Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Allmänna parkeringsplatser i stadskärnan

Det har under lång tid framförts åsikter om att det finns för få parkeringsplatser i Norrtäljes stadskärna, det låga utbudet anses hämma handeln och försvåra för stadens besökare.

Geografisk avgränsning, parkeringsstrategin.

Under 2015 genomfördes omfattande inventeringar för att kartlägga beläggningen på stadens parkeringar och var parkeringsanvändarna kommer ifrån. Inventeringarna visade att det inte råder någon brist på parkeringsplatser, utan att de inte används på ett effektivt sätt.

I stadskärnan råder en ojämn beläggning mellan parkeringsplatserna och andelen långtidsparkerare är hög. Det finns ett behov av att hantera den höga andelen långtidsparkerare bestående av verksamma i stadskärnan. Genom att skapa bättre rotation på parkeringsplatserna ges plats åt besökare vilket gynnar handeln. Vid en effektivisering av parkeringsanvändandet behövs mindre yta för parkering och därmed frigörs yta till att främja andra stadskvaliteter som grönytor, torg och mötesplatser.

Av parkeringsanvändarna kommer 26 procent från tätorten och 8 procent bor mindre än 700 meter från stadskärnan. En möjlighet att öka utbudet av parkeringsplatser är att få fler av de 8 procent som bor mindre än 700 meter från stadskärnan att använda alternativa färdslag istället för bil.

 

Norrtälje kommun har i samråd med Norrtälje Handelsstad och dess medlemmar tagit fram följande åtgärder för att främja både handel och stadsliv:

Gratis parkering kombinerat med avgift

För att skapa en bättre rotation på parkeringsplatserna ska de två till tre första parkeringstimmarna fortsätta vara gratis. Därefter införs parkeringsavgifter för att få ökad rotation på parkeringsplatserna. På så vis förbättras tillgängligheten för nya besökare, vilket gynnar handeln i stadskärnan. Vilka parkeringar som berörs och aktuell avgift kommer behöva studeras vidare.

Omfattande parkeringsövervakning
För att tids- och avgiftsreglering ska få effekt och efterlevas kommer parkeringsövervakningen att utökas vilket även kommer minska andelen långtidsparkerare.

Vägvisningsplan för att lättare hitta parkering
En vägvisningsplan för att förbättra skyltningen till parkeringsplatserna ska tas fram så att det blir enklare för bilförarna att hitta alternativ till de attraktivaste parkeringsplatserna och på så sätt få en jämnare beläggning.

Satsning på gång- och cykel
För att behålla stadskärnans unika karaktär med den vackra åpromenaden, kullerstensgator och lugna gångstråk pågår en kartläggning och upprustning av stadens gång- och cykelvägar. Vi arbetar även med att öka utbudet av cykelparkeringar. För att behålla stadskärnans unika karaktär med den vackra åpromenaden, kullerstensgator och lugna gångstråk ska stadens gång- och cykelvägnät rustas upp och utbudet av cykelparkeringar ska öka.

Samla parkering till noder i stadskärnans ytterkanter
Hela Norrtäljes stadskärna nås med en kort promenad på fem minuter i normal gångtakt om man parkerar på någon av parkeringarna i stadskärnans utkanter. Det gör det naturligt att samla större delen av parkeringarna till noder i stadskärnans ytterkanter för att minska biltrafiken i de centrala delarna. Det är dock viktigt att det även finns parkeringsplatser för lastning/lossning och för rörelsehindrade i närhet till viktiga målpunkter.

Laddning av eldrivna fordon
Norrtälje kommun ska verka för att parkeringsplatser med möjlighet till snabbladdning av eldrivna fordon ska finnas på stadens allmänna parkeringsplatser.

Senast ändrad: 2017-01-30