Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jag har symtom på covid-19, vad ska jag göra?

Stanna hemma vid symtom och genomför provtagning för covid-19 (PCR-test). Vid negativt provsvar, som visar att man inte har covid-19, så kan man återgå till arbetet när man är feberfri och i övrigt känner sig frisk.

Om man inte är testad ska man stanna hemma så länge man har symtom samt två symtomfria dagar. Om man mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan man insjuknade kan man med kvarstående milda symtom gå tillbaka till jobbet. Region Stockholm rekommenderar dock att man testar sig om man har symtom, detta för att snabbt bryta en smittkedja om resultatet är positivt.

Se förtydliganden på hur länge du ska stanna hemma

Jag har varit frisk i 14 dagar och vill kolla om jag har antikroppar. Hur gör jag?

För att få veta om du har haft sjukdomen bokar du test på 1177.se. Du kan tidigast boka ditt test 14 dagar efter att du är helt frisk och du behöver vara 15 år eller äldre. Barn provtas inte.

Varför ska man testa sig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna samt barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass som har symtom för covid-19 PCR-testas för att se om de har en pågående infektion. I det fall resultatet är positivt kan man snabbt påbörja smittspårning och därmed bromsa smitta.

LHär kan du läsa mer om testning

Mitt antikroppstest visar att jag har antikroppar. Kan jag leva som vanligt nu?

Nej, det betyder att risken att du kan smitta andra är mindre. Du måste fortsätta följa de generella rekommendationerna om att hålla avstånd, att avstå från större sociala sammanhang, att tvätta händerna ofta och att stanna hemma när du känner dig sjuk.

Jag har bokat tid för testning men jag kommer inte kunna gå. Vad ska jag göra?

Det är viktigt att du bokar av så att någon annan kan få din tid. När efterfrågan ökar och det uppstår väntetider blir det viktigare än någonsin att påminna om vilka som bör boka provtagning och vilka som inte bör göra det. Därför är det viktigt att avboka så någon med symtom kan få din tid.

Mitt barn under sex år visar symtom på corona. Vad ska jag göra?

I nuläget rekommenderas inte testning av barn under sex år, därför måste du som vårdnadshavare följa hur symtomen utvecklas. Vid lindriga besvär ska ditt barn stanna hemma så länge hen verkar sjuk samt ytterligare 48 timmar utan symtom. Vid mer uttalade symtom som inte blir bättre efter några dagar ska du låta hen stanna hemma i minst sju dagar. När barnet mot slutet av en sådan sjukdomsperiod känt sig friskt under 48 timmar kan du låta hen gå till förskolan igen.

Varför är det särskilt viktigt att testa personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet?

Att testa personer med symtom på̊ covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som jobbar inom samhällsviktig verksamhet snabbare ska kunna återgå̊ i arbete och för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas.

Läs mer här om samhällsviktiga verksamheter

Så här går testningen till

Hit vänder du dig för att ta ett test vid pågående symtom

Jag tillhör riskgrupp, Har hemtjänst och är orolig över att bli smittad av hemtjänstpersonal som kommer till mig. Vad gör hemtjänsten för att minimera smittspridningen?

Vänd dig till din hemtjänstutförare för att få information om hur de arbetar med frågan. Klicka här för att se kontaktuppgifter till hemtjänstutförare. 

Jag vill inte ta emot hemtjänsten på grund av corona. Hur gör jag?

Vänd dig till din hemtjänstutförare eller mottagningsenheten för att meddela att du vill avsluta hela eller delar av ditt hemtjänstbeslut.
Klicka här för att se kontaktuppgifter till hemtjänstutförare. 

Mottagningsenheten:  

0176–714 17 eller e-post bistandsavdelningen@norrtalje.se.

Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar 09.00 – 12.00 och 13.00  15.00 samt tisdagar 10.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00.

Jag tillhör riskgrupp och känner mig isolerad i hemmet eftersom jag inte kan träffa vänner/familj, gå på restaurang, konserter och andra sociala evenemang som jag brukar. Hur kan jag få stöd och sällskap utan att gå ut?

Vänd dig till Norrtälje kommun och Norrtäljehjälper.se för att få kontakt med en frivilligorganisation som erbjuder socialt stöd. Sociala kontakter kommer ske via telefon och dator.

Jag har blivit kallad till undersökning på sjukhus som jag i vanliga fall klarar av att ta mig till med kollektivtrafik. Jag tillhör riskgrupp och ska inte åka kollektivt. Hur tar jag mig till undersökningen?

Vänd dig till den vårdgivare som kallat dig till undersökningen för att fråga om den är nödvändig att genomföra eller om den kan skutas upp. Vänd dig även till vårdgivaren gällande möjlighet att få sjukresa. Patienter som är 70 år eller äldre och behöver besöka vård och behandling, har från den 15 april rätt till sjukresor. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av Covid-19. 

