Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Ansökan om anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar på landsbygden

Norrtälje kommun har skapat ett anläggningsbidrag om totalt 21 miljoner kronor för åren 2018 - 2020 för att öka takten på cykelvägnätsutbyggnaden på landsbygden i kommunen. Syftet är att skapa en levande landsbygd och möjliggöra för ett hållbart resande, då det idag ofta saknas säkra och attraktiva cykelvägar.

Gång- och cykelväg i Norrtälje kommun

Anläggningsbidraget riktar sig till enskilda väghållare och föreningar som kan söka anläggningsbidrag för att i egen regi anlägga nya cykelvägar på landsbygden.


Bidrag kan fås upp till 75 % av den totala byggkostnaden om inte särskilda fall föreligger. Med byggkostnad menas både arbets- och materialkostnad. Sökande som beviljas bidrag tecknar ett avtal med kommunen där de påtar sig driftansvar för att hålla cykelvägen i godtagbart skick samt öppen och farbar för allmänheten.

Inget bidrag utgår för driftåtgärder från kommunen och föreningen/väghållaren ansvarar för samtliga kostnader som uppstår med anledning av drift och förvaltning av cykelvägen. Genomförandet ska vara färdigställt under det kalenderår för vilket bidraget erhållits för. För projekt som beviljas bidrag kommer en utbetalningsplan att tas fram.

Tillstånd

För att en cykelväg ska komma till behöver mark användas som idag ofta är belastad med ledningar, arrenden och servitut. Föreningen/samfälligheten behöver säkerställa att tillstånd finns från markägare, ledningsägare etc. så att marken får användas för att bygga den nya gång- och cykelvägen och att den långvarigt har tillstånd att ligga där. Tillstånd från Trafikverket och Länsstyrelsen ombesörjer kommunen om ert projekt beviljas bidrag.

Ansökan

Bidrag kan ansökas om en gång per år:

Ansökningstid gäller till den 31 januari 2020!

  • Bidrag 2020 – sista ansökningsdag 31 januari 2020 för de 8 miljoner kronor som finns avsatta för året.

För 2018 fanns tidigare 5 miljoner kronor att ansöka om och för 2019 fanns 8 miljoner kronor, totalt 21 miljoner kronor på tre år.

Ansökan för 2020 sker via blankett som du hittar genom att klicka här och skickas med fördel via mejl till kommunstyrelsen@norrtalje.se innan sista ansökningsdatum ovan. Ange ”Ansökan om anläggningsbidrag för cykelvägar på landsbygden 2020” eller motsvarande. Sker ansökan via brev så skickas den till:

Kommunstyrelsen
Norrtälje kommun
Box 802
761 28 Norrtälje

Du hittar närmare information och instruktioner för hur du fyller i ansökan genom att klicka här.

Bedömning av ansökan

För att ansökan ska kunna bedömas krävs att kompletta handlingar skickats in i tid. Uppfylls detta krav så går ansökan vidare för en bedömning av projektets genomförbarhet utifrån aspekter som bland annat rimlig kalkyl, rimlig tidplan, beskrivning av genomförandet samt den sökandes förmåga att klara av projektet utifrån de handlingar och den beskrivning som ges.

Bedöms projektet genomförbart så går det sedan vidare till en kriteriebedömning i syfte att bevilja bidrag till sträckor där behovet är som störst utifrån följande fyra kriterier:

  • Det finns flera användargrupper som har behov av att ta sig fram på sträckan; arbets-, skol-, och rekreationsresor (4 poäng).
  • Det finns ett särskilt behov för barn att ta sig fram på sträckan (3 poäng).
  • Det finns ett högt trafikflöde där blandtrafik mellan bil och oskyddade trafikanter inte är lämplig (2 poäng).
  • Sträckan är viktig för rekreation (1 poäng).

En ansökan kan således få maximalt 10 poäng och får två ansökningar samma poäng så blir helhetsbedömningen av projektet avgörande. Ansökningar som får avslag har rätt att lämna in en ny ansökan nästkommande ansökningsperiod.

Kontakt

För frågor kring anläggningsbidraget och ansökan så sker kontakt via kommunens kontaktcenter som nås på tel. 0176-710 00 alternativt mejl: kontaktcenter@norrtalje.se.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.