Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Ramverk för VIDA-aktivitet

Här specificeras vilka kriterier som finns för att en organisation ska kunna arrangera en VIDA-aktivitet. Detta har tagits fram genom en dialogprocess där civilsamhället, kommuner och Arbetsförmedlingen har diskuterat innehållet.

Det civila samhället utgör en viktig samhällsarena för gemenskap och kontakter mellan människor i Sverige. Engagemang i civilsamhällets organisationer kan erbjuda kamratskap utifrån gemensamma intressen. Genom att ge nyanlända kontakter med civilsamhället kan de få möjlighet att öva svenska och få kontakter som kan leda vidare till jobb. Vinsten för civilsamhället består bland annat i en möjlighet till nya medlemmar.

Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) är ett projekt som ska leda till social inkludering i samhället för nyanlända. I VIDA ska nyanlända få möjlighet att inom ramen för sina etableringsplaner eller kommunala åtgärdsplaner ta del av en föreningsaktivitet.

I VIDA samverkar en rad aktörer för att skapa en modell för detta: kommuner, Arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer gör gemensam sak under Länsstyrelsen i Stockholms ledning. Projektet finansieras genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

Detta är en VIDA-aktivitet

VIDA-aktiviteter ska främja språkinlärning, socialt nätverkande och psykisk och fysisk hälsa hos nyanlända. En VIDA-aktivitet kan främja alla dessa värden eller vara inriktad på ett eller två av dem. Forskning visar att nyanländas engagemang i civilsamhället leder till bättre förutsättningar att få ett jobb.

Språkfrämjande

För att aktiviteten ska anses vara språkfrämjande ska den nyanlände deltagaren ges möjlighet att praktisera det svenska språket. Organisationen ska se till att aktiviteten innehåller moment där den nyanlända aktivt använder det svenska språket. Organisationen väljer själv på vilket sätt.

Sociala nätverk

I en nätverkande aktivitet träffar deltagaren flera personer som är etablerade i det svenska samhället. Etablerade personer ingår i flera nätverk och andra sociala sammanhang som potentiellt kan komma den nyanlände till nytta. Det kan exempelvis leda till vänskap, eller till utökade möjligheter att få jobb och bostad. Genom att matcha den nyanlände utifrån ett intresse skapas förutsättningar för varaktiga relationer.

Främja fysisk eller psykisk hälsa

En aktivitet som främjar den psykiska hälsan tar särskild hänsyn till den nyanländes behov av socialt stöd. En hälsofrämjande aktivitet skapar en miljö där fokus ligger på att välkomna deltagaren in i ett sammanhang. Det kan bidra till att bryta isolering och skapa förutsättningar för nya bekantskaper. Fysisk aktivitet är viktigt för människors välmående. En VIDA aktivitet kan också stimulera till rörelse eller idrott.

Omfattning och organisering av en VIDA aktivitet

En VIDA aktivitet bör pågå:

  • minst fem tillfällen, med en bortre gräns på sex månader.
  • Varje aktivitetstillfälle ska vara minst en timme och helst ske en gång i veckan.

Om det finns särskilda omständigheter så kan det finnas en flexibilitet i relation till dessa riktlinjer. Omfattningen bestäms då i överenskommelse mellan handläggaren, föreningssamordnaren och organisationen. En VIDA aktivitet kan starta vid fasta återkommande tillfällen eller efter överenskommelse med organisationen och då lämplig deltagare har tackat ja. Aktiviteter genomförs först när handläggare, föreningssamordnare och organisationen tillsammans med deltagaren är överens om upplägg.

Lärande som en del av VIDA-aktiviteten

En VIDA-aktivitet ska bestå av teoretiskt och upplevelsebaserat lärande. Det upplevelsebaserade lärandet uppstår automatiskt genom att delta i föreningens aktiviteter. Vid varje aktivitetstillfälle ska föreningen också berätta något som hjälper den nyanlände att förstå det sammanhang som hen tar del av. Det kan till exempel vara hur svenskt föreningsliv fungerar eller en aspekt som relaterar till organisationens verksamhet. Det kan också innebära att den nyanlända ger sin syn på ett utvalt ämne. Varje organisation bestämmer hur stor del av varje aktivitetstillfälle som ska gå till teoretiskt lärande och vad det ska innehålla.


En organisation som erbjuder en VIDA aktivitet ska:

  • Vara en demokratisk organisation som passar in i följande beskrivning:

- Organisationen ska bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. Syftet med organisationen och verksamheten ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde.
- Organisationens verksamhet ska vara öppen för alla som delar organisationens syfte.
- Medlemskap och engagemang i organisationen ska vara frivilligt.
- Organisationen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.
- Organisationens verksamhet får inte bryta mot gällande lagstiftning.

  • Ha organisatoriska förutsättningar för att kunna rapportera närvaro och utse en person som håller kontakt med föreningssamordnaren.
  • Vara en organisation som kan erbjuda nyanlända möjlighet till fortsatt engagemang efter avslutad VIDA aktivitet.
  • Vara registrerade hos skatteverket och ha ett organisationsnummer.
  • Inte ha partipolitisk aktivitet eller religiösa ceremonier som inplanerade inslag i en VIDA-aktivitet.

Detta ramverk kan komma att uppdateras under projektets gång.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.