Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Befintliga skydd

Det finns flera skyddsformer som rör grönstruktur. Här nedan listas några av de vanligaste och som grönstrukturstrategin berörs av.

Strandskydd

Många av Norrtälje kommuns stränder omfattas av strandskydd. De områden där strandskyddet kan ha upphört gälla är i områden som omfattas av gällande detaljplan. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrätten och tillgången till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, inklusive undervattensmiljön. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Zonen kan på sina ställen utvidgas upp till 300 meter om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften. Inom strandskyddat område är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader och bryggor och att på olika vis försämra livsvillkoren för växt- och djurliv.

Naturreservat

Inom strategins geografiska avgränsning finns två naturreservat, Vigelsjö och Lindholmen, som är kommunalt inrättade naturreservat och skyddade enligt miljöbalken.

Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är skogsområden som hyser höga naturvärden och ofta också hotade arter. För att utföra åtgärder i dessa områden krävs samråd med Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen enligt miljöbalken.

Generella biotopskyddet

Det generella biotopskyddet omfattar olika livsmiljöer för djur och växter och innebär att verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön i dessa livsmiljöer är förbjudna. För att göra åtgärder inom dessa områden som kan komma att skada miljöerna behövs dispens sökas från förbudet.

Livsmiljöer som omfattas av det generella biotopskyddet är:

  • Alléer
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsrösen i jordbruksmark
  • Pilevallar (allé av pilträd)
  • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
  • Stenmurar i jordbruksmark
  • Åkerholmar

Artskydd

I Norrtälje stad finns flera arter av växter och djur som omfattas av fridlysningsbestämmelser enligt Artskyddsförordningen. Till exempel är alla orkidéer och grod- och kräldjur fridlysta. Det finns också arter som skyddas enligt EU:s Habitatdirektiv bilaga 2 och 4, vilket innebär att alla EU-länder är förbundna att bevara arten och artens livsmiljöer. Detta gäller till exempel för den större vattensalamandern som finns på flera platser i staden och dess omnejd.

Senast ändrad: 2017-06-28