Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Societetsparken - vad gäller i parken?

Societetsparken har mycket stora problem vad gäller bärigheten. Detta beror på olika faktorer, dels är parkens grundläggning från sent 1800-tal instabil, dels är parken vattensjuk på grund av dagvatten som rinner in i parken. På grund av den problematiken har parkens geotekniska förhållanden grundligt undersökts.

Evenemang i Societetsparken

Det offentliga rummet har många behov att fylla och torgen och parkerna kan erbjuda platser i staden där många kan samlas på. Societetsparken är en unik plats i Norrtälje med stora sammanhängande, offentliga ytor. Samtidigt är Societetsparken vår stadspark och en historisk kulturbärare. Societetsparken är Norrtäljes vardagsrum och vi vill bevara parken och få utveckla en attraktiv parkmiljö för så många som möjligt. För att få använda parken för andra ändamål som t.ex. tillfälliga evenemang krävs att hänsyn visas för de regler som gäller i parken.

Hela parken är ett parkeringsförbudsområde vilket innebär att man endast får parkera på utmärkta platser (elva platser på Badstugatan och fem platser vid tennisbanorna). Innehavare av P-tillstånd för rörelsehindrade har generellt undantag och får ställa sig inom P-förbudsområde i högst tre timmar i följd (gäller dock inte terräng och gång- och cykelväg). Parkeringsvakter bevakar området och kan utfärda avgifter vid felparkering. Observera alltid gällande skyltning.

Tillstånd för evenemang

För att arrangera evenemang i Societetsparken behöver man ansöka om tillstånd för användande av offentlig plats och/eller allmän tillställning. I samband med det går det även att ansöka om att få ställa fordon på vissa ytor i parken eller för att få P-platser upplåtna åt arrangören.

Tunga fordon

Fordon tyngre än två ton får endast ställas på förbestämda hårdgjorda ytor. En del av Societetsparken är för närvarande avstängd, även för gående, på grund av mycket dålig bärighet. Det är extremt viktigt att detta respekteras vid användning av parken.

Om parken

I Societetsparken hittar vi en del av Norrtäljes historia. Parken började anläggas under andra halvan av 1800-talet och strukturerna i parken finns i stora delar kvar från tidiga ritningar av parken. Den anlades för att badgästerna skulle flanera mellan Societetshuset ut till badanläggningarna som var lokaliserade i parkens östra delar. Idag är Societetsparken integrerad i stadsstrukturen och en viktig och kär plats i Norrtälje. Societetsparken består av över 38 000 kvm parkmark och inrymmer en scen, en stor lekplats, ett utegym, lummiga träd och stora gräsytor. Från stadskärnan kan du gå längs kajpromenaden till populära platser som Kärleksudden eller vidare till Borgmästarholmen. Till parkområdet hör också Granparken med sina över 50 000 kvm och Signalberget med ytterligare drygt 30 500 kvm parkmark. Dessa platser utgör unika gröna lungor i Norrtälje.

Senast ändrad: 2022-10-24