Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar på landsbygden

Norrtälje kommun har skapat ett anläggningsbidrag för enskilda väghållare och föreningar att söka för att öka takten på cykelvägnätsutbyggnaden på landsbygden i kommunen. Syftet är att skapa en levande landsbygd och möjliggöra för ett hållbart resande, då det idag ofta saknas säkra och attraktiva cykelvägar.

barn och vuxen med cyklar på väg över landsväg

Anläggningsbidraget riktar sig till enskilda väghållare och föreningar som kan söka anläggningsbidrag för att i egen regi anlägga nya gångvägar och cykelvägar på landsbygden. Bidrag kan även ansökas för upprustning till högre standard av befintlig gångväg och cykelväg.

För år 2021 fanns 5 miljoner kronor att ansöka om och kommunen planerar för samma summa årligen i framtiden. Under åren 2018-2020 fanns 21 miljoner kronor för gång- och cykelvägar att söka bidrag för.

Bidrag kan fås upp till 75 procent av den totala byggkostnaden om inte särskilda fall föreligger. Med byggkostnad menas både arbets- och materialkostnad. Sökande som beviljas bidrag tecknar ett avtal med kommunen där de påtar sig driftansvar för att hålla cykelvägen i godtagbart skick samt öppen och farbar för allmänheten.

Inget bidrag utgår för driftåtgärder från kommunen och föreningen/väghållaren ansvarar för samtliga kostnader som uppstår med anledning av drift och förvaltning av cykelvägen. Genomförandet ska vara färdigställt under det kalenderår för vilket bidraget erhållits för. För projekt som beviljas bidrag kommer en utbetalningsplan att tas fram.

Tillstånd

För att en cykelväg ska komma till behöver mark användas som idag ofta är belastad med ledningar, arrenden och servitut. Föreningen/samfälligheten behöver säkerställa att tillstånd finns från markägare, ledningsägare och dylikt, så att marken får användas för att bygga den nya gång- och cykelvägen och att den långvarigt har tillstånd att ligga där. Om tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen krävs hjälper kommunen till med kontakterna.

Ansökan om anläggningsbidrag

Sista ansökningsdatum för 2021 var söndag 31 januari.

Ansökan görs via blankett som skickas till:

E-postadress: kommunstyrelsen@norrtalje.se

eller

Kommunstyrelsen
Norrtälje kommun
Box 802
761 28  Norrtälje

Klicka här för att ladda ned blanketten för ansökan om anläggningsbidrag.

Här kan du läsa tips och information om hur du fyller i ansökan.

Bedömning av ansökan

För att ansökan ska kunna bedömas krävs att kompletta handlingar skickats in i tid. Uppfylls detta krav så går ansökan vidare för en bedömning av projektets genomförbarhet utifrån aspekter som bland annat rimlig kalkyl, rimlig tidplan, beskrivning av genomförandet samt den sökandes förmåga att klara av projektet utifrån de handlingar och den beskrivning som ges.

Bedöms projektet genomförbart så går det sedan vidare till en kriteriebedömning i syfte att bevilja bidrag till sträckor där behovet är som störst utifrån följande fyra kriterier:

  • Det finns flera användargrupper som har behov av att ta sig fram på sträckan; arbets-, skol-, och rekreationsresor (4 poäng).
  • Det finns ett särskilt behov för barn att ta sig fram på sträckan (3 poäng).
  • Det finns ett högt trafikflöde där blandtrafik mellan bil och oskyddade trafikanter inte är lämplig (2 poäng).
  • Sträckan är viktig för rekreation (1 poäng).

En ansökan kan således få maximalt 10 poäng och får två ansökningar samma poäng så blir helhetsbedömningen av projektet avgörande. Ansökningar som får avslag har rätt att lämna in en ny ansökan nästkommande ansökningsperiod.

Gång- och cykelvägprojekt under 2020

För år 2020 fanns 8 miljoner kronor avsatta för anläggningsbidrag, vilka tillsammans med 5 miljoner kronor för 2018 och 8 miljoner för 2019 gav totalt 21 miljoner kronor på tre år.

  • Den 31 januari 2020 - sista ansökningsdag.
  • Februari 2020 - Beslut togs om vilka som beviljas bidrag, avtal tecknades och kommunen gav startbesked.
  • Mars-Oktober 2020 - Genomförande av beviljade projekt.
  • Den 1 november 2020 - Sista dag för inlämning av slutredovisning.
  • Den 30 november 2020 - Slututbetalning.

Klicka här för att se projekten under 2020.

Kontakt

För frågor kring anläggningsbidraget och ansökan kontaktas kommunens kontaktcenter på telefon 0176-710 00 eller via mail på kontaktcenter@norrtalje.se.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.