Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grönstrukturstrategi

Översiktsbild över grönområde i Norrtälje.

I Norrtälje stad finns många gröna ytor, allt från parkmark och gångstråk, till skogar och stränder. Grönstrukturen bygger tillsammans med bebyggelsen och infrastrukturen upp stadens karaktär. I detta dokument benämns beskrivna grönytor med identifierade funktioner i staden som "grönområden" medan övriga grönytor benämns som "grönytor".

Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad ska fungera som vägledning när kommunen fattar beslut rörande samhällsutveckling. Det kan till exempel handla om byggande av bostäder, gång- och cykelvägar, anläggande av lekparker eller tillgängliggörandet av parkmark. Grönstruktur är ett av flera samhällsintressen som behöver tas hänsyn till i planeringen och vägas gentemot andra intressen. Genom grönstrukturstrategin kan det bli lättare att identifiera grönstrukturens intressen och kommunens förhållningssätt gentemot gröna ytor och dess användning.

Grönstrukturstrategin består av två delar. Ett huvuddokument med vägledning och strategier och en bilaga med fakta om stadens grönområden och vad de har för användning idag.

Huvuddokumentet tar upp definitioner, kommunens förhållningsätt till grönytor i staden, strategier och en kartbild över beskrivna grönområden. Ekosystemtjänster (funktioner) kopplas samman med stadens grönområden. Strategiområdena behandlar förutom kommunens förhållningsätt till gröna ytor i exploateringsprojekt, gröna ytors funktioner, tillgänglighet, barn- och äldreperspektivet, gröna korridorer och svaga samband, stränder, träd, friluftsliv, kulturmiljö, rödlistade arter och grönytefaktor.

Bilagan beskriver grönområden och dess identifierade funktioner. Bilagan ska fungera som ett levande dokument eftersom information om områden kan komma att ändras med tiden.

Till Norrtälje växer
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.