Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FAQ Planbesked

Vad är ett planbesked?

När du ansöker om ett planbesked genomförs en planbeskedsutredning som översiktligt undersöker om den åtgärd du föreslagit är genomförbar och att en detaljplan kan antas.

Ett planbesked kan bli positivt även om förslaget bara delvis anses lämpligt, detta omnämns då i planbeskedsutredningen

Ett positivt planbesked är inte en garanti för att föreslagen exploatering kan genomföras, ofta behöver den på olika sätt justeras med anledning av vad som framkommer i detaljplaneprocessen.

I planbesked undersöks överskådligt förutsättningar för VA, miljö- och hälsa, riksintressen, trafik, etc. utifrån befintligt underlag. Under detaljplaneprocessen genomförs nya utredningar som kan förändra bilden och begränsa eller i värsta fall omöjliggöra exploatering.

Ett planbesked är inte juridiskt bindande och kan därför inte överklagas. Om kommunen har gett ett negativt planbesked är den sökande fri att ansöka igen, förslagsvis genom ett omarbetat förslag anpassat till de skäl kommunen angett som bärande för det negativa beskedet eller om lagstiftningen förändrats. För ett positivt planbesked gäller samma sak.

Vid tiden då det är kommunens avsikt att inleda planprocessen kan förutsättningarna på platsen ha förändrats på ett sådant sätt att kommunen inte längre anser att det är lämpligt att inleda planläggning.

Hur ansöker jag om att ändra eller upprätta en detaljplan?

Du som vill att kommunen ska börja med en detaljplan för ett område måste först ansöka om ett planbesked. Behöver jag ta kontakt med kommunen innan?

I vissa fall kan det finnas behov av att stämma av en del frågor innan. Bland annat kan det ha betydelse om fastigheten ligger inom eller utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Den informationen kan du få via länken:  Karta, Norrtälje kommun

Till vänster i kartmenyn bockar du i kommunalt vatten & avlopp för att få fram vilka områden som finns.

Har man frågor är man alltid välkommen att höra av sig till planavdelningen plan@norrtalje.se.

På torsdagar har vi på samhällsbyggnadskontoret även kvällsöppet: Kvällsöppet på samhällsbyggnadskontoret

Vem kan ansöka om planbesked?

Ansökan av planbesked kan bara göras av den som har för avsikt att genomföra de åtgärder som den önskade planändringen avser. Det innebär att i det fall då sökande inte äger fastigheten ska fastighetsägarens godkännande bifogas ansökan, eller en beskrivning av hur sökande avser genomföra åtgärderna.

I de fall då en bostadsrättsförening eller samfällighet är sökande ska stämmobeslut som avser önskad planändring bifogas.

Hur lång tid tar det att få ett planbesked?

Inom fyra månader (från att ärendet är komplett) ska du enligt plan- och bygglagen få besked på din ansökan av kommunen om inget annat är överenskommet.

Kan jag komplettera mitt ärende?

Ja, men eftersom vi då behöver förnya vår utredning kommer i så fall handläggningstiden att räknas från att komplettering inkommit och tiden för beslut räknas från kompletteringsdatum.

Hur handläggs mitt ärende?

Handläggaren går igenom och bekräftar ärendet och meddelar om eventuella kompletteringar behövs. Handläggaren gör sedan en så kallad planbeskedsutredning som leder fram till ett ställningstagande om positivt eller negativt planbesked.

Ansökan går på internremiss som en del av handläggningen. Internremiss betyder att samhällsbyggnadskontoret tillsammans med andra berörda förvaltningar kommer med eventuella synpunkter på ansökan.

Om kommunen i ett tidigt skede bedömer att förutsättningar för ett positivt besked inte finns ges möjlighet att dra tillbaka ansökan innan alltför stora kostnader uppkommit.

Hur gör jag om jag vill avbryta ansökan?

Du kan när som helst ta kontakt med utsedd handläggare och meddela att du vill avsluta ärendet. Kommunen kommer då att ta betalt för den tid som lagts ned på ärendet enligt gällande taxa. Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa

Hur tas ett beslut i mitt ärende?

Om ett positivt beslut ska ges tas det på delegation av planchef. Vid förslag till negativt beslut skickas en kommunicering till dig som sökanden för att du ska ges möjlighet att komplettera, bemöta eller återkalla ärendet. Beslut tas sedan av politikerna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Vad kostar det att ansöka om planbesked?

Kommunen tar betalt för nedlagd tid i ärendet oavsett om det ges ett positivt eller negativt besked. Max antal timmar som kommunen ges möjlighet att debitera är 50 timmar. Se taxa: Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa

Det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas. Ska fakturan för ansökan om planändring och för planbeskedet skickas till någon annan än dig som ansöker behöver du bifoga en skriftlig fullmakt från den som ska betala fakturan.

Kan ett planbesked överklagas?

Ett beslut om planbesked kan inte överklagas och är inte bindande. Att få ett positivt planbesked innebär enbart att en planprocess kan inledas. Det finns ingen garanti för att planen antas eller får laga kraft.

Om projektet

Följande är obligatoriskt för att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende:

Beskrivning av huvudsakligt ändamål: vad som planeras, vad området är tänkt att användas till och i vilken omfattning

Byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning, till exempel våningsantal, ungefärlig byggnadsarea, typ av byggnader, antal lägenheter

Karta som visar vilket område som berörs.

Övrigt kopplat till en detaljplan:

Vad händer efter att man fått ett positivt planbesked?

I givet planbesked finns en preliminär tidplan för uppstart av detaljplanen. Kommunen tar kontakt med sökanden när det är aktuellt att starta planarbetet.

Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett plankostnadsavtal och ett startmöte där den sökande får information om planarbetets fortskridande.

Sökanden har då även möjlighet att välja att inte inleda planarbetet.

Vad kostar en detaljplan?

Att ändra och upprätta en detaljplan är en komplex process som innebär relativt stora kostnader. I de flesta fallen handlar det om kostnader över 500 000 och upp mot flera miljoner. Närmare beskrivning kring vad som kostar när en detaljplan tas fram. Planändring - vad är det som kostar?

Hur lång tid tar det att göra en detaljplan?

En enkel detaljplan med ett begränsat utredningsbehov tar cirka 1,5 år från det att vi påbörjar arbetet till dess att den blir antagen. Om ingen överklagar detaljplanen får den laga kraft (börjar gälla) tre veckor efter att protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla.

En mer komplicerad detaljplan tar ofta 2–4 år. I vissa fall tar planarbetet ännu längre tid för att andra frågor behöver klargöras innan planen kan bli antagen.

Om detaljplanen överklagas kan det dröja ytterligare sex- tolv månader eller längre innan detaljplanen börjar gälla.

 

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2021-01-29
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.