Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Krisledning och samverkan

Vid en kris eller en extraordinär händelse startar en särskild organisation och beredskap upp. Vid behov sker samverkan med andra aktörer.

Krishantering i Norrtälje kommun

Norrtälje kommun har ett lokalt geografiskt områdesansvar i händelse av en krissituation eller en extraordinär händelse. Hur kommunen ska arbeta och organisera sig under en kris beskrivs i en övergripande krishanteringsplan, som fastställs för varje ny mandatperiod. Nämnderna fastställer därefter egna krishanteringsplaner för respektive förvaltning. Planerna anger målinriktning, ansvar och organisation för krishantering, men också för att förebygga störningar, olyckor samt krishändelser.

Krisledning

Beroende på krisens omfattning och konsekvenser organiseras krisledningen på antingen central nivå eller inom den förvaltning och nämnd som berörs. Kommunstyrelsens arbetsutskott är ansvarig krisledningsnämnd vid höjd beredskap.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Grunden för krishanteringsplanerna utgörs av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som genomförs såväl övergripande för kommunen, som för respektive förvaltning och bolag. Detta arbete genomförs årligen och syftar till att kontinuerligt ta fram åtgärder för att minska risken och sårbarheten för kriser och extraordinära händelser.

Psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM

POSOM aktiveras i Norrtälje kommun av Socialdirektören vid större olyckshändelser och katastrofer där samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Medmänskligt omhändertagande, MMO

MMO består av personer som är vana att prata med människor och kommer från olika verksamheter som: Akuten, Mini Maria, Elevhälsan, Ung fritid, Fältsamordnare, Skolhälsovården och Räddningstjänsten.

MMO ersätter inte POSOM utan är ett komplement. Kontakt med MMO sker via Räddningstjänsten.

Samverkan

Samverkan mellan förvaltningar, bolag och andra aktörer som till exempel Polisen, är inblandade i arbetet med krishantering är viktigt. Vid en kris kan samverkan handla till exempel om att upprätta samband med berörda aktörer och dela lägesrapporter eller utbyta resurser och samordna psykiskt och socialt omhändertagande.

Samverkan Stockholmsregionen

Norrtälje kommun är sedan 1 januari 2015 med i den aktörsägda avtalsorganisationen Samverkan Stockholmsregionen, SSR. Totalt är det 37 aktörer med i SSR.

Samverkan Stockholmsregionen 

Senast ändrad: 2022-10-05