Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunstyrelsen i korthet 11 april 2022

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 11 april 2022.

Årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern 2021

Årets resultat i kommunkoncernen uppgår till 411,3 mnkr efter skatt. Resultatet i koncernen är 280,7 mnkr bättre än budget. År 2020 uppgick resultatet till 296,0 mnkr. Avvikelsen mot budget kommer främst från Norrtälje kommun men även övriga bolag inom kommunkoncernen avviker positivt mot budget.

Norrtälje kommuns resultat för 2021 uppgår till 375,7 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 268,6 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 9,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket är klart högre än budgeterade 2,8 procent. Större positiva avvikelser som kan nämnas är skatter och statsbidrag +151 mnkr, exploatering +58,3 mnkr och nämnderna +29,5 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 364,6 mnkr.

Satsningar på lekplatser 2022

Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats och en investering i lekplatser på kommunala fastigheter. Total satsning är 4 000 tkr och finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande 2022.

Satsningen avses genomföras under 2022. Utredning och projektering för temalekplatser utförs under 2022.

Investering Rånäs skola tak och fasad

Det föreligger idag ett stort renoveringsbehov på putsfasader, tak och fönster på 3 av byggnaderna på Rånäs skola. Reinvesteringen innefattar fönsterbyte och renovering av putsfasader på huvudbyggnad, gamla vaktmästarbostaden och gamla lärarbostaden. Takbyte på gamla vaktmästarbostaden och gamla lärarbostaden. Total investering är 3 000 tkr, kapitalkostnad som uppkommer är 125tkr/år (år 1).

Här hittar du kallelsen i sin helhet.

Senast ändrad: 2022-04-12