Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunstyrelsen i korthet 7 februari 2022

Här är några av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde måndag 7 februari.

Se och hör om kommunstyrelsesammanträdet

Från vänster: Per Lodenius (C), Staffan Tjörnhammar (M) och Robert Beronius (L).

Biståndsbedömt trygghetsboende

I april 2021 gav kommunstyrelsen ett uppdrag till Kommunförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) att utreda och föreslå former för biståndsbedömt trygghetsboende. Rekommendationen från KSON är att införa biståndsbedömt trygghetsboende och därför beslutades att det ska införas och man beslutade att KSON, i samverkan med Norrtälje kommun, ska genomför ett pilotprojekt där minst ett trygghetsboende etableras.

Läs mer i kallelsen till KS under punkt 23.

Start av Trygghetsfonden

Kommunstyrelsen fattade även beslut om riktlinjer för den nya Trygghetsfonden som inrättats. Det handlar om en miljon kronor som ska fördelas till föreningar och organisationer i kommunen för trygghetsskapande åtgärder. Ansökan ska göras senast 1 april.

Läs mer om riktlinjerna i kallelsen till KS under punkt 22.

Övergripande principer för Översiktsplan 2050

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är ett vägledande handlingsprogram som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i orterna, på landsbygden och i skärgården på kort och på lång sikt. Kommunstyrelsen beslutade att låta förslaget till utvecklingsinriktning och övergripande principer för Norrtäljes nya översiktsplan (ÖP 2050) ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Läs mer om förslaget i kallelsen till KS under punkt 20.

Utreda hur Vätövägen kan förbättras

De senaste åren har trafiken på Vätövägen ökat kraftigt, något som skapat problem för många trafikanter. Kommunstyrelsen beslutade därför att ge Tekniska kontoret i uppdrag att genomföra förstudieprojekt för att se hur kommunen kan bygga om Vätövägen för att minska problemen och förbättra framkomligheten. Förstudien beräknas kosta två miljoner kronor.

Läs mer om beslutet i kallelsen till KS under punkt 10.

Senast ändrad: 2022-02-09