Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Politisk ordlista

För att du lättare ska förstå protokoll, handlingar och hänga med i de politiska uttrycken hittar du här den politiska ordlistan. I listan hittar du förklaringar på begrepp som kan förekomma i protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och på kommunens hemsida. Listan är uppdelade i sektioner i alfabetisk ordning för att det ska vara enklare att överblicka.

A—E politiska ord

Acklamation

Betyder att ett beslut fattas utan omröstning. Baserat på ja- eller nejröster från mötesdeltagarna. Ordföranden avgör om ja- eller nejröster överväger och fastställer beslutet med ett klubbslag. Har inte votering begärts innan klubban fallit, är beslutet fattat med acklamation.

Ajournera

Att tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt. Ajournering kan användas till exempel som en kort rast, ett måltidsuppehåll med mera. Eller skjutas upp till en annan dag.

Allmänna handlingar

En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av, om sekretess inte föreligger.

Allmänna val

Val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, hålls i hela landet vart fjärde år (den andra söndagen i september). Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Anslag

En form av tillkännagivande. Ett anslag kan vara en form av tillkännagivande på kommunens anslagstavla alternativt kan ordet anslag användas när en myndighet beviljas pengar.

Arbetsutskott

Förkortas AU. Arbetsutskottet består av en mindre grupp förtroendevalda som utsetts att bereda ärenden inför beslut i nämnden eller fullmäktige. Nämnden eller fullmäktige väljer AU.

Arvode

Ekonomisk ersättning för förtroendevalda för politiskt utfört arbete. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

Avslå ärendet

Beslut om att inte bevilja, godkänna, bifalla eller medge en ansökan eller ett ärende.

Avstå

När det är omröstning i kommunfullmäktige eller någon nämnd kan en ledamot välja att inte rösta.

Beredning

Betyder att man förbereder, utreder och arbeta med ett ärende innan det går till beslut. Man tar in de uppgifter som behövs för att ett ärende skall kunna gå till beslut. Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska först ha behandlats i kommunstyrelsen.

Beslut

De flesta beslut tas med enkel majoritet, det vill säga av mer än hälften av de röstande.

Besvärsrätt 

Rätten att överklaga, är till för den som beslutet gäller och om det har gått honom eller henne emot. Besvärstiden räknas från beslutets tillkännagivande för den enskilde eller från dess allmänna kungörande, beroende på om beslutet rör en viss person eller en grupp personer.

Bordlägga

Betyder att man skjuter upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Ett bordlagt ärende ska behandlas på nästa sammanträde om inte fullmäktige eller nämnden beslutar något annat. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Budget

En budget är en planering över kommande inkomster och utgifter.

Dagordning

Dagordning är en i förväg uppgjord planering av ett sammanträde. Den innehåller en förteckning över alla ärenden och övriga frågor som ska behandlas vid ett sammanträde.

Debatt

En i förväg planerad diskussion där människor med olika åsikter deltar.

Delegera

Att delegera betyder att man överlåter beslutanderätten till någon annan. En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden.

Demokrati

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt. "Demos" på grekiska betyder folk och "kratos" betyder makt. Demokrati är alltså ett styrelseskick där makten ligger hos folket. 

Den svenska demokratin är en representativ demokrati, vilket innebär att besluten fattas genom valda ombud i beslutande församlingar som riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Diarium

Ett register som är upprättat i tidsföljd över inkomna och expedierade ärenden. Varje ärende som diarieförs får ett löpnummer.

Direktiv

Fastställda ramar innanför vilka viss verksamhet ska ske.

Ersättare

Om en ledamot helt eller delvis inte kan närvara vid ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ersättare kallas även för suppleant.

Expedieras

Handling som sänts iväg till någon. När ett ärende avslutats genom beslut eller annat ställningstagande ska berörda personer få ta del av detta genom att det expedieras.

Senast ändrad: 2021-10-19

F—J politiska ord

Fackman

Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Fråga

En fråga är en möjlighet för ledamöterna i kommunfullmäktige att inhämta sakupplysningar. Den kan riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd. En fråga skall ha ett bestämt innehåll och den får vara försedd med en kort inledande förklaring. Bara frågeställaren och den som ska svara på frågan får delta i en eventuell följande diskussion.

Fullmäktigegrupp

Samtliga partiers grupper med fullmäktigeledamöter och ersättare, eventuellt kompletterade med andra förtroendevalda. Sammanträder före fullmäktigemötet.

