Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Närhetens stadsmiljö

Stadsprojekt Närheten är porten till Norrtälje. Det är en modern stadsdel som känns och fungerar som en stad och karaktäriseras av den trivsamma kvalitet och variation som är typisk för Norrtälje stad. Det blir en trygg, levande och nära stadsdel som underlättar människors vardagsliv.

Torg

Entrén till området sker vid ett nytt stadstorg. Torget binder ihop den nya stadsdelen med Terminal Campus via ett brett övergångsställe över Stockholmsvägen. Vid torget finns verksamheter som ger liv under både dag och kväll med bland annat hotell, kontor och restaurang.

Park, natur och rekreation

Centralt i området anläggs en mindre stadspark men det blir även mycket grönska inom de övriga allmänna ytorna som gator, gångfartsområden samt inom kvartersmarken. Den södra delen av området angränsar till ett större naturområde som innehåller både en mindre tallskog i hällmark och öppna gräs- och ängsytor. Utveckling av gång- och cykelstråken i naturområdet gör det tillgängligt för vardagsrekreation för alla åldrar. Det finns också bra möjligheter för träning och lek i naturområdets sluttningar. I sydöstra hörnet planeras dagvattendammar som förutom sin reningsfunktion kan vara värdefulla för djurlivet och ge spännande variation i naturen. 

Trafik och parkering

Med bil tar man sig till området via en central huvudgata som går genom området från Arstabacken till Stockholmsvägen. Denna gata planeras även för busstrafik. Från huvudgatan når man områdets nätverk av mindre gator, gränder och gångfartsområden. För gång och cykel finns flera planerade stråk som gör det naturligt och praktiskt att gå eller ta cykel dit man ska.

De allmänna ytorna är generösa och ger plats för trygga transporter för alla trafikslag. Stadsdelen görs levande genom verksamheter i bottenplan och genom byggnadernas planering. Det är viktigt att området känns levande och tryggt alla tider på dygnet, och det har också varit prioriterat i planeringen för området.

För de boende i området planeras ett gemensamt parkeringshus vid huvudgatan. Även vissa kvarter kommer ha underjordiska parkeringsgarage. Parkering för besökare i området planeras att bli längs med gatorna.

Senast ändrad: 2019-04-11