar med sin lärare och lämnar in uppgifter.

BARN. Jag har ingen dator hemma, hur kan jag ta del av distansundervisningen?

Gymnasielever kan använda sina skoldatorer. Om dessa är kvar i skolan får man hämta dem.

BARN. Jag har ingen uppkoppling hemma, hur kan jag ta del av distansundervisningen?

Det finns möjlighet att få hjälp med uppkoppling via särskilda distansstudieplatser. Kontakta mentor för mer information och för att anmäla dig till sådan studieplats.

BARN. Vilket system används i distansundervisningen?

I huvudsak används Unikum.

BARN. Hur länge kommer modellen med distansundervisningen att fortsätta?

Norrtälje kommun följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och när riktlinjerna förändras kommer Norrtälje kommun att följa dessa. I nuläget finns inget tidsrelaterat svar på den frågan. 

BARN. Får jag sitta var som helst och ta del av distansundervisningen?

För att minska risken för spridning av coronaviruset uppmanas alla att jobba respektive studera hemma (i den mån detta är möjligt).

Vad gäller för medarbetare i Norrtälje kommun?

  1. Vid minsta förkylningssymptom, håller vi oss hemma.
  2. Om vi har barn som visar symptom, tar vi hem barnet från förskola/skola.
  3. Om vi som kommunanställda har möjlighet att jobba hemifrån, gör vi det.
  4. Vi undviker onödiga besök och resor.
  5. Vi tvättar händerna ofta och noggrant.

Får Norrtälje kommun information om smittade i kommunen?

Smittskydd Stockholm informerar endast kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen ger inte Smittskydd Stockholm Norrtälje kommun information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan bli föremål för exempelvis provtagning. Om Norrtälje kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen kommer därför inte att lämna ut några uppgifter om invånare som är smittade.

Om en person själv berättar om hen är smittad, kan inte Norrtälje kommun bekräfta då?

Om personen själv berättar är det upp till honom eller henne att berätta om övriga personliga förhållanden. Det är ingen information som Norrtälje kommun kommunicerar ut.

Kan Norrtälje kommun bekräfta om det finns konstaterade fall av coronaviruset i kommunen?

Nej. Smittskydd Stockholm informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen ger inte Smittskydd Stockholm Norrtälje kommun information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan bli föremål för exempelvis provtagning.
Patientsekretess gäller och kommunen kan inte lämna ut några uppgifter om personliga förhållanden. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Invånare i Norrtälje kommun ska alltid känna stort förtroende för personalen inom vården och omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Hur ser smittskyddet ut i Norrtälje kommun?

Norrtälje kommun samverkar vid behov med Smittskydd Stockholm som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till, och mellan människor. Arbetet är regionövergripande och sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Arbetet som sker hos Smittskydd Stockholm regleras av smittskyddslagen.

 

ÄLDRE. Har ni resurser att hantera situationen om smittan sprider sig på ett äldreboende?

Vårdhygien Stockholm har utarbetat särskilda rutiner för att hantering personer som är smittade och bor på ett äldreboende. Verksamheterna ska alltid följa basala hygienrutiner enligt Socialstyrelsen och Vårdhygien Stockholms rutiner.

ÄLDRE. Hur agerar Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg om en vård- och omsorgstagare är orolig att smittas av exempelvis hemtjänstpersonal?

Våra vård- och omsorgstagare ska känna sig trygga. Tillsammans med våra utförare tar vi ett gemensamt ansvar för att genom olika insatser och försiktighetsåtgärder skydda äldre personer som är sårbara inför viruset från att smittas.

Samtliga vård- och omsorgsverksamheter i Norrtälje kommun följer de riktlinjer som ansvariga myndigheter ger.

Personal som har ett eller flera av symtomen feber, hosta, snuva eller ont i halsen, även i mild form, stannar hemma och undviker att träffa andra tills man är symptomfri och därefter i ytterligare två dagar. För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra. Vård- och omsorgsverksamheterna i Norrtälje kommun genomför sin verksamhet exempelvis utifrån Region Stockholms Vårdhygienrutiner inom hemtjänst och Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS samt följer Socialstyrelsens och Vårdhygien Stockholms basala hygienrutiner.

ÄLDRE. Hur kan Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg säkerställa att inte smitta sprids till utsatta grupper såsom äldre?

Äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för detta virus. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Av omtanke om våra vård- och omsorgstagare som har ett sämre immunförsvar, uppmanar vi de som vill besöka närstående och vänner på våra vård- och omsorgsboenden att visa försiktighet. Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra. Vi följer Socialstyrelsen och Vårdhygien Stockholms basala hygienrutiner. Har du nyligen vistats i områden där coronaviruset sprids bör du överväga nödvändigheten av att besöka närstående. Var uppmärksam på egna eventuella luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Har du symtom, kontakta 1177 Vårdguiden. Information om vilka områden där smittspridning förekommer finns på www.folkhälsomyndigheten.se

ÄLDRE. Vilka stödinsatser kan äldre få när de nu, utifrån smittspridningen av corona, ska undvika sociala kontakter och i dag inte har några stödinsatser?