Jag tillhör riskgrupp och ska inte gå och handla eller göra apoteksärenden. Hur gör man för att få hjälp?

Via norrtäljehjälper.se kan du få hjälp med exempelvis matinköp eller uthämtning av mediciner. Om inte detta är ett alternativ går det bra att kontakta mottagningsenheten för att ansöka och stöd och insatser. Mottagningsenheten har ingen särskild snabbhandläggning för dessa ansökningar, utan prioriterar ärenden och utreder ansökningar enligt vanliga rutiner. Klicka här för att se mottagningsenhetens kontaktuppgifter.

Vem tillhör riskgrupp för covid-19?

Enligt Folkhälsomyndigheten är hög ålder  den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19. Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

Måste man ha flytande tvål i liten tvålpump?

Flytande tvål är att föredra framför hård tvål i block. Flytande tvål är ren varje gång du använder den.

Är flytande tvål som är i dispenser för svag, tillförlitlig?

Den tvål som säljs i butik är fullt tillräcklig att använda för att göra rent händerna.

Hur gör kommunen med grundskola och förskola?

Det finns en allmän beredskap för att hantera förändringar inom verksamheten, men i nuläget fortsätter verksamheten som tidigare. 

Hur kan Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg säkerställa att inte smitta sprids till utsatta grupper såsom äldre?

På samtliga äldreboenden i kommunen har besöksförbud införts när det gäller att ta emot besök. Detta gäller även gruppboenden inom LSS samt vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus. För personal finns även särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra. Vi följer Socialstyrelsen och Vårdhygien Stockholms basala hygienrutiner. Alla som ska flytta in till ett boende provtas först för covid-19.  

Har ni resurser att hantera situationen om smittan sprider sig på ett äldreboende?

Vårdhygien Stockholm har utarbetat särskilda rutiner för att hantera personer som är smittade och bor på ett äldreboende. Verksamheterna ska alltid följa basala hygienrutiner enligt Socialstyrelsen och Vårdhygien Stockholms rutiner.

Hur agerar Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg om en vård- och omsorgstagare är orolig att smittas av exempelvis hemtjänstpersonal?

Våra vård- och omsorgstagare ska känna sig trygga. Tillsammans med våra utförare tar vi ett gemensamt ansvar genom olika insatser och försiktighetsåtgärder för att skydda äldre personer som är sårbara från att smittas. Samtliga vård- och omsorgsverksamheter i Norrtälje kommun följer de riktlinjer som ansvariga myndigheter ger.

Personal som har ett eller flera av symtomen feber, hosta, snuva eller ont i halsen, även i mild form, stannar hemma och undviker att träffa andra tills man är symptomfri och därefter i ytterligare två dagar. För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Vård- och omsorgsverksamheterna i Norrtälje kommun genomför sin verksamhet exempelvis utifrån Region Stockholms Vårdhygienrutiner inom hemtjänst och Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS samt följer Socialstyrelsens och Vårdhygien Stockholms basala hygienrutiner.

Hur ser smittskyddet ut i Norrtälje kommun?

Norrtälje kommun samverkar vid behov med Smittskydd Stockholm som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till, och mellan människor. Arbetet är regionövergripande och sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Arbetet som sker hos Smittskydd Stockholm regleras av smittskyddslagen.

 

Kan Norrtälje kommun bekräfta om det finns konstaterade fall av coronaviruset i kommunen?

Smittskydd Stockholm bekräftar och redovisar antalet smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Här kan du ta del av statistiken https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/. Smittskydd Stockholm betonar dock vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, ha noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden vid de kommande högtiderna. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Om en person själv berättar om hen är smittad, kan inte Norrtälje kommun bekräfta då?

Om personen själv berättar är det upp till honom eller henne att berätta om övriga personliga förhållanden. Det är ingen information som Norrtälje kommun kommunicerar ut.

Får Norrtälje kommun information om smittade i kommunen?

Smittskydd Stockholm informerar endast kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen ger inte Smittskydd Stockholm Norrtälje kommun information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan bli föremål för exempelvis provtagning. Om Norrtälje kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen kommer därför inte att lämna ut några uppgifter om invånare som är smittade.

Vad gäller för medarbetare i Norrtälje kommun?

  1. Vid minsta förkylningssymptom, håller vi oss hemma.
  2. Om vi har barn som visar symptom, tar vi hem barnet från förskola/skola.
  3. Om vi som kommunanställda har möjlighet att jobba hemifrån, gör vi det.
  4. Vi undviker onödiga besök och resor.
  5. Vi tvättar händerna ofta och noggrant.