Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planändring - vad är det som kostar?

Vad är det som kostar när en detaljplan tas fram? På den här sidan kan du se en del av det arbete som görs under planprocessen.

Framtagande och uppdatering av kommunens kartor

Kommunen kan vid behov behöva åka ut och mäta för att få en aktuell grundkarta.

Förteckning över fastighetsägare i planområdet och dess närhet

Enligt plan- och bygglagen måste det finnas en aktuell fastighetsförteckning för att alla som är berörda ska kunna kontaktas och få möjlighet att tycka till om planförslaget.

Planarbete

Att göra en detaljplan innebär att göra avvägningar mellan dels allmänna och enskilda intressen. Detta kräver ibland ett flertal besök på plats och diskussioner med olika experter inom kommunen och med berörda i planområdet.

Planhandlingar måste tas fram

Alla detaljplaner måste ha en plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning. Ofta behövs även andra utredningar och handlingar, till exempel bullerutredningar, trafikutredningar och gestaltningsprogram, tas fram.

Miljöbalken kräver att alla detaljplaner genomgår en undersökning

Det innebär att man gör en avvägning om planens genomförande kan medföra en betydande miljöpåverkan. Om en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Bemötande av inkomna synpunkter

Alla som har yttrat sig under samråd och granskning får svar som sammanställs i dokument som kallas samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.

Annonsering (endast utökat förfarande)

När planen ställs ut för granskning enligt plan- och bygglagen kungör kommunen om detta i samrådsskedet.

Kopiering och utskick

Inför samrådet och granskningen skickas information till fastighetsägare, andra rättighetsinnehavare, berörda myndigheter och remissinstanser som är berörda av planförslaget.

Innan planen antas och efter att planen antagits skickas information till de som under samrådet eller granskningen har yttrat sig och inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Politisk hantering

Politikerna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattar beslut och informeras om detaljplanen vid ett antal tillfällen under planprocessen.

Administrativ hantering

Alla handlingar som kommer in och skickas ut registreras i kommunens diarieföringssystem. I samband med politisk beredning sker också en administrativ hantering.

Arkivering

Alla handlingar som kommer in och skickas ut sparas och arkiveras i kommunens arkiv.

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2021-01-15
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.