Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så tas översiktsplanen fram

Det formella arbetet med att ta fram en översiktsplan är en demokratisk och lång process som sker i flera steg. Planprocessen präglas av att kommunen arbetar fram planförslag som samråds med medborgarna i ett antal steg.

I arbetet med översiktsplanen är dialogen med kommunens invånare en förutsättning. Översiktsplaneprocessen har två formella dialogtillfällen där du som berörd eller allmänt intresserad ges möjligheten att lämna in synpunkter på förslaget. De kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader. Ofta hålls även en tidig medborgardialog som är mer informell för att invånare ska ges möjlighet att ge synpunkter innan ett förslag på utvecklingsinriktning tas fram.

Här kan du se när du har möjlighet att vara med och tycka till och lämna synpunkter på planförslaget.

Tidig medborgardialog

Ett första steg i översiktsplaneprocessen är den tidiga dialogen för att kunna fånga in allmänhetens synpunkter och kunskaper om olika områden i ett tidigt skede av processen. Där har du som invånare möjlighet att lämna synpunkter, tankar och idéer om kommunen. Som en del av dialogen genomfördes under perioden 14 september till 22 oktober 2021 en webbenkät, som också gick att göra analogt, för att få del av allmänhetens synpunkter, önskemål och kunskaper för att skapa bästa möjliga livsförutsättningar i Roslagen. Resultatet tas med i samrådsförslaget.

Samråd

När ett förslag till översiktsplan har tagits fram ges det tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen samråder med länsstyrelsen, regionplaneorgan samt andra berörda kommuner med flera. Även allmänheten och intresseorganisationer ges möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Alla synpunkter sammanställs tillsammans med kommunens ställningstagande i en samrådsredogörelse.

Granskning

Utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet bearbetas sedan förslaget. Därefter ställs planförslaget ut för granskning och det blir återigen möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen ska hålla planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen samt samrådsredogörelse och samrådsförslag tillgängliga för granskning i minst två månader. Under granskningstiden ska Länsstyrelsen lämna in ett granskningsyttrande där det framgår om staten har någon erinran mot förslaget till översiktsplan.

Synpunkter som kommer in under utställningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Antagande

De synpunkter som har inkommit under granskningen arbetas in i förslaget och översiktsplanen kan därefter antas av kommunfullmäktige. Tre veckor efter att beslutet om antagande har anslagits på kommunens anslagstavla vinner beslutet laga kraft, under förutsättning att inget överklagande har kommit in.

Genomförande av översiktsplanen

Hur översiktsplanen genomförs och används i en kommun ser olika ut. I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Det innebär att en rad åtgärder behöver genomföras för att nå dit. I sin verksamhetsplanering avsätter kommunen medel och resurser för i vilken ordning åtgärderna ska genomföras.

Det kan handla om att fortsätta att översiktsplanera genom att ta fram en ändring av planen eller ett nytt planeringsunderlag, till exempel grönstrukturplan och trafikanalys. Detaljplanering, framtagande av områdesbestämmelser eller förvärva mark är andra exempel på åtgärder som kan ingå i genomförandet av översiktsplanen.

Uppföljning

Genom att följa upp översiktsplanen kan kommunen klargöra om översiktsplanen fungerar som vägledande dokument. Med uppföljning kan kommunen tydliggöra hur översiktsplanen förhåller sig till nya förutsättningar och anspråk. Genom uppföljning kan kommunen också kommunicera och hålla dialogen kring översiktsplanen levande.

Tillbaka till översiktsplan 2050.

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2021-12-01
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.