Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Hur är Norrtälje Hamn anpassat till framtida klimatförändringar?

Hur är Norrtälje Hamn anpassat till framtida klimatförändringar?

Tidigt i planeringsprocessen har man utrett konsekvenser av framtida vattenståndsförändringar och hur dessa kan hanteras i planeringen av Norrtälje Hamn. Som faktagrund har man använt regionala prognoser (Riskområden för skred, ras erosion och översvämning i Stockholms län i dagens och framtidens klimat, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010).  För att göra Norrtälje Hamn mindre sårbart för vattennivåhöjningar så har man gjort en höjdsättning av området som innebär betydande marknivåhöjningar i större delen av stadsdelen.  Utöver detta anger Skelettplanen krav; ”Byggnader och tekniska anläggningar ska utformas så att naturligt översvämmande vatten upp till +2,5 m (RH00) inte skadar byggnaden/anläggningen”. Motsvarande krav avseende höjder för golvnivåer mm anges i detaljplanerna för bostadskvarteren vartefter dessa tas fram. Nivån på +2,5 m är vald utifrån en prognos för havsnivån 2200. Vind och vågor kan också medföra temporärt högre vattennivåer. För att ha skydd även för detta samt för att ha god marginal med tanke på osäkerheterna i klimatmodeller så har man också lagt till ytterligare 1 m marginal gentemot prognosnivån. Utöver förändrad havsnivå behöver  vi i planeringen ta hänsyn till ökade regnmängder. Detta görs bl.a. genom att  ledningsnät för dagvatten dimensioneras med en så kallad klimatfaktor på 1,25 dvs. kapaciteten  blir 25 % större än  dagens behov.  Höjdsättningen av området är  också gjord så att det sker en  naturlig avrinning  längs gatorna till havet vid extrema skyfall då vattenmängderna är större än ledningsnätet kan hantera.

Senast ändrad: 2019-05-08