Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om stadsprojekt Närheten

Stadsprojekt Närheten ska bli en ny, modern och trygg stadsdel som underlättar människors vardagsliv. Dessutom blir det en mer välkomnande entré till Norrtälje.

Klicka här för att se en större bild över stadsprojektet Närhetens strukturplan.

Stadsprojektet Närheten är den kil som bildas mellan Stockholmsvägen, Arstabacken, samt Kustvägen i Norrtälje stads södra delar. Området utgörs idag av en mindre företagsby, hotell, äldreboende, restaurang samt en drivmedelsstation. Planen är att utveckla området till en ny, modern och framtidssäkrad stadsdel med hållbarhet i fokus.

Stadsprojektet Närheten pausat

Stadsutvecklingsprojektet Närheten vid Norrtälje stads södra infart har sedan hösten 2021 pausats tillsvidare i väntan på kommunens kapacitetsutredning gällande vatten och avlopp.

Under första halvåret 2021 antogs planprogrammet för ny bebyggelse och utveckling i den nya stadsdelen Närheten vid Norrtälje stads södra infart. Nästa steg i planeringsprocessen för att förverkliga stadsdelen är att påbörja en första detaljplan. Kommunen har valt att avvakta med att starta denna process i väntan på den pågående utredningen om tillgänglig kapacitet vad gäller framför allt vatten- och avlopp-kapaciteten samt elnät och fjärrvärmenät i Norrtälje stad.

Går detaljplanprocessen vidare planeras den nya stadsdelen ha en funktionsblandad miljö med byggnader som inrymmer en mängd olika verksamheter, bland annat kontor, affärer, skola och kulturverksamhet. På så sätt blir det liv och rörelse på platser mer än bara under morgon- och eftermiddagsrusning. I samband med utvecklingen av stadsdelen förändras också Stockholmsvägens karaktär till att bli en stadsgata och ge en mer välkomnande entré till Norrtälje.

Förutom stadskvalitéerna så kommer även de naturvärden som finns på platsen att utvecklas och bli ett härligt inslag i närmiljön, tillgängligt för alla som lever och verkar i den nya stadsdelen.

Kort om stadsprojekt Närheten:

  • Mellan 1 500 och 2 000 nya bostäder i flerbostadshus med kvartersstruktur. Husen blir generellt 4-5 våningar höga och får lokaler i bottenvåningarna i centrala lägen.
  • Slutna/halvslutna kvarter ger ett stadsmässigt gaturum och ger förutsättningar till privata gröna innergårdar med goda ljud- och klimatförhållanden.
  • Ny skola för ungefär 400 elever i nära anslutning till naturområde.
  • Förskola med gård mot naturområde.
  • Ett nytt mångfunktionellt mobilitetshus för områdets boende- och besöksparkering, platser för bilpool, cyklar, med mera.
  • Ett nytt hotell ersätter befintligt motell och får ett bra kollektivnära läge i stadsdelens centrum.
  • Ett nytt torg med ett extra brett övergångsställe väver samman pendlarnoden med den nya stadsdelen och ger de nya invånarna en välkomnande entré till sina nya hem.
  • Nuvarande pendlarnod invid Stockholmsvägen utvecklas till en bussterminal med möjlighet till handel, service samt ytterligare parkeringsplatser i garage för pendlare. 
Senast ändrad: 2022-02-22