Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Parkeringstal steg 1-4

Parkerade bilar.

Steg 1 - Bilinnehav

Det befintliga bilinnehavet är utgångspunkt för att bedöma parkeringsbehovet i nybyggda hus. Bilinnehavet beror på avstånd till centrum, tillgång till service och viktiga målpunkter. I de centrala delarna är bilinnehavet lägre än i de yttre delarna. För att skapa en god balans av utbud och efterfrågan på parkering har vi valt att dela in tätorten i tre zoner.

För att beräkna hur många parkeringsplatser som behövs vid en exploatering utgår parkeringstalet från områdesspecifika parkeringstal och projektspecifika parkeringstal.

Det områdesspecifika parkeringstalet kan användas i ett tidigt skede i exploateringsprocessen för att få en indikation på hur många parkeringsplatser som kommer att behövas i det nya området.

För att slutligt bestämma parkeringstalet ska parkeringsbehovet beräknas utifrån den totala lägenhetssammansättningen i en fastighet, ett så kallat projektspecifikt parkeringstal. På så sätt fås ett flexibelt parkeringstal som kan röra sig upp eller ned beroende på om många små eller stora lägenheter planeras, vilket har stor påverkan på parkeringsefterfrågan.

Besöksparkering på 0,1 parkeringsplatser per lägenhet ska adderas till parkeringstalet.

 

Parkeringstal för bil

 Zon 1  Zon 2  Zon 3
       
Lägenheter i flerbostadshus - bilplatser per lägenhet (inklusive besök) 0,80 0,97 1,13
Lägenheter i flerbostadshus - bilplatser per lägenhet (exklusive besök) 0,70 0,86 1,01
Lägenheter i flerbostadshus - bilplatser per antal rum (inklusive besök)
1 rum
2 rum
3 rum
4 eller fler rum


0,47
0,60
0,89
1,16


0,56
0,79
1,18
1,28

0,69
0,91
1,20
1,37
Lägenheter i flerbostadshus - bilplatser per antal rum (exklusive besök)
1 rum
2 rum
3 rum
4 rum eller fler

0,36
0,49
0,78
1,05

0,46
0,69
0,98
0,99

0,58
0,80
1,09
1,26

 

Räkneexempel

Vill en exploatör bygga 84 stycken lägenheter i Solbacka som ligger i zon 3 så beräknas det projektspecifika parkeringstalet enligt tabellen nedan.

 

Lägenhetsstorlek  Antal lägenheter Parkeringstal  Antal platser
1 rum och kök 11 0,68 7,48
2 rum och kök  23 0,90 20,70
3 rum och kök  31 1,19 36,89
4 rum och kök  14  1,36 19,04
5 rum och kök  5 1,36 6,80
Totalt 84    91

För att räkna ut hur många parkeringsplatser som behövs så multipliceras antalet lägenheter med det aktuella parkeringstalet (grundvärdena hämtas från tabellen Parkeringstal för bil). För 1 rum
och kök blir beräkningen således 11*0,68 = 7,48. Totalt behövs 91 parkeringsplatser. Parkeringstalet ska summeras uppåt. Samtliga värden inkluderar besöksparkering.

Steg 2 - Samutnyttjande

Olika kategorier av parkeringsanvändare efterfrågar vanligen parkering vid olika tidpunkter på dygnet vilket ger möjlighet till samutnyttjande av parkeringsplatser. Detta innebär att en parkeringsplats kan nyttjas av flera användare. Ett exempel kan vara boende och verksamma som delar på parkering utan att denne reserveras för någon av dem. Förutsättningarna för att ordna parkeringen i gemensamma anläggningar bör studeras i varje projekt. Den totala parkeringsefterfrågan kan minska med upp till 50 procent genom att olika användare (boende, verksamma och handel) samutnyttjar parkeringar.

Steg 3 - Gröna parkeringstal

Gröna parkeringstal är ett erbjudande till exploatören. Det innebär att om exploatören genomför mobilitetsåtgärder som kan minska parkeringsefterfrågan, till exempel genom extra goda cykelfaciliteter, cykelpool och bilpool fås rabatt på parkeringstalet. Åtgärdernas möjligheter att påverka människors tillgänglighet kommer att bedömas stegvis för att bestämma rabattens storlek.

Rabattstrukturen gäller inom parkeringszon 1 och 2 där tillgängligheten är god. För att reducera parkeringstalet i utbyte mot att exploatören genomför vissa mobilitetstjänster, måste området vara lokaliserat så att det finns förutsättningar att välja alternativ till egen bil.

I stadsnära lägen där det finns platser som lockar till sig människor och andra förutsättningar till att transportera sig har åtgärder för gång- och cykel större potential att minska parkeringsefterfrågan. Längre bort från stadskärnan är tillgängligheten lägre och där kan åtgärder som exempelvis bilpool vara ett alternativ för att minska parkeringsefterfrågan. Inom parkeringszon 3 bedöms mobilitetsåtgärder i respektive projekt.

Steg 4. Tillgänglighet

För att reducera parkeringstalet i utbyte mot att exploatören genomför vissa mobilitetstjänster, måste området vara lokaliserat så att det finns förutsättningar att välja alternativ till egen bil.

I stadsnära lägen där det finns platser som lockar till sig människor och andra förutsättningar till att transportera sig har åtgärder för gång- och cykel större potential att minska bilinnehavet.

Norrtäljes förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik mäts i tillgänglighetskartan där grönmarkering är mycket god standard och rödmarkering mindre god standard. Längre bort från stadskärnan är tillgängligheten lägre och där kan åtgärder som exempelvis bilpool vara ett alternativ för att minska bilinnehavet.

Senast ändrad: 2022-12-29