Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

F—J politiska ord

F—J politiska ord

Fackman

Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Fråga

En fråga är en möjlighet för ledamöterna i kommunfullmäktige att inhämta sakupplysningar. Den kan riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd. En fråga skall ha ett bestämt innehåll och den får vara försedd med en kort inledande förklaring. Bara frågeställaren och den som ska svara på frågan får delta i en eventuell följande diskussion.

Fullmäktigegrupp

Samtliga partiers grupper med fullmäktigeledamöter och ersättare, eventuellt kompletterade med andra förtroendevalda. Sammanträder före fullmäktigemötet.

Föredragande

Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista

Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Handlingarna till sammanträdet innehåller allt övrigt underlag som behövs för beslutet. Används ofta synonymt med dagordning.

Författning

En författning är en generellt förpliktande föreskrift som en myndighet har utfärdat. I Sverige finns det olika sorters författningar: lagar, förordningar och föreskrifter.

Förtroendevald

En person som har fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning

Det finns en förvaltning under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän. Förvaltningen har till uppdrag att ta fram underlag till det som nämnd eller styrelse ska ta beslut om och sen utföra nämndens eller styrelsens beslut.

Genmäle

Man begär genmäle på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt.

Gruppledare

Ledare i fullmäktiges partigrupper.

Handling

Föremål som innehåller information av något slag. Det kan exempelvis var text på ett papper, en ljudupptagning eller en datafil.

Handläggare

Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa

Förslag till beslut i form av ett formellt yrkande/begäran, det vill säga att man kräver ett beslut om en viss åtgärd.

Inhibition

Inhibera betyder inställa. Inhibitionen innebär inte att beslutet upphävs, bara att verkställigheten har skjutits upp tills högre instans tagit beslut.

Inkommen

När handling anlänt till myndighet eller kommit behörig tjänsteman/politiker tillhanda.

Interimistiskt beslut

Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess det slutgiltiga beslutet fattas.

Interpellation

En interpellation är en skriftlig fråga som får ställas av ledamöterna och riktas till ordförande i nämnd, en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd. Svaret på interpellationen skall vara skriftligt och det bör ges senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Syftet med interpellationer är att få igång en debatt i kommunfullmäktige.

Justering

Ett protokoll ska justeras. Vid varje sammanträde utses någon att justera protokollet. Personen sätter sitt namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt berättar vad som skedde på sammanträdet.

Jäv

Jäv är när någon av ledamöterna i fullmäktige eller i nämnderna är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende.

Senast ändrad: 2021-10-19