Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planerade mindre projekt i Norrtälje kommun

En presentation av kommande projekt.

Ny lokalgata – Östhamra

I samband med exploatering av fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57 ska Norrtälje Kommun enligt detaljplan och exploateringsavtal anlägga en lokalgata som sträcker sig från infarten mot Brf Bovierans parkering vid Björnövägen och avslutas med en vändplats som ansluter mot fastigheterna i dess södra ände. Den nya lokalgatan får namnet Tropikvägen och tjänar även som infart mot fastigheterna Östhamra 1:53 och Östhamra 1:52, där en förskola är under uppförande.

Arbetet med att anlägga den nya lokalgatan beräknas starta i början av oktober och pågå fram till årsskiftet 20/21. Entreprenör är Rådmansö Schakt och Transport AB.

Östhamra

Bålbroskogen

Projektet omfattar de åtaganden som kommunen har i samband med genomförandet av detaljplanen för Bålbroskogen i Rimbo. Genomförandet av detaljplanen inom området innebär exploatering av ett nuvarande skogsområde, beläget längs östra sidan om Rånäsvägen och norr om Bålbroskolan.

I detta projekt ansvarar Norrtälje kommun för utbyggnad av mark för allmän plats såsom lokalgator och parkområden, samt för utbyggnad av VA-anläggningar. Bostäder i området kommer uppföras av Credentia/Hemrik och Roslagsbostäder.

Produktionsstart under hösten 2020 som inleds med röjning av både fastighetsmark och mark för allmän plats. Utbyggnaden av området sker etappvis och pågå under 5-7 års tid. I första etappen byggs lokalgatan som leder upp mot vändplatsen, samt parkområdet i södra delen. I andra etappen byggs den lokalgata som ansluter längre norrut på Rånäsvägen.

Bålbroskogen

Kv Handelsmannen

Utbyggnaden av kvarteret Handelsmannen ingår i kommunens program för exploatering av Övre Bryggårdsgärdet. Övre Bryggårdsgärdet är ett stadsomvandlingsprojekt för en ny stadsdel i anslutning till Norrtälje stadskärna. Området ska bli en förlängning av den befintliga innerstaden genom exploatering av nuvarande industriområde. I denna stadsutveckling ansvarar Norrtälje kommun för utbyggnad av mark för allmän plats såsom gator, torg och park samt för utbyggnad av VA-anläggningar.

Etapp 1a utgör utbyggnaden av de två kvarter som bildar Handelsmannen och där Norrtelje Tidning och tryckeriet låg fram till alldeles nyligen. Exploatören Genova har genom sina entreprenörer rivit befintliga byggnader och schaktat ur marken för att inom kort påbörja anläggningen av grunderna till de huskroppar som ska inrymma bostäder, samt äldreboende och en förskola.

I takt med att huskropparnas fasader står klara, den första beräknas stå klar Q2 2021, kommer gatu- och parkavdelningen tillsammans med VA-avdelningen och övriga ledningsägare att anlägga schakter för ledningar och finplanera med gator, gång- och cykelvägar och trädplanteringar i gaturummet runt kvarteret.

Kv Handelsmannen

I den första etappen bygger Norrtälje kommun ut västra delen av Diamantgatan fram till Rubingatan, gårdsgatan som utgör förlängningen av Rubingatan, samt västra delen av Tibeliusgatan från vändplanen nere vid Estunavägen och upp till gårdsgatan. Norrtälje kommun anpassar även korsningen Diamantgatan/Estunavägen som kommer bli signalreglerad. I andra etappen bygger Norrtälje kommun vidare på Diamantgatan fram till Safirgatan, förlängningen av Safirgatan, samt Tibeliusgatan fram till Safirgatan. Projektet beräknas vara färdigt i slutet av 2023.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.