Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Bana väg för nya parkeringslösningar

I en expanderande stad krävs nya parkeringslösningar. Därför avser Norrtälje kommun att skapa ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt för Norrtälje stads parkeringsutbud. Vi ser fördelar med gemensamma parkeringslösningar och samutnyttjande.

Norrtälje kommun ska integreras och utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen och Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och utveckling i hela kommunen. När staden växer med flera nya stadsdelar i centrala lägen och där exploateringsgraden är hög finns svårigheter med att ordna parkering inom den egna kvartersmarken och parkeringen blir mer kostsam. Att anlägga parkeringsgarage kostar mellan 200 000 - 500 000 kronor per parkeringsplats. Norrtälje stad går från karaktären av en tätort till en stad med flera nya stadsdelar som Norrtälje Hamn, Lommarstranden, Övre bryggårdsgärdet och ”Destination Norrtälje”. Befolkningen beräknas öka med 8000 invånare till år 2025.

För att klara parkeringsbehovet bör kommunen initiera möjligheterna att anlägga gemensamma parkeringsanläggningar. Medfinansiering till parkeringsanläggningar tas in via parkeringsköp, vilket innebär att fastighetsägare hyr eller köper parkeringsplats av kommunen istället för att ordna med parkering inom den egna kvartersmarken. Samutnyttjande innebär flera fördelar, dels att det totala antalet parkeringsplatser kan minska och värdefull yta kan användas för andra ändamål och dels att förutsättningarna att öka attraktiviteten för alternativa trafikslag till bilen förbättras.

Senast ändrad: 2017-01-30