Föredragande

Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista

Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Handlingarna till sammanträdet innehåller allt övrigt underlag som behövs för beslutet. Används ofta synonymt med dagordning.

Författning

En författning är en generellt förpliktande föreskrift som en myndighet har utfärdat. I Sverige finns det olika sorters författningar: lagar, förordningar och föreskrifter.

Förtroendevald

En person som har fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning

Det finns en förvaltning under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän. Förvaltningen har till uppdrag att ta fram underlag till det som nämnd eller styrelse ska ta beslut om och sen utföra nämndens eller styrelsens beslut.

Genmäle

Man begär genmäle på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt.

Gruppledare

Ledare i fullmäktiges partigrupper.

Handling

Föremål som innehåller information av något slag. Det kan exempelvis var text på ett papper, en ljudupptagning eller en datafil.

Handläggare

Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa

Förslag till beslut i form av ett formellt yrkande/begäran, det vill säga att man kräver ett beslut om en viss åtgärd.

Inhibition

Inhibera betyder inställa. Inhibitionen innebär inte att beslutet upphävs, bara att verkställigheten har skjutits upp tills högre instans tagit beslut.

Inkommen

När handling anlänt till myndighet eller kommit behörig tjänsteman/politiker tillhanda.

Interimistiskt beslut

Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess det slutgiltiga beslutet fattas.

Interpellation

En interpellation är en skriftlig fråga som får ställas av ledamöterna och riktas till ordförande i nämnd, en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd. Svaret på interpellationen skall vara skriftligt och det bör ges senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Syftet med interpellationer är att få igång en debatt i kommunfullmäktige.

Justering

Ett protokoll ska justeras. Vid varje sammanträde utses någon att justera protokollet. Personen sätter sitt namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt berättar vad som skedde på sammanträdet.

Jäv

Jäv är när någon av ledamöterna i fullmäktige eller i nämnderna är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende.

Senast ändrad: 2021-10-19

K—N politiska ord

Kommunala bolag

Vissa kommunala verksamheter drivs i form av kommunala bolag. Såväl styrelse som revisorer i bolagen utses av kommunfullmäktige. Norrtälje kommun har fyra kommunala bolag. Campus Roslagen AB, Norrtälje energi AB, Norrtälje Vatten och Avfall AB och Roslagens bostäder AB.

Kommunallag

Författning som grundläggande reglerar verksamheten för kommuner och landsting.

Kommunalråd

Politiskt vald ledare för den kommunala politiska verksamheten.

Kommunalskatt

En proportionell inkomstskatt som betalas av varje skattepliktig person i den kommun där denne är folkbokförd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun, alltså kommunens "riksdag". Kommunfullmäktige är den delen av kommunen som väljs direkt av medborgarna, och det sker i val vart fjärde år. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling med 61 ledamöter och 34 ersättare.

Ärenden som kommunfullmäktige fattar beslut om är bland annat ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunstyrelsekontoret

Den förvaltning som är direkt underställd kommunstyrelsen.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisionens uppdrag innebär att självständigt granska verksamhet och ekonomi i kommunen.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och samordningen av förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi.

 Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige ska förberedas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen består av 16 ledamöter och 16 ersättare. Styrelsen väljs på det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde i november.

Kungörelse

Kungörelse betyder offentligt meddelande, tillkännagivande.

Ledamot

Vald ordinarie representant i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse.

Lekman

Person som inte är fackman.

Majoritet

Mer än 50 procent av ledamöterna i fullmäktige, styrelser och nämnder eller 50 procent plus ordförandens utslagsröst. Om det blir lika vid en votering har alltså ordföranden en utslagsröst. Ordföranden måste rösta.

Mandat

Uppdrag att för sitt partis räkning förfoga över en plats i exempelvis kommunfullmäktige. Uppdraget fördelas proportionellt.

Mandatperiod

De fyra åren mellan valen. Mandatperioden för fullmäktige börjar den 1 november valåret och mandatperiod för övriga styrelser och nämnder börjar nästkommande 1 januari.

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun har om kommunen så beslutat rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige via medborgarförslag.

Motion

I politiska sammanhang är en motion ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige tar ställning till ärendet genom att fatta beslut.

Mål och budget

Mål och budget är Norrtälje kommuns främsta styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges inriktning och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunalförbundet och de kommunala bolagen.

