Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rödlistade arter

Rödlistning av arter är ett system för att ge en prognos över risken att en art dör ut. Rödlistan är ett hjälpmedel för att kunna visa hänsyn till arter som är hotade eller som minskar i antal. Rödlistan har flera olika nivåer som indikerar hur det går för en viss art:

  • Utdöd (EX)
  • Nationellt utdöd (RE)
  • Akut hotad (CR)
  • Starkt hotad (EN)
  • Sårbar (VU)
  • Nära hotad (NT)
  • Kunskapsbrist (DD)

Rödlistan är inte juridiskt bindande men arter som är med på rödlistan kan ändå omfattas av olika skydd enligt Artskyddsförordningen. I det nationella miljökvalitetsmålet ett rikt växtoch djurliv ingår att statusen för naturligt förekommande arter och naturtyper ska vara gynnsam.

I Norrtälje stad lever flera arter av djur och växter som är med på rödlistan. Dessa arter bryr sig inte om geografiska avgränsningar på kartor och det är svårt att få en total bild av dessa arters utbredning. Detta är något som behöver utredas från fall till fall när åtgärder ska genomföras i ett område där man vet att det har observerats rödlistade arter. Kommunen får tillgång till observationsdatabaser för rödlistade arter bland annat genom Artdatabankens artportal.

Norrtälje kommuns strategier:

  • När exploateringar och andra åtgärder genomförs i områden där det är känt att en rödlistad art lever ska hänsyn i möjligaste mån tas till den rödlistade arten så att artens förutsättningar för fortlevnad inte försämras. Detta behöver ofta utredas i ett större perspektiv.
Senast ändrad: 2017-06-28