Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Oxnäsets naturreservat

Oxnäsets naturreservat ligger i Rådmansby på Rådmansö och utgör en bred udde. Här finns orörd skog och klippor för sol och bad. Här finns hällmarkspartier, kala klippor intill och stränder som lockar många besökare.

Oxnäsets naturreservat ligger i Rådmansby på Rådmansö och är 7,7 hektar stort.

För att hitta hit från Norrtälje, ta E18 österut mot Kapellskär. Efter cirka 12 km, sväng vänster mot Södersvik. Fortsätt cirka 8,5 och sväng vänster mot Hummelsvik fritidsby. I Hummelsvik, ta vänster och fortsätt några hundra meter norrut.

Spår av istiden

Oxnäset ligger i den del av landet som har en terrängtyp som kallas för sprickdalslandskap. De högsta partierna ligger centralt i reservatet. Dessa når cirka 15 meter över havet och stupar brant nedåt. Den östra respektive norra kanten av reservatet gränsar mot Norrtäljeviken och stränderna består i huvudsak av urbergshällar. Hällarna är slipade av inlandsisen och på flera platser finns tydliga isräfflor.

Orörd skogsmark

Naturreservatet består av skogsmark som är opåverkad av exploatering. Området har troligen använts som utmark och skogsbete längre tillbaka i tiden. En hundraårig barrskog dominerar i reservatet. Gran och tall är de mest förekommande trädslagen.

På de magra hällmarkerna breder tallen ut sig tillsammans med enstaka lövträd samt enbuskar. I den södra delen av reservatet finns ett parti sumpblandskog. Här växer det mest gran, men det finns även inslag av klibbal och björk.

Höga naturvärden

Området har en intressant flora och fauna. I naturreservatet återfinns ett antal signalarter som är knutna till gammal skog. Vedsvampfloran är  artrik, dessutom har den ovanliga arten granticka hittats i området. Sällsynta kärlväxter, såsom mossviol och sårläka går också att hitta i sumpblandskogen. Den rödlistade arten grön sköldmossa har dessutom hittats i reservatet.

Fri utveckling

Naturvärdena inom reservatet är framförallt knutna till gammal barrskog, fuktig sumpskog och ett rikligt inslag av död ved. En riktlinje för skötseln inom reservatet är att vegetationen skall få utvecklas fritt. Träd och buskar, såväl levande som döda, ska lämnas orörda. Hålträd, torrträd, högstubbar och lågor på marken ska bevaras.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:¨

  • Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att bortforsla, borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  • Bryta kvistar, fälla eller på något annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. 
  • Störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur
  • Medföra okopplad hund, 
  • Göra upp eld annat än på anvisad plats
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark
  • Cykla eller rida
Till Idrott, motion och friluftsliv
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.