Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Arbetet med detaljplanen pågår sedan våren 2019. Byggstarten av Västertopsskogen planeras under 2022-2023 och bygget kan komma att ske i olika etapper. Byggnation kan komma att ske i etapper. 

Vad ska byggas?

I Västertorpsskogen ska det byggas flerfamiljshus, förskola, gruppboende samt en sammanlänkande väg genom området. 

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet finansieras av intäkterna kommunen får genom markförsäljningen i projektet.

Varför byggs Västertorpskogen?

Efterfrågan på bostäder och potentialen i Rimbo anses vara hög. Utveckling av nya bostadsområden i både Bålbroskogen och Västertorpsskogen bidrar till att uppfylla kommunens tillväxtmål i Översiktsplanen.

Vad betyder utbyggnaden för trafiken?

Projektet ger möjlighet att utveckla och stärka kommunikationen för både kollektivtrafik och biltrafik genom sammanläkningen av Västertorpsvägen-Bålbrovägen.

Bussar kommer att kunna köra vidare från Rimbo centrum, som i dagsläget är ändhållplats, via Västertorpsskogen och Bålbroskogen och tillbaka till centrum. Den ökade tillgängligheten till kollektivtrafik, inte bara i exploateringsområdet utan i hela nordvästra delen av Rimbo, är efterlängtad ur ett planerings- och hållbarhetsperspektiv. Detta för att kollektivtrafiken skapar förutsättningar för att uppfylla såväl kommunens som den regionala planeringens mål om att bygga i kollektivtrafiknära lägen.

Vilka är det som bygger?

I dagsläget finns ett markanvisningsavtal tecknat mellan Norrtälje kommun och Tranvik Projekt AB. Vad exakt som kommer att byggas är något som kommer att utredas och avgöras under detaljplaneprocessen.