Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Barn- och äldreperspektiv

Barnens värld är begränsad till den vardagsnära miljön vilket gör att närhet och tillgänglighet till grönområden är speciellt viktigt för barn. Det är i närmiljön som barnen börjar utforska världen, möta andra och skapa sig ett sammanhang. För barns sociala, motoriska och mentala utveckling är det viktigt att den vardagsnära miljön är trygg, tillgänglig, varierande och stimulerande. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att utforska sin närmiljö, sitt bostadsområde och sin stad.

Studier från bland annat Boverket, Naturvårdsverket och Statens folkhälsoinstitut visar att tillgången till natur på förskolegårdar har stor betydelse för barnens motoriska utveckling, sociala kompetens, koncentrationsförmåga och att det bidrar till friskare barn. Utomhuspedagogik bidrar även till ökad rörelse och fysisk aktivitet vilket på längre sikt hjälper till att förbättra folkhälsan. För att barn ska vistas ute är det viktigt att de har nära till en varierad utomhusmiljö i form av anordnande lekplatser, öppna ytor kombinerat med träd och lummig växtlighet då det uppmuntrar till upptäckter, väcker fantasi och kreativitet och ger utrymme för rika lekupplevelser.

Relationen till naturen sätts redan i tidig ålder. Om barn får en relation till naturen i tidig ålder kommer denna relation fortsätta livet ut och i vuxen ålder kommer de i större utsträckning vistas i naturen.

För äldre är det viktigt att dagligen ha möjlighet att vistas utomhus. Äldre generellt och de som bor på äldreboende specifikt är beroende av tillgängliga gröna utemiljöer. Att det finns tillgängliga grönområden är viktigt för äldres hälsa. Promenader är för de flesta äldre den främsta källan till motion samtidigt som det är en möjlighet för social gemenskap. Genom sittplatser längs promenaden är det möjligt att mötas och se andra i lugnande miljöer.

För boende på ett äldreboende kan grönområdena i direkt anslutning till boendet vara det enda sättet att vistats i naturen. Eftersom många som bor på äldreboende har begränsad rörelseförmåga är det viktigt att grönområdena i direkt anslutning till boendet är tillgängliga och att de äldre har möjlighet att använda grönområdet på olika sätt och under alla årstider.

Norrtälje kommuns strategier:

  • I förskolors och grundskolors närområde* ska det eftersträvas att det finns olika typer av grönområden som uppfyller både det pedagogiska och det lekfulla perspektivet
  • Vid privata etableringar av förskolor och grundskolor ska rekommendation ges att grönområde bör finnas i förskolans eller grundskolans närområde
  • Förskolor och skolor bör ha gångavstånd till grönområden med säkra gångöverfarter över trafikerade stråk
  • Befintliga grönområden i direkt anslutning till äldreboenden bevaras
  • Det ska eftersträvas att befintliga grönområden i direkt anslutning till äldreboenden blir mer tillgängliga
  • Barnens perspektiv ska vara med redan från början i planeringen.

I exploateringsprojekt ska därför så kallade barnkonsekvensanalyser avseende grönstrukturen genomföras.

*Närområde = område inom 100 meter

Avstånd från förskolor, skolor och äldreboenden

Karta 5 visar förskolor i kommunal och privat regi och med en 100 meter bufferzon syns det vilka förskolor som har 100 meter eller mindre till ett utmarkerat grönområde. Observera att de 100 meterna inte tar hänsyn till olika barriärer som till exempel vägar. Majoriteten av förskolorna har ca 100 meter eller mindre till närmaste grönområde, tre förskolor har två grönområden inom 100 meter. Av förskolorna som har mer än 100 meter till närmaste beskrivna grönområde finns många trafikerade vägar att korsa för att ta sig till ett grönområde. I dessa fall kan det vara bra att se över hur trafiklösningarna fungerar för att säkerställa att de kan ta sig till grönområdena säkert och enkelt. Det finns två förskolor i Färsna, men eftersom Färsna omfattas av en fördjupad översiktsplan har inga grönområden markerats i Färsna.

Studier visar att barn behöver vistas i olika typer av utemiljöer och kartan visar att tre förskolor har två grönområden inom 100 meter. Bland förskolorna som svarade på utskickad enkät uppgav alla att de besöker minst två olika grönområden vilket visar att de tar sig längre sträckor för att besöka grönområden. Det tyder på att förskolorna upplever behov av fler än ett grönområde för deras verksamhet.

Karta 6 visar grundskolor i kommunal och privat regi och med en 100 meter bufferzon syns det vilka förskolor som har 100 meter eller mindre till ett utmarkerat grönområde.

Karta 7 visar äldreboenden och grönområden. Samtliga äldreboenden har grönområden i anslutning till boendet. I Färsna finns också ett äldreboende som ligger i direkt anslutning till en grönyta, men eftersom Färsna omfattas av en fördjupad översiktsplan är inga grönområden beskrivna kring äldreboendet. För de äldre är det viktigt att det finns grönområden i direkt närhet som är tillgängligt då det för många är den enda möjlighet att vistas i naturen.

Senast ändrad: 2017-06-28