30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rätt bil på rätt plats

Genom att erbjuda en fungerande parkeringspolitik som stimulerar såväl nybyggnation i stadsnära lägen som ökad tillgänglighet till stadskärnan måste behoven av parkering prioriteras. Prioriteringen gäller i blandad stadsmiljö som innehåller flera olika funktioner som bostäder, arbetsplatser och kontor.

I särskilda fall kan ett område bestå av endast en bebyggelsetyp, till exempel handel. I dessa fall kan avsteg från prioriteringen göras.

Tillgången till parkeringsplatser har stor betydelse för att locka besökare, boende och arbetstagare till stadskärnan. Norrtälje kommun är till ytan en tredje del av länet med mycket landsbygd och spridd bebyggelse. För många är bilen det enda rimliga resalternativet. Kommunal service, nöjesutbud och butiker måste vara tillgängliga för dem som inte har möjlighet att använda alternativa transportmedel. För boende i Norrtälje stad finns det fler alternativ att välja mellan. För verksamheter kan god tillgång till parkeringsplatser förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Prioritering av parkering inom kvartersmark

Parkering bör i huvudsak ordnas inom kvartersmark om inte parkeringsköp eller samutnyttjande tillämpas. För att stimulera till minskad bilanvändning ska det vara möjligt för boende att lämna bilen hemma och istället använda kollektivtrafik eller gång- och cykel. Därför bör bilen ha en plats i bostadskvarteret där den kan stå dygnet runt.

För verksamheter bör parkeringsbehovet följa ambitionen att arbetstagarna kan lämna bilen hemma vilket medför att tillgången till arbetsplatsparkering inom kvartersmark inte bör prioriteras. För näringslivet är kundparkering viktigt eftersom det erbjuder en konkurrensfördel. Parkeringsbehovet på kvartersmark bör således prioriteras enligt följande:

  1. Boendeparkering
  2. Besöks- och kundparkering
  3. Arbetsplatsparkering

Prioritering mellan parkeringsbehov på gatumark

Parkering på gatumark är i första hand till för ärende, angöring och besök och ska stödja näringslivet genom att skapa förutsättningar för korttidsparkering.

De parkeringsmöjligheter som finns på gatumark ska inte prioriteras för boende eller enskilda fastigheter. I äldre bostadsområden är gatan ofta den enda platsen att parkera bilen på. Riktlinjerna gäller därför nybyggnation.

Boendeparkering på gatumark ska inte subventioneras. Kostnaden för gatumarksparkering ska vara lika med eller överstiga kostnaden för kvartersmarksparkeringen så att inte kvartersmarksparkeringen riskerar låg beläggningsgrad. Det ska vara billigare att parkera inom kvartersmarken så att de boende undviker att parkera på gatan, för att inte blockera möjligheten att bygga attraktiva stadsrum med god tillgänglighet och säkerhet för alla färdmedel.

Användandet av gatumarkens parkeringsmöjligheter bör därför upplåtas efter följande prioriteringsordning:

  1. Angöring- och besöksparkering
  2. Boendeparkering
  3. Arbetsplatsparkering
Senast ändrad: 2017-01-30