Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Stadskärnan

Stadskärnan har samma avgränsning som det område som benämns stadskärna i Utvecklingsplanen för Norrtälje stad från 2004 (karta 10). Stadskärnan är området från busstationen i väst till Roslagsgatan i öst och som angränsar till Södra berget i söder. Hela den äldre träbebyggelsen med bland annat Tullportsgatan ingår i detta område. Stadskärnan har i jämförelse med Norrtälje stad i stort en låg andel grönområden. Husen ligger tätt och grönytorna utgörs av framförallt träd och planteringar. Stadskärnan har tre parker och genomkorsas av Norrtäljeån som bidrar till grönska, rekreation och binder ihop staden med vattnet.

Norrtälje kommuns strategier:

  • I stadskärnan ska beskrivna grönområden bevaras
  • I stadskärnan bör befintliga grönområden utvecklas. Utveckling ska ske genom att områden tillgängliggörs och att dess värden lyfts fram
  • I exploateringsprojekt bör det aktuella områdets ekosystemtjänster och dess funktioner beaktas och bevaras
  • Grönytor är också viktiga för infiltration och fördröjning av dagvatten. Vid exploatering av befintliga grönytor ska lösning gällande dagvatten hanteras inom eller i exploateringsområdets närhet.
Senast ändrad: 2017-06-28