Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

T—Ö politiska ord

T—Ö politiska ord

Tilläggsyrkande

Tillägg till tidigare krav.

Tjänsteutlåtande

Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteman som används som beslutsunderlag inför ett ärende ska behandlas i nämnd.

Utskott

En mindre grupp förtroendevalda som bereder ärenden inför beslut i nämnden

Upprättad handling

Handling som färdigställts, som exempelvis har slutbehandlats eller justerats.

Valberedning

Valda ledamöter som förbereder förslag på personer till styrelse och nämnder.

Valkrets

Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat ska fördelas mellan partierna.

Votering

Votering innebär omröstning. I första hand röstar fullmäktiges ledamöter genom att ropa "ja" till det förslag man stöder. Om någon begär votering ska rösterna räknas.

Yrkande

Formellt förslag till beslut. Det vill säga att begära eller föreslå att den politiska nämnden skall besluta på ett visst sätt.

Yttrande

Ett yttrande är ett ställningstagande inför fattande av beslut från annan berörd instans än den som fattar beslutet. De flesta viktiga ärenden i en kommun är föremål för beredning och remiss, där de berörda nämnderna och kommunstyrelsen avger yttrande innan kommunfullmäktige fattar beslut.

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende till den beredande nämnden för fortsatt beredning. En återremiss ska alltid ha en motivering till skälet för återremiss.

Ärende

Sakfråga som kommunfullmäktige eller nämnd ska fatta beslut om.

Ärendelista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista.

Överklaga

Ett beslut av fullmäktige eller nämnd kan överklagas. Ett annat ord för detta är att invånarna har besvärsrätt.

Senast ändrad: 2021-10-19