Mål och budget be­skriver bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad kommun­invånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här bestäms övergripande mål, skattesats, nivåer på taxor och avgifter samt hur resurser ska fördelas

Mötesteknik

En uppsättning regler som styr sättet att sammanträda på.

Nominering

Namnförslag från enskild eller förening på person som ska väljas till kommunalt förtroendeuppdrag eller internt styrelseuppdrag.

Nämnd

En politisk nämnd inom kommunen består av ett visst antal ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. För varje verksamhetsområde i kommunen finns det en ansvarig nämnd. Antalet ledamöter i nämnderna varierar. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive områden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Senast ändrad: 2021-10-19

O—S politiska ord

Offentlighetsprincipen

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Opposition

Politiskt parti eller politiska partier som ej kan få majoritet.

Presidium

Ett presidium består av de ledande i en förening eller ett offentligt organ. Kommunfullmäktiges presidium består av kommunfullmäktiges ordförande samt två vice ordförande.

Partigrupp

Varje partis ledamöter och suppleanter i fullmäktige samt i styrelser och nämnder.

Partidistrikt

Sammanslutning av partiföreningar i ett län.

Primärkommun

Sverige är indelat i 290 stycken primärkommuner. Man skiljer på borgerliga primärkommuner (kommuner) och kyrkliga primärkommuner (församlingar).

Proportionell

Representation i förhållande till antalet erhållna röster.

Proportionella val

Valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

Proposition

Formellt förslag till beslut vid omröstning enligt mötestekniska regler. Proposition är ett annat ord för förslag.

Propositionsordning

En propositionsordning är en uppställning av de olika förslagen till beslut vid en omröstning. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra.

Protokoll

Skriftlig redogörelse för vad som sker och vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som tas under ett sammanträde.

Protokollsanteckning

En ledamot kan exempelvis få antecknat till protokollet att denne inte deltar i beslutet.

Promemoria (PM)

Promemoria förkortas vanligtvis PM och är en kortfattad redogörelse eller ett kortfattat direktiv som ibland är baserade på minnesanteckningar.

Remiss

Ett ärende skickas på remiss för att exempelvis nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter kring detta innan det tas upp för beslut.

Reservation

En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut. Reservationen kan antingen vara muntlig eller skriftlig och markerar ledamotens ogillande mot förslaget.

Röstlängd

Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt

Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Sekretess

Förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja hemliga uppgifter.

Skrivelse

Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Styrelse

Politiskt vald församling som ansvarar för ett visst område, exempelvis kommunstyrelsen. Kan också vara ledningen för en förening eller ett bolag.

Suppleant

Ersättare i fullmäktige, styrelser och nämnder. Inträder som ordinarie ledamot när någon är borta.

Särskilt yttrande

En komplettering till beslut från en eller flera ledamöter som står bakom kommunfullmäktiges eller nämndens beslut, men som till protokollet vill framföra särskilda synpunkter.

Senast ändrad: 2021-10-19

T—Ö politiska ord

Tilläggsyrkande

Tillägg till tidigare krav.

Tjänsteutlåtande

Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteman som används som beslutsunderlag inför ett ärende ska behandlas i nämnd.

Utskott

En mindre grupp förtroendevalda som bereder ärenden inför beslut i nämnden

Upprättad handling

Handling som färdigställts, som exempelvis har slutbehandlats eller justerats.

Valberedning

Valda ledamöter som förbereder förslag på personer till styrelse och nämnder.

Valkrets

Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat ska fördelas mellan partierna.

Votering

Votering innebär omröstning. I första hand röstar fullmäktiges ledamöter genom att ropa "ja" till det förslag man stöder. Om någon begär votering ska rösterna räknas.

Yrkande

Formellt förslag till beslut. Det vill säga att begära eller föreslå att den politiska nämnden skall besluta på ett visst sätt.

Yttrande

Ett yttrande är ett ställningstagande inför fattande av beslut från annan berörd instans än den som fattar beslutet. De flesta viktiga ärenden i en kommun är föremål för beredning och remiss, där de berörda nämnderna och kommunstyrelsen avger yttrande innan kommunfullmäktige fattar beslut.

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende till den beredande nämnden för fortsatt beredning. En återremiss ska alltid ha en motivering till skälet för återremiss.

Ärende

Sakfråga som kommunfullmäktige eller nämnd ska fatta beslut om.

Ärendelista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista.

Överklaga

Ett beslut av fullmäktige eller nämnd kan överklagas. Ett annat ord för detta är att invånarna har besvärsrätt.

Senast ändrad: 2021-10-19