Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

O—S politiska ord

O—S politiska ord

Offentlighetsprincipen

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Opposition

Politiskt parti eller politiska partier som ej kan få majoritet.

Presidium

Ett presidium består av de ledande i en förening eller ett offentligt organ. Kommunfullmäktiges presidium består av kommunfullmäktiges ordförande samt två vice ordförande.

Partigrupp

Varje partis ledamöter och suppleanter i fullmäktige samt i styrelser och nämnder.

Partidistrikt

Sammanslutning av partiföreningar i ett län.

Primärkommun

Sverige är indelat i 290 stycken primärkommuner. Man skiljer på borgerliga primärkommuner (kommuner) och kyrkliga primärkommuner (församlingar).

Proportionell

Representation i förhållande till antalet erhållna röster.

Proportionella val

Valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

Proposition

Formellt förslag till beslut vid omröstning enligt mötestekniska regler. Proposition är ett annat ord för förslag.

Propositionsordning

En propositionsordning är en uppställning av de olika förslagen till beslut vid en omröstning. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra.

Protokoll

Skriftlig redogörelse för vad som sker och vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som tas under ett sammanträde.

Protokollsanteckning

En ledamot kan exempelvis få antecknat till protokollet att denne inte deltar i beslutet.

Promemoria (PM)

Promemoria förkortas vanligtvis PM och är en kortfattad redogörelse eller ett kortfattat direktiv som ibland är baserade på minnesanteckningar.

Remiss

Ett ärende skickas på remiss för att exempelvis nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter kring detta innan det tas upp för beslut.

Reservation

En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut. Reservationen kan antingen vara muntlig eller skriftlig och markerar ledamotens ogillande mot förslaget.

Röstlängd

Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt

Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Sekretess

Förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja hemliga uppgifter.

Skrivelse

Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Styrelse

Politiskt vald församling som ansvarar för ett visst område, exempelvis kommunstyrelsen. Kan också vara ledningen för en förening eller ett bolag.

Suppleant

Ersättare i fullmäktige, styrelser och nämnder. Inträder som ordinarie ledamot när någon är borta.

Särskilt yttrande

En komplettering till beslut från en eller flera ledamöter som står bakom kommunfullmäktiges eller nämndens beslut, men som till protokollet vill framföra särskilda synpunkter.

Senast ändrad: 2021-10-19