Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 10 december 2018

Norrtälje kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december 2018 kl 09.00 i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är därför välkomna att lyssna på debatten. Före sammanträdet mellan kl 08.30 och 09.00  har du möjlighet att träffa fullmäktiges ledamöter för frågor och diskussioner.

Under kommunfullmäktiges sammanträde kommer fotografering av samtliga ledamöter och ersättare att ske.

 

1. Upprop

2. Val av justeringsmän

3. Tillkännagivande om justering

4. Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018

Arbetsordning

5. Information från kommunstyrelsen

6.  Information från revisorerna

7. Allmänpolitisk budgetdebatt

 

Nya ärenden


8. Antagande av nämndsorganisation 2019-2022

Tjänsteutlåtande

Bilaga

9. Antagande av reglemente för val- och demokratinämnden

Tjänsteutlåtande    

Bilaga

Protokollsutdrag från val- och förtroendemannanämndens sammanträde

Bilaga        

10. Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

11. Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda för 2019

Tjänsteutlåtande

Bilaga: Förslag till ersättningsbestämmelser

12. Mål och budget 2019-2021 med taxor för 2019

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde

Tjänsteutlåtande

Mål och budget

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Socialdemokraternas och Miljöpartiets mål och budget 2019

13. Fastställande av låneram 2019 samt målsättning för upplåning

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde

Tjänsteutlåtande

14. Marknadsfinansiering via certifikat och (gröna) obligationer

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde

Tjänsteutlåtande

Bilaga

15. Införande av politiska sekreterare i Norrtälje kommun

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde

Tjänsteutlåtande

16. Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap. 35 §

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde

Tjänsteutlåtande

Bilaga                          

Valärenden

17. Val av 5 revisorer, samt ordförande och vice ordförande, för granskning av verksamheten under perioden 2019-2022

18. Val av 16 ledamöter och 16 ersättare, samt ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden för perioden 2019-20

19. Val av 16 ledamöter och 8 ersättare, samt ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden för perioden 2019-2020

20. Val av 16 ledamöter och 16 ersättare, samt ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för perioden 2019-2020

21. Val av 16 ledamöter och 8 ersättare, samt ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i socialnämnden för perioden 2019-2020

22. Val av 16 ledamöter och 16 ersättare, samt ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i teknik- och klimatnämnden för perioden 2019-2020

23. Val av 16 ledamöter och 8 ersättare, samt ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden för perioden 2019-2020

24. Val av 9 ledamöter och 9 ersättare, samt ordförande och vice ordförande i val- och demokratinämnden för perioden 2019-2020

25. Val av överförmyndare och ersättare för perioden 2019-2022

26. Val av 6 ledamöter och 6 ersättare, samt 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande, i Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, för perioden 2019-2022

27. Val av 2 lekmannarevisorer i Norrtälje Kommunhus AB

28. Val av 9 ledamöter, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, samt lekmannarevisorer i Campus Roslagen AB för perioden 2019-2020

29. Val av 9 ledamöter, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, samt lekmannarevisorer i Norrtälje Energi AB för perioden 2019-2020

30. Val av 9 ledamöter, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, samt lekmannarevisorer i Norrtälje Energi Försäljnings AB för perioden 2019-2020

31. Val av 9 ledamöter, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, samt lekmannarevisorer i Roslagsbostäder AB för perioden 2019-2020

32. Val av 3 ledamöter och 2 lekmannarevisorer i Tiohundra AB 2019-2022

33. Val av 2 ledamöter (varav vice ordförande) och 2 ersättare, samt lekmannarevisor och ersättare i Kapellskärs Hamn AB 2019-2022

34. Val av 5 ombud och 5 personliga ersättare till förbundsmöte i Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms län) 2019-20

35. Val av 7 ledamöter och 7 ersättare, samt lekmannarevisor och ersättare i Norrtälje Naturvårdsstiftelse 2019-2022

36. Val av 5 ledamöter i Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras 2019-2022

37. Val av 4 ledamöter (varav ordförande) och 2 ersättare i Stiftelsen Roslagsmuséet 2019-20

38. Val av 1 ombud och 1 ersättare, 1 ledamot och 1 ersättare, 1 revisor och 1 revisorsersättare från och med föreningsstämma 2019 intill föreningsstämma 2023 i Folkets Hus Framtiden i Hallstavik

39. Val av 1 ledamot i Roslagens Sparbanks stiftelse för Ungdomsboendet 2019-2022

40. Val av 1 ombud och 1 revisor till Finstastiftelsen 2019-2022

41. Val av 1 ombud och 1 ersättare till Hallstaviks elverk 2019-2022

42. Val av 1 ledamot i Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse 2019-2022

43. Val av 1 ledamot i Skärgårdsstiftelsen 2019-2022

44. Val av 2 rådsledamöter och 2 ersättare till Mälardalsrådet 2019-2022

45. Val av 1 ledamot och 1 ersättare i regionalt skärgårdsråd 2019-2022

46. Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Stockholms läns museum 2019-2022

47. Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i Refsnäs Hamnförening 2019-2022

48. Val av 6 godemän enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) 2019-2022

49. Val av 3 medborgarvittnen 2019-2022

50. Val av företrädare för Norrtälje kommun vid bolags- och föreningsstämmor från och med 2018-12-10 intill det sammanträde då val av kommunstyrelsens ordförande förrättas 2022

51. Tjänstgörande ersättarordning i nämnd och utskott för mandatperioden 2019-2022

 

Besvarande av interpellationer

52. Interpellation från Magnus Jegréus (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande angående väghållningen i Älmsta tätort

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

53. Interpellation från Magnus Jegréus (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande angående detaljplan för Älmsta

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

54. Interpellation från Magnus Jegréus (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande angående gång- och cykelvägar i Grisslehamn

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

 

 

Övriga ärenden


55. Inlämnande av eventuella motioner, interpellationer och frågor

56. Övriga valärenden

57. Meddelanden

                                               

Nils Matsson, ordförande

Mikael Forssander, sekreterare

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde på Radio Roslagen, 107,8 Mhz (Norrtäljeområdet), 104,1 Mhz (Hallstaviksområdet).  Du kan också se och lyssna på sändning via internet direkt eller i efterhand på vår sajt.

De handlingar som hör till ovanstående ärenden finns under kungörelsetiden tillgängliga på kommunstyrelsekontoret, Estunavägen 14, Norrtälje, eller efter särskild överenskommelse med sekreteraren.

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.