Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information om lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

Norrtälje kommun vill möjliggöra planer och utveckling på landsbygden och idag får vi många ansökningar om planbesked som innebär att kommunen kan bli skyldig att förse området med tjänster enligt 6 § vattentjänstlagen

  • Vi vill gärna möjliggöra fler att bygga men det är omöjligt på grund av LAV§6 (för det kan bli dyrt för kommunen/VA-kollektivet)
  • Du som vill bygga lite större – hör av dig till planavdelningen innan du kommit för långt med din planering för att vi tillsammans kan vi se vilka möjligheter det finns för att exploatera din mark just nu.
  • Förväntningarna är att LAV kommer att ändras, men vi vet inte just nu.

När det handlar om större bebyggelsegrupper med behov av vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang är det, enligt dagens lagstiftning (6 § vattentjänstlagen), kommunens skyldighet att inrätta verksamhetsområde och ordna en allmän va-anläggning.

Att förse ett område med en allmän va-anläggning kräver normalt stora resurser. Då resurserna är begränsade måste kommunen prioritera var den allmänna va-anläggningen ska byggas ut i första hand. I VA-planen (-länk-) presenteras kommunens planer för utbyggnad av den allmänna va-anläggningen. Prioriteringen styrs av det befintliga behovet och samhällsplaneringen.

 Större bebyggelsegrupper kan handla  om 20–30 bostäder, men bedömningen görs i varje enskilt fall och utifrån om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas allmänna vattentjänster. 

Vi uppmanar alla som vill söka planbesked alternativt påbörja en detaljplan för mer än 10–15 enbostadshus eller motsvarande att kontakta planavdelningen plan@norrtalje.se för dialog innan ansökan lämnas in. Om avsett område ligger i anslutning till befintlig bebyggelse kan denna behöva inkluderas i bedömningen av hur va-frågan ska lösas. Kontakta gärna kommunen, Planavdelningen, om du har frågor kring detta.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

  • 6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen
    1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
    2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning

Lagstiftningen är i sig teknikneutral, men innebär krav på att kommunen ska vara huvudman för va-anläggningarna. Bedömningen har alltså i första hand inte att göra med vilken typ av teknisk lösning som föreslås för vatten- och/eller avlopp utan handlar om huvudmannaskapet.

En eventuell lagändring i vattentjänstlagen har diskuterats och i mars 2021 väntas en proposition om vägar till hållbara vattentjänster. I nuläget är det svårt att bedöma när ny lagstiftning och riktlinjer med anledning av propositionen är klara, men att det är rimligt att det kan ta cirka ett år.

På sikt vill kommunen att även dessa idag komplexa och svåra lägen ska kunna exploateras med hållbar teknik och systemlösningar som uppfyller lagstiftningens krav. Kommunen arbetar aktivt med denna fråga i form av:

  • Omvärldsutblick och erfarenhetsutbyte med andra kommuner i regionen och i landet med liknande utmaningar och struktur.
  • Ett projekt som kommunen har initierat för att undersöka och tydliggöra möjligheterna till framtida va-utveckling. Här har kommunen tagit hjälp av (konsultföretaget) Ecoloop för att se över och utveckla olika förhållningssätt vad gäller va-utbyggnad, va-utveckling och fysiska planering. Tidplan för projektet är att det pågår fram till sommaren 2021.
Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2021-01-29
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.