Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Pågående detaljplaner eller program

I en stad som växer finns det hela tiden förslag på nya projekt. Pågående detaljplaner och detaljplaneprogram i denna strategi hänvisar till projekt som har initierats eller startats innan grönstrukturstrategin antogs. Vid detaljplanering kan grönytor skapas och bevaras för att göra områden mer trivsamma och även bidra till den övergripande grönstrukturen. Att skapa grönytor kan innebära att fler planteringar anläggs, att träd planteras eller att delar av asfalten byts ut till material som släpper igenom vatten och växtlighet.

Norrtälje kommuns strategier:

  • I de områden där exploateringsprojekt idag pågår (gäller de detaljplaner och program som påbörjats före eller under framtagandet av grönstrukturstrategin) bör hänsyn tas så att funktioner avseende rörligt friluftsliv, tillgänglighet, viktiga ytor ur ett äldre‐ och barnperspektiv, ekosystemtjänster och naturvärden beaktas
  • Fri passage för det rörliga friluftslivet ska lämnas längs Lommarens, Norrtäljevikens och Limmarens stränder
  • Vid detaljplaneläggning i utpekade grönstråk bör detaljplanen anpassas så att passager för det rörliga friluftslivet möjliggörs. Dessa passager ska ha ett huvudsakligt inslag av omgärdande grönytor.
Senast ändrad: 2017-06-28