Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Gröna korridorer och svaga samband

Flera grönområden kan tillsammans utgöra gröna stråk. Dessa stråk sitter inte alltid ihop utan kan ha avstånd mellan sig eller vara sammanlänkade genom så kallade svaga samband. Gröna stråk möjliggör för människor att röra sig mellan grönområden i staden för att sedan ta sig ut till de gröna ytterområdena i stadens utkanter. Ju bredare stråk och ju starkare koppling mellan grönområden i stråk desto större förutsättningar ges också till växter och djur att sprida sig. En väg kan vara en barriär både för människor och djur. Genom att till exempel anlägga gångöverfarter kan människor passera och fortsätta till nästa grönområde och genom att anlägga träd och buskar vid vägen kan fler fåglar våga flyga över vägen. Med små hjälpmedel som att utöka gröna ytor i befintlig stadsmiljö, till exempel genom att plantera blommor och träd kan sambanden stärkas ytterligare.

Karta 8 visar beskrivna grönområden, gröna stråk och områden med benämningen ”värdefull grönstruktur”. Områden med värdefull grönstruktur är områden som är hämtade från utvecklingsplanen för Norrtälje stad. Dessa strukturer benämns i utvecklingsplanen ”värdefull natur, landskap, strövområden”. Delar av dessa stråk har lyfts in i grönstrukturstrategin och ska illustrera områden som är extra viktiga för de gröna stråken. Inom dessa områden kan det finnas åkermark. Modifieringar har gjorts för att matcha stadens nuvarande förutsättningar.

Norrtälje kommuns strategier:

De utpekade gröna stråken (Karta 8) ska bibehållas och förstärkas. Detta gäller främst stråken:

  • Strandstråket längs Lommaren‐Norrtäljeån‐Norrtälje hamn‐Norrtäljevikens norra strand
  • Färsnaskogen‐Tallhöjden‐Norra bergen‐Bältartorp‐ Pinnskogen‐ Rövarberget
  • Strandstråket längs Björnö‐Kvisthamraviken‐Borgmästarholmen‐ Socitetsparken‐Norrtäljeån‐ Vigelsjö‐ Färsnaskogen
  • Kvisthamraviken‐Görlaslingan‐Flygfältet‐ Södra Bergen‐ Signalberget‐Granparken
  • Kyrksjöns stränder - Limmarens stränder - Norrtäljeviken‐Grindskogen‐Solbacka strand‐Nyponvägen‐ Harsjövägen‐Harsjöområdet

  • De utpekade stråken bör tillgängliggöras
  • De utpekade stråken ska koppla samman grönområden
  • Stråken ska underlätta spridning av biologisk mångfald
  • Planerade exploateringar ska bidra till att förstärka befintlig grönstruktur
Senast ändrad: 2017-06-28