Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 8 maj 2017

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering. Justering på kommunkansliet den 16 maj 2017, kl 15.00.

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

Nya ärenden

6. Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Årsredovisning 2016 Norrtälje kommun

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

7. Revisionsberättelse för 2016

Revisionsberättelse 2016

Revisorernas redogörelse

KPMG granskningsrapport

Revisionsberättelse KSON

Granskningsrapport KSON

NKAB bolagen

Granskningsrapport Tio100

Granskningsrapport Tio100

Kapellskärs hamn

8. Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder

9. Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

10. Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i helägda kommunala bolag

11. Direktiv till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje inför bolagsstämma i Tio100 AB

12. Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Kapellskärs Hamn AB

13. Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Kommunfullmäktiges beslut om återremiss

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Markanvisningsavtal

Planprogram

14. Inriktningbeslut rörande Roslagsbostäder AB försäljning av fastigheter samt förvärv av tomtmark för nyproduktion

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Köpekontrakt

Roslagsbostäder hemställan

15. Investering - hyresrätter på Campus Roslagen AB

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Fidjeland Campus 39 lägenheter

Fidjeland Campus 29 lägenheter

Campus Roslagen beräkningar

Gestaltning förslag

Situationsplan - ritning

16. Rättelse av plankarta, detaljplan för kvarteret Brädgården och Silon, delar av fastigheten Brännäset 8 i Norrtälje stad

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Plankarta

17. Antagande av sponsringspolicy inklusive riktlinjer för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Sponsringspolicy inklusive riktlinjer

Besvarande av interpellationer

18. Interpellation från Hamed Abbasi (M) till kommunstyrelsens ordförande om processer för uthyrning av tillfälliga bostäder

Interpellationssvar

Interpellation

19. Interpellation från Hans Andersson (L) till barn- och skolnämndens ordförande om flytt av grundsärskoleverksamheten

Interpellation

20. Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande om Hallstaviks badhus

Interpellation

21. Interpellation från Christina Hamnö (V) till kommunstyrelsens ordförande om detaljplan för verksamhetsområdet i Älmsta

Interpellation

22. Interpellation från Ingmar Ögren (SD) till kommunstyrelsens ordförande om kommunens uppfyllande av bosättningslagen

Interpellation

Besvarande av motioner

23. Motion från Karin Karlsbro (L) och Lennars Rohdin (L) om det europeiska samarbetet mot narkotika

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga - Socialnämndens beslut och tjänsteutlåtande

Motion

24. Motion från Ann Lewerentz (M) och Hamed Abbasi (M) om möjligheten att placera ensamkommande ungdomar hos familjer med försörjningsstöd

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga - Socialnämndens beslut och tjänsteutlåtande

Motion

25. Motion från Ann Lewerentz (M) och Hamed Abbasi (M) om införande av nolltolerans mot fusk vid ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga - Socialnämndens beslut och tjänsteutlåtande

Motion

26. Motion från Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M) och Hamed Abbasi (M) om alkoholhanteringen i kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga - Socialnämndens beslut och tjänsteutlåtande

Motion

27. Motion från Catarina Wahlgren (V) om personalbokslut

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

28. Motion från Catarina Wahlgren (V), Christina Hamnö (V) och Johannes Folkesson (V) om bättre anställningstrygghet

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

Övriga ärenden

29. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

Motion

Interpellation

30. Valärenden

Valärenden

31. Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut månadsrapport

Månadsrapport februari 2017

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.