Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Bakgrund

En god utbildning är en viktig förutsättning för Norrtälje kommuns utveckling och konkurrenskraft. Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2016 att ge barn- och skolnämnden i uppdrag att utforma ett förslag till långsiktig skolstruktur i Norrtälje kommun.

Det nya skolutvecklingsprogrammet utgick från att varje barn och elev ska ha möjlighet att nå sina mål och utvecklas så långt som möjligt.

I kommunen finns vissa utmaningar när det gäller att erbjuda en likvärdig utbildning av högsta kvalitet i alla skolor, utmaningar vilka är direkt kopplade till den geografiska strukturen, exempelvis:

  • Att ha välutbildade pedagoger i alla ämnen i alla kommunens skolor
  • vad gäller små skolors begränsade ekonomiska förutsättningar för administrativa och pedagogiska stödfunktioner, i syfte att möjliggöra för skolledare att vara pedagogiska ledare - inte administratörer.

Inför de beslut som tagits har detta beaktats:

  • Barn- och elevperspektiv
  • Skollags- och läroplanskrav
  • Pedagogiska perspektiv
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Ekonomi.

När det gäller barn- och elevperspektivet handlar det bland annat om varje barns rätt till en bra utbildning i en trygg miljö. Varje enskilds skolas pedagoger behöver då ha goda möjligheter att systematiskt lära av varandra, och tillsammans finna nya vägar för att främja en trygg lärmiljö och för att stärka barns och elevers självförtroende och motivation att lära. 

En viktig aspekt inför den nya skolstrukturen i kommunen när det gäller skollags- och läroplanskrav är alla elevers rätt till specialpedagogisk kompetens samt alla elevers möjlighet till god tillgång till elevhälsa och särskilt stöd.

Med det pedagogiska perspektivet avses bland annat att skolenheten så långt som möjligt ska kunna erbjuda heltidstjänster och att pedagoger inte ska behöva dela tjänst mellan flera skolor. Dessutom handlar det om att skapa förutsättningar dels för pedagoger och skolledare att systematiskt utveckla och förbättra undervisningen genom kollegialt lärande i lärargrupper och arbetslag, dels för möjligheter till dagliga möten, diskussion och samverkan på mer informell och behovsbaserad grund. Varje enhet ska också ha förutsättningar att ta emot lärarstudenter inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

En viktig aspekt i det systematiska kvalitetsarbetet är att varje skolenhet såväl som respektive elevgrupp är tillräckligt stor, så att resultat kan analyseras och visas på ett transparent sätt i syfte att följas upp och utvärderas över tid.

Varje skolenhets förmåga att driva en stabil och varaktig verksamhet är inte bara en kommunal angelägenhet, det är en ur ett nationellt perspektiv avgörande aspekt för att ge elever en likvärdig och kvalitativ undervisning. I Norrtälje kommun ska huvudregeln vara att varje skola har förutsättningar att på egen hand säkra en ekonomi i balans, vilket förenklat innebär möjlighet att klara verksamheten inom fastställd elevpeng.

Det nu tagna skolutvecklingsprogrammet ska bidra till ökade förutsättningar för varje barn och elev att få den stimulans och det stöd var och en behöver för att nå sina mål.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.