Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen

Vid planläggning kan man använda antingen standard-, utökat- eller samordnat    förfarande. Vid valet utgår kommunen från de förutsättningar som finns angivna i femte kapitlet PBL (2010:900).

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten, är i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Senast ändrad: 2022-12-29