Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planerade projekt i Norrtälje kommun

En presentation av kommande och pågående projekt i Norrtälje kommun.

Södra Bergen

Skissförslag Södra bergen 2Inför Norrtälje stads 400-årsjubileum, som inträffar år 2022, har gatu- och parkavdelningen fått i uppdrag att göra Södra Bergen till ett attraktivt besöksmål för såväl turister som stadens invånare. En förstudie påbörjades för några år sedan och har under åren utvecklats och finputsas.

Investeringen avser att restaurera och förbättra infrastrukturen i området, anlägga parkytor, samt öka områdets tillgänglighet. De olika anläggningsdelar som tas fram eller förbättras, ska även lägga stor tonvikt på omhändertagande av dagvatten, då omkringliggande områden ofta blir drabbade av översvämningar vid kraftig eller ihållande nederbörd.

Skissförslag Södra bergen

Södra Bergen har alltid varit ett populärt utflyktsmål och erbjuder stadens bästa utsikt. I närområdet ligger dessutom flera verksamheter, som till exempel Norrtälje badhus, Pythagoras industrimuseum, Bergstugan och Sportcentrum. I förstudien som tagits fram lyfts betydelsen av att knyta samman dessa besöksmål via Södra Bergen, som idag upplevs som en barriär.

För att uppnå detta avser projektet att dels öka tillgängligheten på befintliga stråk, dels anlägga nya. Belysning som ökar känslan av trygghet är även det en viktig del som lyfts fram i förstudien.

Upprustningen och ombyggnationen av Södra Bergen är ett omfattande projekt och för att hinna med prioriterade åtgärder i god tid innan 400-årsjubileumet behöver investeringen delas in i etapper. Den första etappen, som färdigställdes 2018, avsåg att bygga en ny infart upp till badhuset och även en gång- och cykelväg längs med denna.

Den andra etappen, som under juni och juli 2021 projekteras i detalj, fokuserar på att förbättra infrastrukturen, och då främst Idrottsbacken, och tillgodose behovet av parkeringsplatser. I denna etapp ingår även att skapa en trygg och stimulerande parkmiljö uppe vid utsiktsplatsen med omnejd, samt att rusta och tillgänglighetsanpassa gångstråket som leder från Folkets Hus och Pythagoras upp mot utsiktsplatsen.

Grovplanering och anläggning av infrastruktur utförs under andra halvan av 2021, och till våren 2022 är det tänkt att finplaneringen ska utföras och vara klar inför 400-årsfirandet som till största delen äger rum under sommaren 2022.

Den sista etappen avser åtgärder längs med Verkstadsgatan och innefattar eventuellt även en gång- och cykelväg upp till badhuset från Verkstadsgatan. Gatu- och parkavdelningen avser att färdigställa den sista etappen under andra halvan av 2022.

Gustavslund

Ärendet har initierats genom att Riflex, fastighetsägaren till fastigheten Gustavslund 2, har framfört sitt intresse till kommunen av att utvidga den befintliga skolverksamheten. Den tillkommande byggnationen avses kunna medge ytterligare upp till 360 elever.

I samband med etablering av den tillkommande skolverksamheten måste anpassning av allmän infrastruktur i anslutning till fastigheten göras för att få till en godtagbar trafiklösning och framkomlighet för kollektivtrafiken och trafikflödet.

Följande investeringar måste genomföras:

  • Befintlig busshållplats utmed Stockholmsvägen flyttas något söderut
  • En vändplats anläggs på Lundmansgatan
  • En friliggande gång- och cykelväg anläggs som sammanbinder Lundmansgatan med Stockholmsvägen

Arbetet med infrastrukturen beräknas påbörjas under hösten 2021 och färdigställas under våren 2022.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar

Ett återkommande projekt på gatu- och parkavdelningen syftar till att planera och bygga ut det befintliga gång- och cykelvägnätet i kommunens tre tätorter, Norrtälje, Hallstavik och Rimbo.

I år omfattas projektet av följande objekt:

Lindvägen (Hallstavik) – Trottoaren längs den östra sidan ersätts med gång- och cykelväg. I samband med det får körbanan ny asfalt och trottoaren längs västra sidan ersätts med en asfalterad vinge. Planerad byggstart under våren 2023.

Dianavägen (Hallstavik) – Från Dianavägens vändplats leder idag två upptrampade stigar mot Ekvägens gång- och cykelväg och utegymmet. Den ena stigen breddas, asfalteras och förses med belysning, den andra breddas och grusas. Planerad byggstart till hösten 2022.

Hantverkarvägen (Häverödal) – Befintlig upptrampad stig som leder över Häverövägen till Lundvägen breddas, asfalteras och förses med belysning. Markägarförhållanden utreds. Planerad byggstart under hösten 2022.

Planetvägen/Asteroidvägen (Norrtälje) – Befintlig gång- och cykelväg längs första delen av Planetvägen förlängs upp till trevägskorsningen där Planetvägen möter sig själv. Den andra sträckan avser att bygga gång- och cykelväg längs upptrampad stig från Asteroidvägens busshållplats upp till Jupitervägens vändplats. Planerad byggstart under hösten 2022.

Solbacka Strand/Grind – I samarbete med Credentia avser gatu- och parkavdelningen binda samman Grindområdet med Solbacka Strand på två ställen. Planerad.

Görla industriområde – Befintlig upptrampad stig som leder från busshållplatsen uppe vid Görlavägen ner till Abborrvägen breddas, asfalteras och förses med belysning. Planerad byggstart under hösten 2022.

Mindre Investeringar 

Ett årligen återkommande projekt som samlar ett antal mindre investeringsprojekt. Det kan till exempel röra sig om tillgänglighetsanpassningar, utökad/förbättrad belysning i syfte att skapa trygga offentliga miljöer, förbinda stråk med grusade stigar, anlägga grillplatser, utegym med mera. Även mindre trafiksäkerhetsåtgärder ingår i projektet. 

Bålbroskogen

Projektet omfattar ansvaret som kommunen har i samband med att Bålbroskogen i Rimbo detaljplaneras. Detaljplaneringen av området innebär att ett nuvarande skogsområde, på östra sidan om Rånäsvägen och norr om Bålbroskolan ska exploateras.

Läs mer information om projektet Bålbroskogen här.

Kvarteret Handelsmannen

Utbyggnaden av kvarteret Handelsmannen ingår i kommunens program för exploatering av Övre Bryggårdsgärdet. Övre Bryggårdsgärdet är ett stadsomvandlingsprojekt för en ny stadsdel i anslutning till Norrtälje stadskärna. Området ska bli en förlängning av den befintliga innerstaden genom exploatering av nuvarande industriområde. I den här stadsutveckling ansvarar Norrtälje kommun för utbyggnad av mark för allmän plats såsom gator, torg och park samt för utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar.

Läs mer om projektet Övre bryggårdsgärdet här.

Senast ändrad: 2022-10-18
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.