De äldre eller deras anhöriga ska ta kontakt med mottagningsenheten för att ansöka och stöd och insatser på vanligt sätt. Mottagningsenheten har ingen särskild snabbhandläggning för dessa ansökningar,  utan prioriterar ärenden och utreder ansökningar enligt vanliga rutiner. Klicka här för att se mottagningsenhetens kontaktuppgifter.

ÄLDRE. Kan man utifrån rådande läge byta en beviljad insats till en annan insats? Går det till exempel att byta sin beviljade städinsats till att i stället omfatta hjälp med inköp?

Ja, det går bra att tillfälligt byta den beviljade insatsen städ till att i stället omfatta hjälp med inköp. Vill man byta någon annan insats, så ska det ske i dialog med en handläggare på biståndsavdelningen.

Är flytande tvål som är i dispenser för svag, tillförlitlig?

Den tvål som säljs i butik är fullt tillräcklig att använda för att göra rent händerna.

Måste man ha flytande tvål i liten tvålpump?

Flytande tvål är att föredra framför hård tvål i block. Flytande tvål är ren varje gång du använder den.

Vem tillhör riskgrupp för covid-19?

Enligt Folkhälsomyndigheten är hög ålder är den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19. Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

Jag tillhör riskgrupp och ska inte gå och handla eller göra apoteksärenden. Hur gör man för att få hjälp?

Vänd dig till matvarubutiker/apotek och undersök om det finns möjlighet till hemleverans. Kontaktcenter eller mottagningsenheten kan ge dig kontaktuppgifter till butiker. Du kan också ta kontakt med Norrtäljehjälper för att få hjälp av frivilliga. Är inte något av detta aktuellt för dig, vänd dig till mottagningsenheten för att ansöka om hjälp från hemtjänst.

Jag har blivit kallad till undersökning på sjukhus som jag i vanliga fall klarar av att ta mig till med kollektivtrafik. Jag tillhör riskgrupp och ska inte åka kollektivt. Hur tar jag mig till undersökningen?

Vänd dig till den vårdgivare som kallat dig till undersökningen för att fråga om den är nödvändig att genomföra eller om den kan skutas upp. Vänd dig även till vårdgivaren gällande möjlighet att få sjukresa.

Jag tillhör riskgrupp och känner mig isolerad i hemmet eftersom jag inte kan träffa vänner/familj, gå på restaurang, konserter och andra sociala evenemang som jag brukar. Hur kan jag få stöd och sällskap utan att gå ut?

Vänd dig till Norrtäljehjälper.se för att få kontakt med frivilligorganisation som erbjuder socialt stöd. Sociala kontakter kommer ske via telefon och dator.

HEMTJÄNST Jag vill göra uppehåll med hemtjänsten tillfälligt på grund av Corona. Hur gör jag?

Vänd dig till din hemtjänstutförare eller mottagningsenheten för att meddela ditt uppehåll. 

Klicka här för att se kontaktuppgifter till hemtjänstutförare. 
Mottagningsenheten:  0176–714 17 eller e-post bistandsavdelningen@norrtalje.se. Vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.00.  

HEMTJÄNST Jag har gjort uppehåll med hemtjänst på grund av Corona. Ska jag betala avgift för hemtjänst som vanlig eller får jag lägre avgift?

Du kommer inte behöva betala för den hemtjänst du har gjort uppehåll med.

HEMTJÄNST Jag tillhör riskgrupp, är beroende av hjälp från hemtjänst och kan inte göra uppehåll med hemtjänst. Jag är orolig över att bli smittad av hemtjänstpersonal som kommer till mig. Hur arbetar hemtjänsten för att minimera smittspridningen?

Vänd dig till din hemtjänstutförare för att få information om hur de arbetar med frågan. Klicka här för att se kontaktuppgifter till hemtjänstutförare. 

HEMTJÄNST Jag har beslut om hjälp från hemtjänst men har valt att göra uppehåll med dem på grund av Corona. Kan jag byta ut de insatser jag har uppehåll med mot insatser som jag tillfälligt har behov av på grund av Corona?

Ja, det kan du så länge omfattningen för de ändrade insatserna inte överskrider ditt grundbeslut. Vänd dig till din hemtjänstutförare för att byta insatser tillfälligt. Hemtjänstutföraren kommer föra informationen vidare till biståndshandläggare. Klicka här för att se kontaktuppgifter till hemtjänstutförare.