Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

A—E politiska ord

A—E politiska ord

Acklamation

Betyder att ett beslut fattas utan omröstning. Baserat på ja- eller nejröster från mötesdeltagarna. Ordföranden avgör om ja- eller nejröster överväger och fastställer beslutet med ett klubbslag. Har inte votering begärts innan klubban fallit, är beslutet fattat med acklamation.

Ajournera

Att tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt. Ajournering kan användas till exempel som en kort rast, ett måltidsuppehåll med mera. Eller skjutas upp till en annan dag.

Allmänna handlingar

En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av, om sekretess inte föreligger.

Allmänna val

Val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, hålls i hela landet vart fjärde år (den andra söndagen i september). Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Anslag

En form av tillkännagivande. Ett anslag kan vara en form av tillkännagivande på kommunens anslagstavla alternativt kan ordet anslag användas när en myndighet beviljas pengar.

Arbetsutskott

Förkortas AU. Arbetsutskottet består av en mindre grupp förtroendevalda som utsetts att bereda ärenden inför beslut i nämnden eller fullmäktige. Nämnden eller fullmäktige väljer AU.

Arvode

Ekonomisk ersättning för förtroendevalda för politiskt utfört arbete. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

Avslå ärendet

Beslut om att inte bevilja, godkänna, bifalla eller medge en ansökan eller ett ärende.

Avstå

När det är omröstning i kommunfullmäktige eller någon nämnd kan en ledamot välja att inte rösta.

Beredning

Betyder att man förbereder, utreder och arbeta med ett ärende innan det går till beslut. Man tar in de uppgifter som behövs för att ett ärende skall kunna gå till beslut. Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska först ha behandlats i kommunstyrelsen.

Beslut

De flesta beslut tas med enkel majoritet, det vill säga av mer än hälften av de röstande.

Besvärsrätt 

Rätten att överklaga, är till för den som beslutet gäller och om det har gått honom eller henne emot. Besvärstiden räknas från beslutets tillkännagivande för den enskilde eller från dess allmänna kungörande, beroende på om beslutet rör en viss person eller en grupp personer.

Bordlägga

Betyder att man skjuter upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Ett bordlagt ärende ska behandlas på nästa sammanträde om inte fullmäktige eller nämnden beslutar något annat. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Budget

En budget är en planering över kommande inkomster och utgifter.

Dagordning

Dagordning är en i förväg uppgjord planering av ett sammanträde. Den innehåller en förteckning över alla ärenden och övriga frågor som ska behandlas vid ett sammanträde.

Debatt

En i förväg planerad diskussion där människor med olika åsikter deltar.

Delegera

Att delegera betyder att man överlåter beslutanderätten till någon annan. En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden.

Demokrati

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt. "Demos" på grekiska betyder folk och "kratos" betyder makt. Demokrati är alltså ett styrelseskick där makten ligger hos folket. 

Den svenska demokratin är en representativ demokrati, vilket innebär att besluten fattas genom valda ombud i beslutande församlingar som riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Diarium

Ett register som är upprättat i tidsföljd över inkomna och expedierade ärenden. Varje ärende som diarieförs får ett löpnummer.

Direktiv

Fastställda ramar innanför vilka viss verksamhet ska ske.

Ersättare

Om en ledamot helt eller delvis inte kan närvara vid ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ersättare kallas även för suppleant.

Expedieras

Handling som sänts iväg till någon. När ett ärende avslutats genom beslut eller annat ställningstagande ska berörda personer få ta del av detta genom att det expedieras.

Senast ändrad: 2021-10-19