Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar på landsbygden

Norrtälje kommun har skapat ett anläggningsbidrag för föreningar att söka för att öka takten på cykelvägnätsutbyggnaden på landsbygden i kommunen. Syftet är att skapa en levande landsbygd och möjliggöra för ett hållbart resande, då det idag ofta saknas säkra och attraktiva cykelvägar.

barn och vuxen med cyklar på väg över landsväg

Anläggningsbidraget riktar sig till föreningar som kan söka anläggningsbidrag för att i egen regi anlägga nya gångvägar och cykelvägar på landsbygden. Bidrag kan även ansökas för upprustning till högre standard av befintlig gångväg och cykelväg.

Bidrag kan fås upp till 75 procent av den totala byggkostnaden om inte särskilda fall föreligger. Med byggkostnad menas både arbets- och materialkostnad. Sökande som beviljas bidrag tecknar ett avtal med kommunen där de påtar sig driftansvar för att hålla cykelvägen i godtagbart skick samt öppen och farbar för allmänheten.

Inget bidrag utgår för driftåtgärder från kommunen och föreningen ansvarar för samtliga kostnader som uppstår med anledning av drift och förvaltning av cykelvägen. Genomförandet bör vara färdigställt under det kalenderår för vilket bidraget erhållits för. För projekt som beviljas bidrag kommer en utbetalningsplan att tas fram.

Ansökningsblankett om anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar på landsbygden

Tillstånd

För att en cykelväg ska komma till behöver mark användas som idag ofta är belastad med ledningar, arrenden och servitut. Föreningen behöver säkerställa att tillstånd finns från markägare, ledningsägare och dylikt, så att marken får användas för att bygga den nya gång- och cykelvägen och att den långvarigt har tillstånd att ligga där. Om tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen krävs hjälper kommunen till med kontakterna.

Bedömning av ansökan

För att ansökan ska kunna bedömas krävs att kompletta handlingar skickats in i tid. Uppfylls detta krav så går ansökan vidare för en bedömning av projektets genomförbarhet utifrån aspekter som bland annat rimlig kalkyl, rimlig tidplan, beskrivning av genomförandet samt den sökandes förmåga att klara av projektet utifrån de handlingar och den beskrivning som ges.

För år 2022 finns 5 miljoner kronor att ansöka om och kommunen planerar för samma summa årligen i framtiden. Sista ansökningsdag för 2022 var den 31 januari och de ansökningar som kom in innan dess är i nuläget under bedömning.

Bedöms projektet genomförbart så går det sedan vidare till en kriteriebedömning i syfte att bevilja bidrag till sträckor där behovet är som störst utifrån följande fyra kriterier:

  • Det finns flera användargrupper som har behov av att ta sig fram på sträckan; arbets-, skol-, och rekreationsresor (4 poäng).
  • Det finns ett särskilt behov för barn att ta sig fram på sträckan (3 poäng).
  • Det finns ett högt trafikflöde där blandtrafik mellan bil och oskyddade trafikanter inte är lämplig (2 poäng).
  • Sträckan är viktig för rekreation (1 poäng).

En ansökan kan således få maximalt 10 poäng och får två ansökningar samma poäng så blir helhetsbedömningen av projektet avgörande. Ansökningar som får avslag har rätt att lämna in en ny ansökan nästkommande ansökningsperiod.

Gång- och cykelvägprojekt under 2022

För åren 2018- 2022 har sammanlagt 31 miljoner kronor avsatts för anläggningsbidrag.

  • Den 31 januari 2022 - sista ansökningsdag.
  • Februari 2022 - Beslut tas om vilka som beviljas bidrag, avtal tecknas och kommunen ger startbesked.
  • Mars-Oktober 2022 - Genomförande av beviljade projekt.
  • Den 1 november 2022 - Sista dag för inlämning av slutredovisning.
  • Den 30 november 2022 - Slututbetalning.

Klicka här för att se projekten under 2018-2021.

Kontakt

För frågor kring anläggningsbidraget och ansökan kontaktas kommunens kontaktcenter på telefon 0176-710 00 eller via mail på kontaktcenter@norrtalje.se

 

Senast ändrad: 2022-05-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.