Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

K—N politiska ord

K—N politiska ord

Kommunala bolag

Vissa kommunala verksamheter drivs i form av kommunala bolag. Såväl styrelse som revisorer i bolagen utses av kommunfullmäktige. Norrtälje kommun har fyra kommunala bolag. Campus Roslagen AB, Norrtälje energi AB, Norrtälje Vatten och Avfall AB och Roslagens bostäder AB.

Kommunallag

Författning som grundläggande reglerar verksamheten för kommuner och landsting.

Kommunalråd

Politiskt vald ledare för den kommunala politiska verksamheten.

Kommunalskatt

En proportionell inkomstskatt som betalas av varje skattepliktig person i den kommun där denne är folkbokförd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun, alltså kommunens "riksdag". Kommunfullmäktige är den delen av kommunen som väljs direkt av medborgarna, och det sker i val vart fjärde år. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling med 61 ledamöter och 34 ersättare.

Ärenden som kommunfullmäktige fattar beslut om är bland annat ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunstyrelsekontoret

Den förvaltning som är direkt underställd kommunstyrelsen.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisionens uppdrag innebär att självständigt granska verksamhet och ekonomi i kommunen.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och samordningen av förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi.

 Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige ska förberedas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen består av 16 ledamöter och 16 ersättare. Styrelsen väljs på det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde i november.

Kungörelse

Kungörelse betyder offentligt meddelande, tillkännagivande.

Ledamot

Vald ordinarie representant i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse.

Lekman

Person som inte är fackman.

Majoritet

Mer än 50 procent av ledamöterna i fullmäktige, styrelser och nämnder eller 50 procent plus ordförandens utslagsröst. Om det blir lika vid en votering har alltså ordföranden en utslagsröst. Ordföranden måste rösta.

Mandat

Uppdrag att för sitt partis räkning förfoga över en plats i exempelvis kommunfullmäktige. Uppdraget fördelas proportionellt.

Mandatperiod

De fyra åren mellan valen. Mandatperioden för fullmäktige börjar den 1 november valåret och mandatperiod för övriga styrelser och nämnder börjar nästkommande 1 januari.

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun har om kommunen så beslutat rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige via medborgarförslag.

Motion

I politiska sammanhang är en motion ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige tar ställning till ärendet genom att fatta beslut.

Mål och budget

Mål och budget är Norrtälje kommuns främsta styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges inriktning och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunalförbundet och de kommunala bolagen.

Mål och budget be­skriver bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad kommun­invånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här bestäms övergripande mål, skattesats, nivåer på taxor och avgifter samt hur resurser ska fördelas

Mötesteknik

En uppsättning regler som styr sättet att sammanträda på.

Nominering

Namnförslag från enskild eller förening på person som ska väljas till kommunalt förtroendeuppdrag eller internt styrelseuppdrag.

Nämnd

En politisk nämnd inom kommunen består av ett visst antal ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. För varje verksamhetsområde i kommunen finns det en ansvarig nämnd. Antalet ledamöter i nämnderna varierar. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive områden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Senast ändrad: 2021-10-19