Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 20 februari 2017

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering. Justering på kommunstyrelsekontoret den 1 mars 2017, kl 14.00.

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande - Prognosrutiner

Granskningsrapport- Prognosrutiner

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Granskningsrapport

Besvarande av interpellationer

6. Interpellation från Hamed Abassi (M) till kommunstyrelsens ordförande om processer för uthyrning av tillfälliga bostäder

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

7. Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens ordförande om snöröjning och halkbekämpning

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

8. Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om medborgardialoger

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

9. Interpellation från Lennart Rohdin (L) till kommunstyrelsens ordförande om biljettregler inom SL

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

10. Interpellation från Hans Andersson (L) till kommunstyrelsens ordförande angående risupplag vid infarten till Rimbo vid Vallby

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

11. Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens ordförande om kollegialt lärande och sårbarhet vid mindre skolor

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

12. Interpellation från Robert Beronius (L) till ordföranden i teknik- och klimatnämnden om toaletterna och vänthallen på Norrtälje busstation

Interpellationssvar

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

13. Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens ordförande om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och specialpedagogik samt hälsofrämjande skolutveckling

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

Nya ärenden

14. Investering 2016 - Mellingeholm 6:1, gatuanläggning och VA-infrastruktur i nytt industriområde

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

15. Slutredovisning av investeringsprojekt - Investeringar för utbyggnad av överföringsledningar Lönsvik-Lindholmen Projekt 12010, 15022, 15044, Norrvattenprojekt D1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

16. Detaljplan för fastigheten Söderby-Norrby 3:30 i Estuna och Söderby-Karl församling - Antagande enligt PBL (2010:900)

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Tjänsteutlåtande

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

17. Rättelse av plankarta, detaljplan för del av fastigheterna Görla 8:1 i Frötuna församling samt del av fastigheterna Tälje 4:45 och Tälje 4:62 i Norrtälje stad

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Tjänsteutlåtande

Plankarta

18. Roslagsbostäders hemställan om investering för markförvärv och nyproduktion i Rimbo enligt marköverlåtelseavtal för fastigheten Rimbo-Vallby 5:91

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Tjänsteutlåtande

Marköverlåtelseavtal

Rimbo-Vallby

19. Förslag till återbetalning av delar av uttagna avgifter (för 2016) enligt plan- och bygglovstaxan

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bygg- och miljönämndens beslut

Tjänsteutlåtande

20. Policy för representation, gåvor och personalförmåner

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Tjänsteutlåtande

Representationspolicy

Övriga ärenden

21. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

Motion om socionomer i förskolan

Motion om mottagandet av kommunanvisade nyanlända

Motion om bostäder

Interpellation om planering på Norrtäljes landsbygd

22. Valärenden

23. Meddelanden

Månadsrapport per den 31 oktober 2016 för kommunkoncernen

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.